2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne 02.08

AS Ekspress Grupp teenis II kvartalis konsolideeritud puhaskasumit aastatagusega võrreldes 147% ehk kokku 972 tuhat eurot. I poolaasta puhaskasum (ilma Eesti Päevalehe omandamise erakorralise tuluta eelmisel aastal) kasvas 381%, moodustades 1,2 miljonit eurot. EBITDA kasvas II kvartalis võrreldes aastatagusega 25%, moodustades 2,5 miljonit eurot ning I poolaastas kokku 21%, moodustades 4,1 miljonit eurot. II kvartalis teenis ettevõte 15,7 miljonit eurot müügitulu, mis on 5% enam kui aasta tagasi. I poolaasta müügituluks kujunes 29,9 miljonit eurot, mis on 7% parem kui aasta tagasi. Kontserni EBITDA marginaal oli II kvartalis 16% ning esimeses poolaastas kokku 14%. 2012. aasta eelarvega võrreldes suutis kontsern edestada oma poolaasta müügiprognoose 2% ning EBITDA prognoose 10%. 

Müügikäibes näitas suurimat kasvu online-meedia segment, kasvatades seda II kvartalis 16% ja I poolaastas 17%. EBITDA kasvus oli II kvartalis edukaim perioodiliste väljaannete segment, mille tulemus kasvas 150%. I poolaasta tulemust parandas enim siiski online-meedia segment, kasvatades EBITDA-d 97%. 

Online-meedia segmendi edukaim kasvaja oli nii II kvartalis kui ka poolaastas käibe poolest Leedu Delfi, kes teenis ka absoluutnumbrina suurima EBITDA kasvu. Samas protsentuaalselt on olnud II kvartali käibe kasv kõigis Balti riikides enam-vähem võrdne, kuid I poolaasta lõikes on Delfi Leedu kasvanud veidi kiiremini. Delfi Leedu kasvu peamiseks põhjuseks on juhtkonna vahetusest tulenev reorganiseerunud müügitegevus. Online-meedia segmendis tasub äramärkimist reklaamimüügi kasv mobiilsetes lahendustes võrreldes varasemate perioodidega, mis on II kvartalis olnud 6,4- ja I poolaastal 4,6- kordne. Ukraina reklaamimüügi kasv on olnud jätkuv, kuid tagasihoidlikum kui kontserni juhtkond on oodanud. 

Online-meedias on jätkunud tavapärane äritegevus ilma olulisemate suuremate muutusteta. Leedus ja Eestis toodi turule uus, noorematele lugejatele mõeldud esikülje disain. Leedus kannab alternatiivne esikülg nime Delfi Easy ja Eestis Delfi2. Muudatuse mõte on olnud pakkuda Delfi uudistoodangut noorematele lugejatele läbi rohkete piltide ja väheste tekstilinkide. Pildirikka esikülje lisandumine kasutajatele pakutavate toodete hulka on plaanis ka Lätis. Lisaks lansseeriti Lätis ja Leedus uued ilmateadete leheküljed, mis on lansseerimise hetkest alates osutunud ootamatult meeldivalt populaarseteks. 

Ettevõtte juhtkond ootab online-meedia segmendi kasvu jätkumist, mille tagamiseks oleme turule toomas uusi tooteid ning kaalume turuosa kasvatamist võimalike erinevate nishitoodete loomise või ostmise läbi. 

Perioodiliste väljaannete segmendis on II kvartal ja kogu I poolaasta vastakate trendide periood. Kui ajakirjade turul on olnud probleemiks ajakirjade jae- ja tellimusmüük ning seda nii Eestis kui Leedus, siis ajalehtede turul on olnud just jae- ja tellimusmüük varasemast edukam. Sealjuures on õnnestunud tõsta ka keskmist tellimuste hinda. Eesti Päevalehe jaemüüki on olulisel määral toetanud kevadel alustatud Eesti filmiklassika DVD sari. Ühtlasi on see mõjutanud ka Eesti Päevalehe lugejate uuringu numbreid, tagades ajalehele lugejate 50%-lise kasvu Tallinnas ja üle 25%-lise kasvu üle terve Eesti. Reklaamimüük on olnud väljakutsuv ja printreklaamiturg ei ole näinud I poolaastal müügis olulist tõusu. Samas on ajaleheti olukord erinev. Maaleht ja Eesti Ekspress on suutnud turgu ületada ja aasta kuue kuuga reklaamitulusid kasvatada. Eesti Päevaleht on siiani näidanud kahanevaid reklaamitulusid võrreldes eelmise aastaga.   

Uute toodetena oleme Leedus omandanud ajakirja GEO kirjastamise litsentsi, mille esimene number ka juunis ilmus. Leedu ajakirjade majandustulemusele avaldab järgmisel aastal positiivset mõju 1. jaanuarist kehtima hakkav seaduse muudatus, mis alandab perioodika käibemaksu 9%-le seniselt 21%-lt. 

Perioodiliste väljaannete segmendi majandustulemuse suurim areng on aset leidnud Eesti Päevalehte, Maalehte ja Eesti Ekspressi kirjastavas ettevõttes AS Eesti Ajalehed, kus majandustulemuse paranemise põhjuseks on olnud varasemalt läbi viidud organisatsioonilised struktuurimuudatused. Seoses Eesti Päevalehe ja Delfi toimetuste baasil uue päevauudiste toimetuse loomisega liikus kogu Delfi Eesti toimetus alates 1. maist 2012 AS-st Delfi AS-i Eesti Ajalehed koosseisu.  

Trükiteenuste segmendis on jätkunud tavapärane majandustegevus ettevõtte tänaste tootmisvõimsuste piires. Varasematel aastatel nähtud drastilist käibekasvu ettevõte piiratud tootmisvõimsuste tõttu saavutada ei suuda, tähelepanu pööratakse eelkõige tootmisaukude täitmisele. Trükiteenuse segmendis tasub eraldi välja tuua erakorralise kulu (100 tuhat eurot) mõju ettevõtte majandustulemusele, mis mõjutab segmendi kasumlikkust. Normaliseerides ettevõtte tulemust, on trükiteenuse segment suutnud säilitada endiselt kõrge, eelmise aasta tasemel EBITDA marginaali. 

Bilansipäeva järgselt aset leidnud olulisimaks sündmuseks on kontserni kõigi laenukohustuste refinantseerimine uue sündikaadi poolt. AS Ekspress Grupp sõlmis 12. juulil 2012 uue sündikaatlaenu lepingu, millega refinantseeriti grupi kõik senised laenu- ja kapitalirendikohustused pankade ning liisingfirmade ees. Refinantseerimise tehing viidi lõpule 23. juulil 2012. Uue sündikaadi osapoolteks on SEB Pank ja Nordea Eesti filiaal.  

Olulisemad tingimused võrreldes varasema lepinguga on 1% võrra varasemast madalam intressimarginaal, laenulepingu lõpptähtaja pikenemine 25. juulini 2017 ning laenu igakuiste tagasimaksete arvestamine keskmiselt 7,8-aastase graafiku alusel. Lepingu lõppemisel on ühekordselt tagasimakstav laenujääk ligikaudu 11 miljonit eurot. Siiani kehtinud laenu lõpptähtaeg oli 25. jaanuar 2015 ning tagasimaksed alates 2013 kõik 5-aastase graafiku järgi.

Uue sõlmitud sündikaatlaenu lepingu muudatused hakkavad ettevõtte majandusstulemustele mõju avaldama koheselt. Uus leping toob kaasa igakuised madalamad laenu põhiosa- ja intressimaksed ning lisaks vähenevad laenude tagamisega seotud kulud. Kokku on lepingumuudatuste mõju ettevõtte puhaskasumile ligikaudu 200 tuhat eurot aastas. Rahavooliselt on kokkuhoid laenuteenindamisele järgmistel aastatel ligikaudu 3 miljonit eurot aastas. Kui siiani oli lepingus sees keeld maksta aktsionäridele dividende, siis uue lepingu kohaselt on see lubatud. Uue sündikaatlepingu sõlmimisega kannab ettevõte lepingutasude ja tagatiste vormistamisega seoses kulusid ligikaudu 60 tuhat eurot.

Sündikaatlaenu lepingu muutmise tulemusena kasvab vaba raha hulk, mida plaanime investeerida äri kasvatamisse läbi uute ettevõtete või käivet tootvate varade omandamise ja käivitamise. 

Kuna laenude refinantseerimise puhul on tegu bilansipäevajärgse sündmusega, siis on seisuga 30. juuni 2012 kajastatud kohustused ning ka lühi-ja pikaajaline jaotus vastavuses bilansipäeval kehtinud lepinguga ja mitte uues laenulepingus sätestatud tingimustega. Vaata ka raamatupidamise vahearuande lisa 13 ja 14.  

Aasta teisele poolaastale vaatab kontserni juhtkond neutraalselt. Selle peamiseks põhjuseks on makromajanduslik foon Euroopas, mille mõju Eesti ja Baltikumi majandustegevusele on siiski pigem neutraalne kui pessimistlik. Eeldame, et online-meedia jätkab kasvamist, kuid perioodiliste väljaannete segmendis on eesmärgiks eelmise aasta taseme hoidmine. Jätkame Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe digitaalsete väljaannete arendamisega. Samuti oleme asunud aktiivsemalt otsima võimalusi kasvatamaks kontserni turuosa ostudega eeskätt online-meedia valdkonnas.

AS Ekspress Grupp 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt