2017. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne 31.07

2017. aasta II kvartal ei ole toonud kontsernile olulisi üllatusi. Nii meedia- kui ka trükiteenuste turul jätkub tugev konkurents ning rinda tuleb pista uute suundade ja tarbijaeelistustega. Tuleb olla julge katsetaja. Selline lähenemine võimaldab suurendada kontserni käivet ning pikajalises perspektiivis kasvatada ka EBITDA-d, kuid lühiajaliselt tuleb leppida suuremate kulude ja väiksema kasumlikkusega.    

Kontserni konsolideeritud käive jäi II kvartalis napilt alla eelmise aasta samale perioodile, kuid poolaasta vaates hoiame vaatamata trükiteenuste käibe olulisele kahanemisele eelmise aasta taset. II kvartali käive ulatus 16,4 miljoni euroni ning EBITDA 1,2 miljoni euroni, mis on 6% madalam tulemus kui aasta tagasi. Meediasegmendi tulud ja eelkõige just online tulud kasvavad jõudsalt, kuid ei suuda hetkel veel kompenseerida trükikoja vähenevat käivet. Trükiteenuste segmendis oli selline käibe langus oodatav ning optimistlikumas vaates lootsime meediasektori tulude kasvu abil seda kompenseerida. Kontserni puhaskasum ulatus 1,2 miljoni euroni, mis on siiski 8% vähem kui eelmise aasta samas perioodis. I poolaasta vaates jääb puhaskasum hoolimata trükiteenuste vähenevast käibest eelmise aasta tasemele ning ulatub 1,6 miljoni euroni.

 Jätkuvalt näitab märkimiväärset tulude kasvu meediasegmendi online pool, kus käive võrreldes eelmise aastaga kasvas 8% ja ulatus 5,3 miljoni euroni ning moodustab nüüd juba 31% kontserni kogutuludest. Eriti paistsid silma Läti ja Leedu Delfid, kes kasvatasid online käivet vastavalt 13% ja 11%. Rõõmu teeb ka printmeedia tulude stabiilsus Eestis ning sisu eest tasuvate lugejate huvi ja vajadus usaldusväärse ajakirjanduse järele, olgu selle tarbimise kanaliks paber- või digileht. Kui mujal maailmas on printreklaami turg tugevas languses, siis Ekspress Grupi väljaanded Eestis on suutnud hoida oma taset märkimisväärselt.

 Eelpool toodud numbritesse on arvatud ka meie ühisettevõtete (AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus, AS Express Post ja OÜ Linna Ekraanid) tulemused 50% ulatuses.

 Trükiteenuste segmendis jätkub juba mitmendat aastat madalseis, millega kaasnenud tugev hinnakonkurents eelkõige Läti ja Leedu trükikodade poolt vähendab jätkuvalt tulusid ja ka kasumlikkust. Trükiteenuste turul oleme juurde hankimas uusi turge ja kliente, et antud madalseis ületada.

 Meedia segmendi käive kasvas II kvartalis 2%, ulatudes 11,4 miljoni euroni. EBITDA ulatus 1,4 miljoni euroni, mis on sama võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Käibe kasvu vedasid II kvartalis eelkõige Läti ja Leedu. Kõige konkurentsitihedam on olukord Eestis, mida mõjutab omakorda reklaamituru mõningane ebakindlus. Vaatamata sellele tegeleme innovatsiooniga nii erinevate toodete kui ka tehniliste platvormide arendamise näol, kuivõrd peame seda üheks tuleviku edu aluseks. Online’s loovutab tavapärane bännerreklaam järjepidevalt oma kohta uudsematele lahendustele ning ka pabermeedias tuleb leida loovamaid lähenemisi. Online turul liigub tarbija järjest enam mobiilistele seadmetele ja investeeringud sellesse valdkonda on jätkuvad.

Hea meel on näha jätkuvalt väga jõudsat kasvu Delfi Lätis. II kvartalis suurenes Delfi Läti käive 13%, ulatudes 1,0 miljoni euroni. EBITDA kasvas 39% ning ulatus üle 100 tuhande euro. Delfi on Lätis internetikasutajate arvu poolest uudisportaalina jätkuvalt turuliider, suurendades vahet konkurendiga veelgi ehk 10,4%-ni.

 Ekspress Meedia käive kahanes II kvartalis 3% ja ulatus 5,1 miljoni euroni, kuid selle põhjuseks on eelkõige uue raamatusarja „Eestile elatud elu“ hilisem algus võrreldes eelmisel aastal tehtud sarjaga. EBITDA langes 11% ulatudes endiselt üle 400 tuhande euro. Kogu kvartalit iseloomustab reklaamituru ebastabiilsus, mis kajastus nii online kui ka printreklaami käibes, mis jäid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga samale tasemele. Digitellijate arv kasvas võrreldes I kvartaliga 6% ning võrreldes aasta taguse perioodiga 42%. Uute projektidena katsetatakse elamusturunduse üritusi – mais toimus edukas Ott Leplandi kontsert ning augustis lauluväljakul Ruja taasühinemise kontsert. Viimane valdkond annab lisatulusid ja tõstab kasumlikkust.

 Delfi Leedu käive kasvas sel kvartalil veidi tagasihoidlikumas tempos kui eelmisel kvartalil, kuid kasv oli sellegipoolest 7% ning tulud ulatusid 4,4 miljoni euroni. Online tulud kasvasid 11% ning I poolaastal kokku 20%. Eriti meeldiv on näha, et suurem osa tulude kasvust on jõudnud kasumi numbrise, mille tulemusena ulatus EBITDA II kvartalis 0,6 miljoni euroni, mis on 28% parem tulemus kui aasta tagasi samal perioodil. II kvartalis on suudetud pidurdada trükireklaami langust, kuid tellimus- ja jaetuludes on langustrend jätkunud.

Ajakirjade Kirjastuse käive II kvartalis langes 5% ja ulatus 2,3 miljoni euroni. EBITDA ulatus 100 tuhande euroni. Ekspress Grupi konsolideeritud numbrites kajastub sellest pool. Eelkõige on selle taga keeruline reklaamiturg, mis mõjutas ka teisi Eesti ettevõtteid. Tulemus sisaldab ka investeeringud veebitiimi suurendamisse, et jõulisemalt liikuda oma toodete ja brändidega internetti, kuhu liiguvad ka lugejad. Vähendatud on ka kirjastatavate raamatute mahtu, mis omakorda kahandab käibenumbrit.

 SL Õhtuleht ujub jätkuvalt edukalt vastuvoolu ning kasvatas käivet II kvartalis 4% ja EBITDA-d 8%. II kvartali käive ulatus 2,4 miljoni euroni ning EBITDA 320 tuhande euroni. Ekspress Grupi konsolideeritud numbrites kajastub sellest pool. Üheksandat kuud järjest on Õhtuleht Eesti kõige suurema tiraažiga päevaleht. Eelmise aasta lõpust on kasvatatud digitellijate arvu 34%.

Trükitööstussegmendis jätkub keeruline olukord. Printalli käive langes võrreldes eelmise aastaga 7% ning ulatus 6,2 miljoni euroni. EBITDA jäi eelmise aasta sama perioodiga võrreldes alla 11% ning ulatus 1,0 miljoni euroni. Viimase poole aasta jooksul oleme oluliselt aktiivsemalt liikunud uute klientide järgi Kesk-Euroopa suunal, mille esimesi positiivseid märke oleme juba ka näinud.

Kontserni finantspositsioon on viimase aasta jooksul oluliselt tugevnenud. Koguvõla ja EBITDA suhe on eelmise aasta lõpust alates alla taseme 2,0. See võimaldas sündikaatlaenulepingu järjekordsed läbirääkimised, mille tulemusena vähenes intressimarginaal ning lõppesid igakuised laenu tagasimaksed.

 Esimesel poolaastal oleme kontsernis lansseerinud lojaalsusprogrammi meie juhtivtöötajatele, mis annab motivatsiooni panustada ettevõttesse enam. Aktsiaoptsiooniprogramm sai kinnituse juunis toimunud aktsionäride üldkoosolekul. Grupi siseselt on vast algatatud ka koolitusfond, mis aitab tõsta meie töötajate kvalifikatsiooni ja motivatsiooni.

Vastu võeti tehnoloogiaettevõtte Ekspress Digitali uus arenguprogramm, mis panustab ettevõtte arengusse ja võimekuse tõstmisse, et osutada arendusteenuseid ka grupist väljapoole.

Eelnevad tegevused näitavad, et panustame järjest enam oma tegevuste laiendamisse ja töötajate motivatsiooni tõstmisse.

Lõppenud kvartal on teinud meid finantstulemuste prognoosimisel ettevaatlikuks. Viimaste prognooside valguses usume, et suudame käivet hoida eelmise aasta tasemel, kuid vajalikud investeeringud tuleviku suunal koos keerulise turuolukorraga suurendavad kulusid ning vähendavad EBITDA-d.

Meie ambitsioon on ikka pakkuda uusi ja huvitavaid elamusi nii paberil kui digitaalses meedias, sealjuures järele andmata lugude kvaliteedis, teemade valikus ning ajakirjanduslikus objektiivsuses.

Kontserni eesmärgiks on olla innovatiivne meediaettevõte tugeva kohalolekuga kõikidel meie turgudel ning liidripositsioonil online-meedias.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

 

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)

II kv
2017

II kv 2016

Muutus %

II kv
2015

II kv

2014

II kv

2013

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

16 382

16 545

-1%

15 998

16 007

15 115

EBITDA

2 184

2 332

-6%

1 488

2 935

2 384

EBITDA marginaal (%)

13,3%

14,1%

 

9,3%

18,3%

15,8%

Ärikasum

1 403

1 546

-9%

745

2 180

1 742

Ärirentaablus (%)

8,6%

9,3%

 

4,7%

13,6%

11,5%

Intressikulud

(106)

(134)

21%

(146)

(181)

(178)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)

1 221

1 324

-8%

481

1 858

1 398

Puhasrentaablus (%)

7,5%

8,0%

 

3,0%

11,6%

9,3%

Varade tootlus (%)

1,6%

1,7%

 

0,6%

2,4%

1,8%

Omakapitali tootlus (%)

2,4%

2,7%

 

1,0%

4,2%

3,3%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,04

0,05

 

0,02

0,06

0,05

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%

konsolideeritud (tuhandetes EUR)

I pa
2017

I pa 2016

Muutus %

I pa
2015

I pa

2014

I pa

2013

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

31 079

30 947

0%

30 178

30 773

28 925

EBITDA

3 427

3 574

-4%

3 005

4 389

3 888

EBITDA marginaal (%)

11,0%

11,5%

 

10,0%

14,3%

13,4%

Ärikasum

1 891

2 022

-6%

1 507

2 871

2 582

Ärirentaablus (%)

6,1%

6,5%

 

5,0%

9,3%

8,9%

Intressikulud

(222)

(269)

18%

(320)

(357)

(374)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)

1 631

1 636

0%

1 037

2 361

2 036

Puhasrentaablus (%)

5,2%

5,3%

 

3,4%

7,7%

7,0%

Varade tootlus (%)

2,1%

2,1%

 

1,3%

3,1%

2,6%

Omakapitali tootlus (%)

3,2%

3,4%

 

2,2%

5,5%

4,9%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,05

0,06

 

0,03

0,08

0,07

 

Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)

30.06.2017

31.12.2016

Muutus %

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

Käibevara

17 066

16 251

5%

Põhivara

60 874

61 506

-1%

Varad kokku

77 940

77 757

0%

      sh. raha ja pangakontod

4 430

4 572

-3%

      sh. firmaväärtus

38 904

38 904

0%

Lühiajalised kohustused

11 074

12 222

-9%

Pikaajalised kohustused

15 949

14 462

10%

Kohustused kokku

27 023

26 684

1%

      sh. võlakohustused

15 860

16 603

-4%

 

Omakapital

50 917

51 073

0%

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud

30.06.2017

31.12.2016

Omakapitali osakaal (%)

65%

66%

Võla ja omakapitali suhe (%)

31%

33%

Võla ja kapitali suhe (%)

18%

19%

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

1,90

1,96

Likviidsuskordaja

1,54

1,33

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)

II kv
2017

II kv

2016

Muutus %

II kv

2015

II kv

2014

II kv

2013

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu (ainult tütarettevõtted)

13 923

14 120

-1%

13 765

13 764

12 998

EBITDA (ainult tütarettevõtted)

1 944

1 962

-1%

1 113

2 664

2 196

EBITDA marginaal (%)

14,0%

13,9%

 

8,1%

19,4%

16,9%

Ärikasum (ainult tütarettevõtted)

1 253

1 249

0%

429

1 936

1 576

Ärirentaablus (%)

9,0%

8,8%

 

3,1%

14,1%

12,1%

Intressikulu (ainult tütarettevõtted)

(99)

(121)

18%

(130)

(181)

(178)

Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil

141

224

-37%

225

190

82

Perioodi puhaskasum

1 221

1 324

-8%

481

1 858

1 398

Puhasrentaablus (%)

8,8%

9,4%

 

3,5%

13,5%

10,8%

Varade tootlus (%)

1,6%

1,8%

 

0,6%

2,5%

1,8%

Omakapitali tootlus (%)

2,4%

2,7%

 

1,0%

4,2%

3,3%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,04

0,05

 

0,02

0,06

0,05

 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)

I pa
2017

I pa

2016

Muutus %

I pa

2015

I pa

2014

I pa

2013

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu (ainult tütarettevõtted)

26 332

26 375

0%

25 858

26 498

24 811

EBITDA (ainult tütarettevõtted)

3 018

2 987

1%

2 351

3 993

3 612

EBITDA marginaal (%)

11,5%

11,3%

 

9,1%

15,1%

14,6%

Ärikasum (ainult tütarettevõtted)

1 661

1 573

6%

972

2 529

2 354

Ärirentaablus (%)

6,3%

6,0%

 

3,8%

9,5%

9,5%

Intressikulu (ainult tütarettevõtted)

(208)

(241)

14%

(285)

(357)

(374)

Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil

210

356

-41%

419

288

146

Perioodi puhaskasum

1 631

1 636

0%

1 037

2 361

2 036

Puhasrentaablus (%)

6,2%

6,2%

 

4,0%

8,9%

8,2%

Varade tootlus (%)

2,2%

2,2%

 

1,4%

3,2%

2,7%

Omakapitali tootlus (%)

3,2%

3,4%

 

2,2%

5,5%

4,9%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,05

0,06

 

0,03

0,08

0,07

 

Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

(tuhandetes EUR)

30.06.2017

31.12.2016

Muutus %

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

Käibevara

14 080

13 094

8%

Põhivara

60 673

61 074

-1%

Varad kokku

74 753

74 168

1%

      sh. raha ja pangakontod

2 842

2 856

0%

      sh. firmaväärtus

36 953

36 953

0%

Lühiajalised kohustused

8 677

9 591

-10%

Pikaajalised kohustused

15 159

13 504

12%

Kohustused kokku

23 836

23 095

3%

      sh. võlakohustused

15 197

15 784

-4%

Omakapital

50 917

51 073

0%

   

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

30.06.2017

31.12.2016

Omakapitali osakaal (%)

68%

69%

Võla ja omakapitali suhe (%)

30%

31%

Võla ja kapitali suhe (%)

20%

20%

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt / EBITDA ratio)

2,08

2,17

Likviidsuskordaja

1,62

1,37

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mis on põhjustatud üldiste majandustingimuste ja tarbijate käitumise muutumisest. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine nii kodu- kui ka eksportturgudel. Seda nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldine vähendamine kui ka teiste reklaamikanalite eelistamine nagu näiteks interneti eelistamine pabermeediale. Samuti mõjutab tulusid jaetarbijate endi tarbimisharjumuste muutumine, näiteks jooksvate uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ning muid suhtluskanaleid jne.

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, kuna tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige madalamad, samuti nagu jõulu- ja uusaastapidustuste järgselt aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini.

 

Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid

EBITDA

Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.

 

 

EBITDA marginaal (%)

 EBITDA/müügitulu x 100

Ärirentaablus (%)

 Ärikasum/müügitulu x100

Puhasrentaablus (%)

 Puhaskasum/müügitulu x100

Puhaskasum aktsia kohta

 Puhaskasum/keskmine aktsiate arv

Omakapitali osakaal (%)

Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100

Võla ja omakapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100

Võla ja kapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

Intressikandvad võlakohustused/EBITDA

Likviidsuskordaja

Käibevara/lühiajalised kohustused

Varade tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100

Omakapitali tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks - meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Varasematel aastatel eristati ka meelelahutuse segmenti.

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ning kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid kuna juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

Segmentide peamised finantsnäitajad II kv 2013-2017

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

Müügitulu

 

II kv

 2017

II kv

2016

Muutus %

II kv

 2015

II kv

 2014

II kv

 2013

meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

8 621

8 511

1%

7 984

7 492

6 751

      sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

5 127

4 740

8%

4 116

3 730

3 257

trükiteenuste segment

6 199

6 663

-7%

6 386

7 210

7 131

meelelahutuse segment

0

0

-

392

0

0

kesksed tegevused

592

593

0%

488

423

385

segmentidevahelised elimineerimised

(1 490)

(1 648)

10%

(1 485)

(1 361)

(1 270)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

13 923

14 120

-1%

13 765

13 764

12 998

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

11 409

11 231

2%

10 507

9 950

9 082

      sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

5 344

4 903

9%

4 258

3 848

3 342

trükiteenuste segment

6 199

6 663

-7%

6 386

7 210

7 131

meelelahutuse segment

0

0

-

392

0

0

kesksed tegevused

592

593

0%

488

423

385

segmentidevahelised elimineerimised

(1 818)

(1 942)

 

(1 775)

(1 576)

(1 483)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

16 382

16 545

-1%

15 998

16 007

15 115

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

EBITDA

 

II kv

 2017

II kv

2016

Muutus %

II kv

 2015

II kv

 2014

II kv

 2013

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

1 189

1 059

12%

1 256

1 261

800

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

1 430

1 430

0%

1 631

1 532

989

trükiteenuste segment

1 024

1 148

-11%

1 271

1 537

1 599

meelelahutuse segment

0

0

-

(1 129)

0

0

kesksed tegevused

(270)

(246)

-10%

(285)

(134)

(204)

segmentidevahelised elimineerimised

0

0

 

0

0

1

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

1 944

1 962

-1%

1 113

2 664

2 196

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

2 184

2 332

-6%

1 488

2 935

2 384

 

EBITDA marginaal

II kv

 2017

II kv

 2016

II kv

 2015

II kv

 2014

II kv

 2013

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

14%

12%

16%

17%

12%

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

13%

13%

16%

15%

11%

trükiteenuste segment

17%

17%

20%

21%

22%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

14%

14%

8%

19%

17%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

13%

14%

9%

18%

16%

 

Segmentide peamised finantsnäitajad I poolaasta 2013-2017

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

Müügitulu

 

I pa

 2017

I pa

2016

Muutus %

I pa

 2015

I pa

 2014

I pa

 2013

meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

16 049

15 282

5%

14 565

13 906

12 674

      sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

9 345

8 298

13%

7 466

6 517

5 727

trükiteenuste segment

11 966

13 004

-8%

12 704

14 272

13 749

meelelahutuse segment

0

0

-

453

0

0

kesksed tegevused

1 167

1 132

3%

960

844

740

segmentidevahelised elimineerimised

(2 849)

(3 043)

6%

(2 823)

(2 524)

(2 353)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

26 332

26 375

0%

25 858

26 498

24 811

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

21 436

20 428

5%

19 469

18 588

17 188

      sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

9 746

8 602

13%

7 716

6 735

5 876

trükiteenuste segment

11 966

13 004

-8%

12 704

14 272

13 749

meelelahutuse segment

0

0

-

453

0

0

kesksed tegevused

1 167

1 132

3%

960

844

740

segmentidevahelised elimineerimised

(3 489)

(3 617)

 

(3 408)

(2 929)

(2 752)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

31 079

30 947

0%

30 178

30 773

28 925

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

EBITDA

 

I pa

 2017

I pa

2016

Muutus %

I pa

 2015

I pa

 2014

I pa

 2013

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

1 543

1 094

41%

1 535

1 599

1 007

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

1 951

1 681

16%

2 189

1 997

1 283

trükiteenuste segment

1 922

2 330

-18%

2 432

2 995

3 013

meelelahutuse segment

0

(1)

-

(1 105)

0

0

kesksed tegevused

(446)

(436)

-2%

(511)

(601)

(410)

segmentidevahelised elimineerimised

0

0

 

0

0

2

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

3 018

2 987

1%

2 351

3 993

3 612

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

3 427

3 574

-4%

3 005

4 389

3 888

 

EBITDA marginaal

I pa

 2017

I pa

 2016

I pa

 2015

I pa

 2014

I pa

 2013

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

10%

7%

11%

12%

8%

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

9%

8%

11%

11%

8%

trükiteenuste segment

16%

18%

19%

21%

22%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

11%

11%

9%

15%

15%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

11%

12%

10%

14%

13%

 

MEEDIA SEGMENT

Meedia segment hõlmab 100% tütarettevõtete Delfi tegevust Eestis, Lätis ja Leedus, ajalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja Eesti Päevalehe kirjastamist, raamatute kirjastamist Eestis, ajakirjade kirjastamist Leedus, pakkumiste portaali Zave tegevust ja valdusfirmat Delfi Holding. Siia segmenti kuuluvad ka 50% ühisettevõtted AS SL Õhtuleht (Õhtulehe ja Linnalehe kirjastaja), ajakirjade kirjastaja AS Ajakirjade Kirjastus, perioodika kojukandega tegelev AS Express Post ning 2016 suvel lisandunud digitaalse välireklaami müügiga tegelev OÜ Linna Ekraanid.

Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid

Omanik

Portaal

Omanik

Portaal

Ekspress Meedia

www.delfi.ee

Ekspress Meedia

www.ekspress.ee

 

rus.delfi.ee

 

www.maaleht.ee

Delfi Läti

www.delfi.lv

 

www.epl.ee

 

rus.delfi.lv

 

 

Delfi Leedu

www.delfi.lt

SL Õhtuleht

www.ohtuleht.ee

 

ru.delfi.lt

 

www.vecherka.ee

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

EBITDA

 

II kv
 2017

II kv
2016

Muutus
%

II kv
2017

II kv
2016

Muutus
 %

Ekspress Meedia

5 065

5 218

-3%

424

479

-11%

        sh. Delfi Eesti online müügitulu

1 903

1 906

0%

 

 

 

Delfi Läti

1 007

893

13%

131

95

38%

Delfi Leedu

2 461

2 305

7%

645

505

28%

        sh. Delfi Leedu online müügitulu

2 026

1 819

11%

 

 

 

Hea Lugu

90

97

-7%

(10)

(9)

-11%

Zave Media

0

0

-

0

(10)

100%

muud ettevõtted

0

0

-

(1)

(1)

0%

segmendisisesed elimineerimised

(2)

(2)

1%

0

(0)

-

KOKKU tütarettevõtted

8 621

8 511

1%

1 189

1 059

12%

SL Õhtuleht*

1 181

1 134

4%

161

150

8%

Ajakirjade Kirjastus*

1 161

1 218

-5%

53

157

-66%

Express Post*

601

680

-12%

(0)

64

-101%

Linna Ekraanid*

101

-

-

27

-

-

segmendisisesed elimineerimised

(256)

(312)

18%

(0)

0

-100%

KOKKU ühisettevõtted

2 788

2 720

3%

241

371

-35%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

11 409

11 231

2%

1 430

1 430

0%

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

EBITDA

 

I pa
 2017

I pa
2016

Muutus
%

I pa
2017

I pa
2016

Muutus
 %

Ekspress Meedia

9 560

9 430

1%

645

677

-5%

        sh. Delfi Eesti online müügitulu

3 439

3 342

3%

 

 

 

Delfi Läti

1 862

1 627

14%

218

92

137%

Delfi Leedu

4 444

4 026

10%

696

402

73%

        sh. Delfi Leedu online müügitulu

3 658

3 061

20%

 

 

 

Hea Lugu

186

201

-7%

(15)

(17)

12%

Zave Media

0

1

-100%

(0)

(60)

100%

muud ettevõtted

0

0

-

(1)

(1)

0%

segmendisisesed elimineerimised

(3)

(3)

-6%

0

1

-

KOKKU tütarettevõtted

16 049

15 282

5%

1 543

1 094

41%

SL Õhtuleht*

2 278

2 162

5%

258

247

4%

Ajakirjade Kirjastus*

2 292

2 259

1%

137

203

-33%

Express Post*

1 187

1 321

-10%

(25)

137

-119%

Linna Ekraanid*

174

-

-

39

-

-

segmendisisesed elimineerimised

(544)

(596)

9%

(0)

(0)

0%

KOKKU ühisettevõtted

5 387

5 146

5%

408

587

-30%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

21 436

20 428

5%

1 951

1 681

16%

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa

 

ONLINE MEEDIA JA DELFI

Turuliidrina jätkab Delfi investeerimist uude tehnoloogiasse ja IT lahendustesse, eesmärgiga parandada oma lugejate ja reklaamiandjate kasutajakogemust.

Sel aastal on arendatud edasi zlick uuendust, mis nüüd võimaldab osta tasutud sisu nullklikiga kõikides meie kanalites. Valminud on reklaamivaba Delfi, mis võimaldab kuutasu eest Delfi portaali reklaamivabalt lugeda. Delfi Sport on tulnud välja eraldi mobiilse rakendusega. Eesti Ekspressi digilehel on Android’i  ja nüüd ka iOS rakenduses olemas offline lugemise võimalus. Perepakett, mis sisaldab meie kontserni Eesti digilehti ja ajakirju on võimalik lugeda Androidi telefonides eraldi rakendusest. Delfi Läti on viinud kõik vertikaalid üle nn responsive design’i peale ning uuendatud on kohalikku kuulutusteportaali atverskapi.lv. Delfi Leedu oli esimene kohalik portaal, kes võttis kasutusele innovatiivse nn voiceover lahenduse, mis võimaldab uudiseid kuulata.

Alates eelmisest aastast pakuvad meie reklaamimüügiosakonnad lisaks online reklaamile meie enda keskkondades võimalust osta reklaami ka teistesse kohalikesse või rahvusvahelistesse kanalitesse. Samuti pakume nüüd kliendile võimalust osta meie käest reklaamiteenust alates ideest ja teostusest kuni meediapinnani ning pakume sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi (programmatic advertising sales).

Jätkuvalt laiendatakse vertikaalsete toodete ja sisu sortimenti. Delfi Eesti avas uue venekeelse kanali – Polesnoje. Samuti on sõlmitud leping WTA tenniseturniiride ülekandmisõiguste osas, et näidata Anett Kontaveidi kohtumisi. Eesti rallisõitja Ott Tänakuga tehakse eksklusiivset blogi- ja sisu koostööd. Deli Läti on aktiivselt osalenud Läti kohalike valimiste kajastamisel läbi erinevate multimeedia ja videoprojektide. Delfi Leedu lanseeris uued alamsaidid „Delfi Toit“ ja „Delfi Reisijuht“. NBA (National Basketball Association) ja Delfi Leedu alustasid mitmeaastast koostööprojekti ning lansseeriti NBA uus ametlik Leedu online portaal Delfi keskkonnas www.delfi.lt/nba. Võitlemaks võltsuudistega loodi eraldi portaal www.demaskuok.lt (ingl. “disclose”), kuhu koondatakse info, mis levib, kuid ei vasta tõele.

Jätkatakse erinevate e-kommerts projektide katsetamist ning Lätis ja Leedus kuulutusteportaalide arendamist.

Palju pööratakse tähelepanu sotsiaalselt vastutustundlikule käitumisele ning toetatakse erinevaid heategevusprojekte, kultuuri, sporti, ühiskondlikke ja ärisündmusi kõikides riikides.

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2016-2017

2016. aasta III kvartalis muutis Gemius internetikasutajate uuringu metoodikat Eestis, Lätis ja Leedus, mille tulemusena on lisaks arvutikasutajate ehk PC andmetele nüüdsest saadaval ka mobiilsete kasutajate ja tahvelarvutite kasutajate andmed. Eesti võrreldavad andmed on olemas alates eelmise aasta septembrist.

 Delfi ja Postimehe kasutajate arv on olnud mõõdetaval perioodil suhteliselt stabiilne. 2016. aasta I kvartalis liitis Postimees Eesti Meediale kuuluvad kuulutuste portaalid www.kv.ee ja www.osta.ee postimees.ee domeeni alla. Kuulutuste portaali kasutajate kasvu abil saavutati sellega suurem kasutajate number kui Delfil. Õhtuleht on kasvatanud oma kasutajate arvu ja omab kuus keskmiselt 330 000 unikaalset kasutajat.

 

Läti internetiväljaannete lugejate arv 2016-2017

2016. aasta alguses muutis uuringufirma Gemius internetiuuringute metoodikat. Antud numbrid näitavad nüüd Läti internetiportaalide kogu kasutajate arvu nii arvutite, mobiilide kui ka tahvelarvutite osas. Delfi on stabiilselt kõige suurema kasutajaskonnaga uudisportaal Lätis. Inbox on kasutajate arvult pisut Delfist suurem, aga selle puhul on tegemist meilikeskkonnaga, mitte uudisportaaliga. Läti internetiportaalide kasutajate kasv on olnud suhteliselt stabiilne ja sarnane kõigi portaalide poolt. Ainult Draugiem kaotab stabiilselt kasutajaid. 2017 aasta kevadel Läti valitsuse poolt tellitud uuringu põhjal on Delfi.lv Läti kõige usaldusväärsem meediakanal, edestades sellega ka riikliku telejaama usaldusväärsust.

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2016-2017

2016. aasta alguses muutis uuringufirma Gemius internetiuuringute metoodikat. Antud numbrid näitavad nüüd Leedu internetiportaalide kogu kasutajate arvu nii arvutite, mobiilide kui ka tahvelarvutite osas.

 Delfi.lt on Leedus jätkuvalt suurim internetiportaal. 2016. aasta III kvartalis liitis 15min.lt mitmed portaalid, mis ei kuulu antud meediagrupi omandusse ja seetõttu on domeeni 15min.lt kasutajate arv 2016. aasta IV kvartalis kasvanud. Antud kasv ei näita meediateenuste kasutajate arvu kasvu ja ei ole seetõttu ka käsitletav 15min.lt turusituatsiooni paranemisena. 2017.aasta märtsis ei arvestata enam selliste kolmandate portaalide kasutajaskonda 15min.lt osana ja selle tõttu 15min.lt kasutajaskond vähenes oluliselt. Delfi kasvatas uute toodete ja aktiivse turundustegevuse toel aga oma kasutajaskonda oluliselt. Kolmanda koha pärast konkureerivad TV3 ja Lrytas.lt.

 

AJALEHED EESTIS

Ajalehtede turu õiglase pildi edasiandmiseks peab vaatama paberajalehtede tiraaže koos digilehtede tellijatega. Kõige suurema levikuga ajaleht Eestis on Õhtuleht, mille koondkasutajate arv 2017. aasta juunis oli üle 50 tuhande. Eesti Päevalehe kasutajate arv on 45 200 ja Eesti Ekspressil 35 400. Digilehtede kasutajate arv on viimase aastaga märkimisväärselt kasvanud ja see ületab oluliselt paberlehtede lugejate vähenemisest tuleneva tellijate kao. Postimehe osas digilehtede kasutajate andmed puuduvad ning graafik näitab paberajalehe lugejate arvu.  

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on üks suurimaid trükikodasid Eestis. Meie trükikojas on võimalik trükkida kõrgekvaliteedilisi ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid.

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

EBITDA

 

II kv

2017

II kv

2016

Muutus

%

II kv

2017

II kv

2016

Muutus %

Printall

6 199

6 663

-7%

1 024

1 148

-11%

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

EBITDA

 

I pa

2017

I pa

2016

Muutus

%

I pa

2017

I pa

2016

Muutus %

Printall

11 966

13 004

-8%

1 922

2 330

-18%

 Trükitööstussegment kannatab jätkuva madalseisu all, mis avaldab negatiivset mõju ka meie trükikojale. Printalli tootmismaht pigem kasvab, kuid hinnasurve on tugev nii tänu Skandinaavias vabanenud tootmisvõimsusele kui ka konkurentide tegevusele üle terve Baltikumi. Käibe veel suuremat langust on aidanud ära hoida kaks aastat tagasi soetatud poognamasin, mis on andnud võimaluse laiendada tootesortimenti ka väljaspool tavapärast ajakirjandussektorit.

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

30.06.2017

31.12.2016

VARAD

 

 

Käibevara

 

 

Raha ja raha ekvivalendid

2 804

2 805

Tähtajalised hoiused

38

51

Nõuded ja ettemaksed

8 412

7 468

Tulumaksu ettemaks

134

0

Varud

2 692

2 770

Käibevara kokku

14 090

13 094

Põhivara

 

 

Nõuded ja ettemaksed

993

982

Edasilükkunud tulumaksuvara

34

34

Investeeringud ühisettevõtetesse

2 645

2 435

Investeeringud sidusettevõtetesse

522

591

Materiaalne põhivara

12 267

12 722

Immateriaalne põhivara

44 212

44 310

Põhivara kokku

60 673

61 074

VARAD KOKKU

74 753

74 168

KOHUSTUSED

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

Laenukohustused

71

2 313

Võlad ja ettemaksed

8 505

7 170

Tulumaksukohustus

101

108

Lühiajalised kohustused kokku

8 677

9 591

Pikaajalised kohustused

 

 

Pikaajalised laenukohustused

15 126

13 471

Edasilükkunud tulumaksukohustus

33

33

Pikaajalised kohustused kokku

15 159

13 504

KOHUSTUSED KOKKU

23 836

23 095

OMAKAPITAL

 

 

Aktsiakapital

17 878

17 878

Ülekurss

14 277

14 277

Omaaktsiad

(22)

(863)

Reservid

1 531

2 058

Jaotamata kasum

17 253

17 723

OMAKAPITAL KOKKU

50 917

51 073

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

74 753

74 168

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

II kv 2017

II kv 2016

I pa 2017

I pa 2016

Müügitulu

13 923

14 120

26 332

26 375

Müüdud toodangu kulu

(10 724)

(10 947)

(20 800)

(21 146)

Brutokasum

3 199

3 173

5 532

5 229

Muud äritulud

270

123

448

236

Turunduskulud

(798)

(684)

(1 514)

(1 201)

Üldhalduskulud

(1 400)

(1 340)

(2 762)

(2 649)

Muud ärikulud

(18)

(23)

(43)

(42)

Ärikasum

1 253

1 249

1 661

1 573

Intressitulud

55

10

114

19

Intressikulud

(99)

(121)

(208)

(241)

Muud finantskulud

 (19)

 (18)

 (33)

 (33)

Kokku finantstulud/kulud

 (63)

 (129)

 (127)

 (255)

Kasum ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt

141

224

210

356

Kasum/(-kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 (21)

(34)

 (23)

(16)

Kasum enne tulumaksustamist

1 310

1 378

1 721

1 690

Tulumaksukulu

(89)

(54)

(90)

(54)

Aruandeperioodi kasum

1 221

1 324

1 631

1 636

Aruandeperioodi puhaskasumi jaotus:

 

 

 

 

Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist

1 221

1 324

1 631

1 636

Muu koondkasum

0

0

0

0

Koondkasum kokku

1 221

1 324

1 631

1 636

Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist

1 221

1 324

1 631

1 636

Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta

0,04

0,05

0,05

0,06

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

I pa 2017

I pa 2016

Rahavood äritegevusest

 

 

Aruandeperioodi ärikasum

1 661

1 573

Korrigeerimised:

 

 

Põhivara kulum ja väärtuse langus

1 357

1 413

(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest

(3)

(11)

Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus

0

68

Äritegevuse rahavood:

 

 

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

80

(497)

Varude muutus

78

282

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

(487)

262

Rahavoog põhitegevusest

2 686

3 090

Makstud ettevõtte tulumaks

(231)

(184)

Makstud intressid

(208)

(241)

Rahavood äritegevusest kokku

2 247

2 665

Rahavood investeerimistegevusest

 

 

Saadud intressid

102

19

Muude investeeringute ost

(35)

0

Põhivara soetamine

(814)

(407)

Põhivara müük

13

16

Antud laenud

(2 025)

(9)

Antud laenude tagasimaksed

1 028

9

Rahavood investeerimistegevusest kokku

(1 732)

(372)

Rahavood finantseerimistegevusest

 

 

Saadud dividendid

56

246

Tasutud kapitalirendi maksed

(35)

(42)

Saadud laen

0

11

Saadud laenude tagasimaksed

(552)

(1 086)

Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel

0

(687)

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

(531)

(1 557)

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

(15)

736

Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses

2 856

2 927

Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus

2 842

3 663

 


Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt