Esindaja määramise kord

ASi Ekspress Grupp kodulehel avaldatud esindaja määramise volikirja blanketti kasutades on võimalik esindajat määrata järgmistel viisidel:

1)      ASi Ekspress Grupp kodulehel avaldatud volikirja blankett tuleb täita elektrooniliselt nõutud andmetega, seejärel tuleb täidetud volikiri printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või tema esindaja (te) poolt ning toimetada see esindajale. Korralisele üldkoosolekule registreerimisel peab esindaja esitama aktsionäri või tema esindaja(te) poolt allkirjastatud ja täidetud volikirja ning muud vajalikud dokumendid;

2)      ASi Ekspress Grupp kodulehel avaldatud volikirja blankett tuleb täita elektrooniliselt ning allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning seejärel saata see ASile Ekspress Grupp e-posti teel aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt üks tööpäev enne üldkoosoleku toimumist. Nimetatud võimalust kasutades ei pea esindaja korralisele üldkoosolekule registreerimisel volikirja esitama;

3)      ASi Ekspress Grupp kodulehel avaldatud volikirja blankett tuleb täita elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud volikiri printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või tema esindaja(te) poolt ning toimetada see kas volitajast aktsionäri (või tema esindaja(te) või volitatud esindaja poolt ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus (tööpäevadel kella 10:00–16:00) hiljemalt üks tööpäev enne üldkoosoleku toimumist kella 16:00-ks. Nimetatud võimalust kasutades ei pea esindaja korralisele üldkoosolekule registreerimisel volikirja esitama.     

Juhul, kui eespool nimetatud volitus on antud volitatud esindaja poolt, peab volitus, millega aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eespool nimetatud volitust andma, olema antud samas vormis kui ASi Ekspress Grupp kodulehel avaldatud blankett. Volitatud esindaja võib esindajat volitada ainult siis, kui tal on seadusliku esindaja(te) poolt antud õigus edasivolitamiseks. 

Juhul, kui eelpool nimetatud volikiri ei ole täielikult täidetud või kui seda ei ole esitatud nõutud viisil, on ASil Ekspress Grupp õigus lugeda volitus mitteantuks.

Volikirja kehtivuse kinnitamiseks esitatud kontaktandmed on konfidentsiaalsed ja AS Ekspress Grupp ei kasuta neid mis tahes muul eesmärgil kui volikirja kinnitamine.

Lisa: Volikiri

ASi Ekspress Grupp kodulehel avaldatud esindaja volituste tagasivõtmise blanketti kasutades on võimalik esindaja volitusi tagasi võtta järgmistel viisidel:

1) ASi Ekspress Grupp kodulehel avaldatud esindaja volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita elektrooniliselt ning allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning seejärel saata see ASile Ekspress Grupp e-posti teel aadressil  egrupp@egrupp.ee hiljemalt üks tööpäev enne üldkoosoleku toimumist kella 16:00-ks;

2) ASi Ekspress Grupp kodulehel avaldatud esindaja volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud teade printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või tema esindaja(te) poolt ning toimetada see kas volitajast aktsionäri (või tema esindaja (te) või volitatud esindaja poolt ASi Ekspress Grupp kontorisse, Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus (tööpäevadel kella 10.00–16.00) hiljemalt üks tööpäev enne üldkoosoleku toimumist kella 16:00-ks;

Juhul, kui eespool nimetatud teade on antud volitatud esindaja poolt, peab volitus, millega aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eespool nimetatud teadet esitama, olema antud samas vormis kui ASi Ekspress Grupp kodulehel avaldatud teate blankett.

Juhul, kui eelpool nimetatud teade ei ole täielikult täidetud või kui seda ei ole esitatud nõutud viisil, on ASil Ekspress Grupp õigus teade tähelepanuta jätta.

Teate kehtivuse kinnitamiseks esitatud kontaktandmed on konfidentsiaalsed ja AS Ekspress Grupp ei kasuta neid mis tahes muul eesmärgil kui teate kinnitamine.

Lisa: Volikirja tagasivõtmine