Esindaja määramise kord

AS-i Ekspress Grupp kodulehel avaldatud esindaja määramise volikirja blanketti kasutades on võimalik esindajat määrata järgmistel viisidel:

1)      AS-i Ekspress Grupp kodulehel avaldatud volikirja blankett tuleb täita elektrooniliselt nõutud andmetega, seejärel tuleb täidetud volikiri printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või tema esindaja (te) poolt ning toimetada see esindajale. Korralisele üldkoosolekule registreerimisel peab esindaja esitama aktsionäri või tema esindaja (te) poolt allkirjastatud ja täidetud volikirja ning muud vajalikud dokumendid;

2)      AS-i Ekspress Grupp kodulehel avaldatud volikirja blankett tuleb täita elektrooniliselt ning allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja (te) poolt ning seejärel saata see AS- ile Ekspress Grupp e-posti teel aadressil: pirje.raidma@egrupp.ee hiljemalt üks tööpäev enne Üldkoosoleku toimumist. Nimetatud võimalust kasutades ei pea esindaja korralisele üldkoosolekule registreerimisel volikirja esitama;

3)      AS-i Ekspress Grupp kodulehel avaldatud volikirja blankett tuleb täita elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud volikiri printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või tema esindaja (te) poolt ning toimetada see kas volitajast aktsionäri (või tema esindaja (te) või volitatud esindaja poolt AS-i Ekspress Grupp kontorisse, Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt  üks tööpäev enne Üldkoosoleku toimumist kella 16:00-ks. Nimetatud võimalust kasutades ei pea esindaja korralisele üldkoosolekule registreerimisel volikirja esitama.     

Juhul, kui eelpool nimetatud volitus on antud volitatud esindaja poolt, siis peab volitus, millega aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eelpool nimetatud volitust andma, olema antud samas vormis kui AS-i Ekspress Grupp kodulehel avaldatud blankett. Volitatud esindaja võib esindajat volitada ainult siis, kui tal on seadusliku esindaja (te) poolt antud õigus edasivolitamiseks. 

Juhul, kui eelpool nimetatud volikiri ei ole täielikult täidetud või kui seda ei ole esitatud nõutud viisil, siis on AS-il Ekspress Grupp õigus lugeda volitus mitteantuks.

Volikirja kehtivuse kinnitamiseks esitatud kontaktandmed on konfidentsiaalsed ning AS Ekspress Grupp ei kasuta neid mistahes muul eesmärgil, kui volikirja kinnitamise eesmärgil.

Lisa: Volikiri

AS-i Ekspress Grupp kodulehel avaldatud esindaja volituste tagasivõtmise blanketti kasutades on võimalik esindaja volitusi tagasi võtta järgmistel viisidel:

1)      AS-i Ekspress Grupp kodulehel avaldatud esindaja volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita elektrooniliselt ning allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja (te) poolt ning seejärel saata see AS-ile Ekspress Grupp e-posti teel aadressil: pirje.raidma@egrupp.ee hiljemalt üks tööpäev enne Üldkoosoleku toimumist kella 16:00-ks;

2)      AS-i Ekspress Grupp kodulehel avaldatud esindaja volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud teade printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või tema esindaja (te) poolt ning toimetada see kas volitajast aktsionäri (või tema esindaja (te) või volitatud esindaja poolt AS-i Ekspress Grupp kontorisse, Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt üks tööpäev enne Üldkoosoleku toimumist kella 16:00-ks;

Juhul, kui eelpool nimetatud teade on antud volitatud esindaja poolt, siis peab volitus, millega aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eelpool nimetatud teadet esitama, olema antud samas vormis kui AS-i Ekspress Grupp kodulehel avaldatud teate blankett.

Juhul, kui eelpool nimetatud teade ei ole täielikult täidetud või kui seda ei ole esitatud nõutud viisil, siis on AS-il Ekspress Grupp õigus teade tähelepanuta jätta.

Teate kehtivuse kinnitamiseks esitatud kontaktandmed on konfidentsiaalsed ning AS Ekspress Grupp ei kasuta neid mistahes muul eesmärgil, kui teate kinnitamise eesmärgil.

Lisa: Volikirja tagasivõtmine