2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 29.03

2017. aasta oli kontsernile eelkõige kohanemise aasta. Aasta alguses toimusid muudatused emaettevõtte ja kolme Eestis asuva meediaettevõtte juhtkonnas.

Uueks normaalsuseks on igas vanuses kasutajate järjepidev liikumine internetti, mis ühelt poolt avab meie toodetele uued võimalused, kuid teiselt poolt tähendab huvi vähenemist trükitud ajalehtede, ajakirjade ja reklaamtoodete vastu.

Kõik see nõuab uutmoodi lähenemist ja uutesse ärisuundadesse sisenemist, et käia kaasas tarbijate muutuvate vajaduste ja nõudmistega. Pidev ja julge innovatsioon on saamas meie tegemiste alustalaks, see pakub põnevust ja võimaldab üha konkurentsitihedamas ärikeskkonnas ellu jääda ja kasvada.

Uudisportaalide turuliidrina Baltimaades jätkab Delfi investeerimist uude tehnoloogiasse ja IT-lahendustesse, et parandada oma lugejate ja reklaamiandjate kasutajakogemust eri kanalites ja platvormidel. 2017. aastal on arendatud edasi innovatiivset tehnoloogiat, mis võimaldab tasulise sisu eest maksta ühe klikiga. Usume selle tehnoloogia edusse ka rahvusvaheliselt ja lisaks pilootprojektis osalemisele oleme ettevõtte Zlick kaasinvestorid.

Valminud on reklaamivaba Delfi, mis võimaldab kuutasu eest lugeda reklaamivabalt Delfi portaali. Välja on tuldud nii meie eraldi digilehtede, erinevate tootepakettide kui ka Delfi rubriikide uute mobiilsete rakendustega.

Meie ettevõtete toodetud sisul on ligi 75 000 digitaalset tellijat, kel on ligipääs sisule kõikides kanalites. See tähendab juba jõulist sisenemist digitaalsete tellijate turule. Oleme meie regioonis kindlasti pioneerid, kes loovad teed tasulise sisu tarbimise kasvule Baltimaades. Eelnev aitab meil hästi balansseerida pabertulude langust.

Alates eelmisest aastast pakuvad meie meediaettevõtted kliendile võimalust osta reklaamiteenust ideest ja teostusest kuni meediapinnani. Pakume sihtrühmapõhiseid automaatseid reklaamimüügi lahendusi (programmatic advertising sales) ning vahendame lisaks veebireklaamile meie enda keskkondades võimalust osta reklaami ka teistesse kohalikesse või rahvusvahelistesse kanalitesse. Aasta lõpus ostsime välja ülejäänud 51% osaluse Baltikumi suurimas internetireklaami multikanalis ja reklaamivõrgustikku haldavas ettevõttes Adnet Media.

Uue suunana oleme sisenenud ürituste korraldamise turule. Lisaks traditsioonilisele meediale liigume üha enam meelelahutussektorisse, pakkudes oma senistele ja uutele tarbijatele lisaks ajakirjanduslikule sisule ka elamusturundusüritusi. Suuremad kordaminekud olid veebruaris Eesti korvpalliliiga Tähtede mäng; augustis Eesti taasiseseisvumisaastapäevale pühendatud Ruja taasühinemiskontsert Tallinna lauluväljakul (14 000 kuulajat oli 2017. aastal Eestis publiku arvult teine kontsert); Kadri Voorandi väljamüüdud kontserdid Nordea kontserdimajas ja Delfi Leedu ettevalmistused 2018. aasta veebruaris aset leidnud suurejoonelise projekti „Idee Leedule“ tarbeks.

Suuremaid samme oleme tegemas digitaalsete väliekraanide äriliini suunal. Oleme oma haaret jõuliselt laiendanud väliekraanide võrku arendades. 2018. aastal on siit juba hea edasi minna ja keskenduda müügitegevusele.  

Kontserni meediaharu tegevust toetasid 2017. aastal tugevad makromajanduslikud näitajad kõikides Balti riikides, eelkõige Lätis. Teisalt võitleme aga ka meie suurte globaalsete hiidudega nagu Facebook ja Google, kes napsavad turukasvust suurema osa.

Raske oli trükiteenuste sektoris, kus hinnasurve on ülitugev ja kvaliteedile orienteeritud trükikoda peab jõuliselt laiendama oma toote- ja kliendiportfelli.

Kontserni 2017. aasta konsolideeritud käive kasvas võrreldes eelmise aastaga 1% ja ulatus 63,7 miljoni euroni. EBITDA jäi 21% alla eelmise aasta taseme, ulatudes 6,7 miljoni euroni, ning puhaskasum ulatus 3,1 miljoni euroni.

Juhatus teeb ettepaneku maksta 2017. aasta eest dividende seitse senti ühe aktsia kohta ehk kokku summas 2,1 miljonit eurot.

Selles mängisid rolli eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenev hinnakonkurents ja kasumlikkuse langus, samuti kojukandefirma vähenevad kandemahud ja kasvavad tööjõukulud. Erakorraliselt tuli alla hinnata ka Ajakirjade Kirjastuse bilansis kajastatud paari aasta vanused raamatud, mille toona trükitud tiraažid osutusid liialt optimistlikuks.

Et raamatute turg on pidevas languses, ühendati efektiivsuse suurendamiseks Ajakirjade Kirjastuse raamatute kirjastamise osakond IV kvartalis kontserni eraldiseisva raamatukirjastusettevõttega Hea Lugu. Ajakirjade Kirjastuses on tehtud investeeringuid veebivõimekuse parandamisse, mis suurendab tööjõukulusid ja on esimesel aastal mõjutanud negatiivselt ettevõtte kasumit.

Leedus müüdi aasta lõpus kahjumlikuks muutunud ajakirjade ärisuund, mis annab võimaluse kontsentreeruda eelkõige veebitegevustele ja teistele kasvutrendis suundadele.

Positiivse poolena saab aga välja tuua veebitulude kasvu kõikides riikides ja kontsernis kokku 16%. Peaaegu 50% on kasvanud digitaalsed levitulud. Veebitulud annavad juba 33% kontserni kogutuludest.

2018 on meile mitmes segmendis uute lootuste ja ootuste aasta. Oleme eelmisel aastal teinud suuri investeerimisotsuseid ning käesolev aasta peaks andma ka esimesi tulemusi. Meediasektoris näeme järjekindlalt kasvu kõikides meie ettevõtetes. Käesoleval aastal on kindlasti olulise tähelepanu all digitaalsete tellimuste tulude suurendamine. Meie ürituste suund on end tõestanud Eestis, pead tõstab ka Leedu. Lätis on käsil agressiivne laienemine väliekraanide ärisuunal. Trükisegmendis ootame stabiliseerumist ja uute investeeringute mõju käibele ning EBITDA-le. Ühtlasi soovime suurendada meie digitaalsete tulude osatähtsust portfellis – seda nii olemasolevate meediaettevõtete baasil kui ka uute ideede näol.

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%

konsolideeritud (tuhandetes EUR)

2017

2016

Muutus %

2015

2014

2013

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

63 699

62 793

1%

61 528

61 384

58 427

EBITDA

6 713

8 487

-21%

7 869

8 878

7 264

EBITDA marginaal (%)

10,5%

13,5%

 

12,8%

14,5%

12,4%

Ärikasum*

3 526

5 221

-32%

4 866

5 638

4 647

Ärirentaablus* (%)

5,5%

8,3%

 

7,9%

9,2%

8,0%

Intressikulud

(427)

(518)

17%

(618)

(732)

(763)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)*

2 952

4 406

-33%

3 907

4 620

3 548

Puhasrentaablus* (%)

4,6%

7,0%

 

6,4%

7,5%

6,1%

Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes

(sh, allahindlused ja kasum osaluse muutusest)

3 146

4 406

-29%

2 707

5 110

1 081

Puhasrentaablus (%)

4,9%

7,0%

 

4,4%

8,3%

1,9%

Varade tootlus (%)

4,1%

5,8%

 

3,5%

6,6%

1,4%

Omakapitali tootlus (%)

6,1%

8,9%

 

5,6%

11,4%

2,5%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,11

0,15

 

0,09

0,17

0,04

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)

31.12.2017

31.12.2016

Muutus

%

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

 

 

 

Käibevara

16 725

16 250

3%

15 553

15 189

14 447

Põhivara

62 597

61 507

2%

61 588

65 665

63 019

Varad kokku

79 322

77 757

2%

77 141

80 854

77 466

      sh. raha ja pangakontod

2 818

4 572

-38%

4 666

6 788

4 501

      sh. firmaväärtus

39 920

38 904

3%

38 232

39 432

40 052

Lühiajalised kohustused

11 081

12 223

-9%

12 539

14 110

14 468

Pikaajalised kohustused

15 747

14 462

9%

15 928

19 569

20 673

Kohustused kokku

26 828

26 684

1%

28 467

33 679

35 141

      sh. võlakohustused

15 791

16 603

-5%

18 787

24 592

24 432

Omakapital

52 494

51 073

3%

48 674

47 175

42 325

 

Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Omakapitali osakaal (%)

66%

66%

63%

58%

55%

Võla ja omakapitali suhe (%)

30%

33%

39%

52%

58%

Võla ja kapitali suhe (%)

20%

19%

22%

27%

32%

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

2,35

1,96

2,39

2,61

3,36

Likviidsuskordaja

1,51

1,33

1,24

1,08

1,00

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)

2017

2016

Muutus %

2015

2014

2013

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu (ainult tütarettevõtted)

54 070

53 324

1%

52 773

52 793

50 086

EBITDA (ainult tütarettevõtted)

6 261

7 280

-14%

6 680

7 894

6 591

EBITDA marginaal (%)

11,6%

13,7%

 

12,7%

15,0%

13,2%

Ärikasum* (ainult tütarettevõtted)

3 475

4 328

-20%

3 920

4 973

4 071

Ärirentaablus* (%)

6,4%

8,1%

 

7,4%

9,4%

8,1%

Intressikulu (ainult tütarettevõtted)

(400)

(471)

-15%

(550)

(689)

(763)

Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil

(2)

772

-100%

785

557

494

Perioodi puhaskasum*

2 952

4 406

-33%

3 907

4 621

3 548

Puhasrentaablus* (%)

5,5%

8,3%

 

7,4%

8,8%

7,1%

Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes

(sh, allahindlused ja kasum osaluse muutusest)

3 146

4 406

-29%

2 707

5 110

1 081

Puhasrentaablus (%)

5,8%

8,3%

 

5,1%

9,7%

2,2%

Varade tootlus (%)

4,2%

6,1%

 

3,7%

6,8%

1,4%

Omakapitali tootlus (%)

6,1%

8,9%

 

5,6%

11,4%

2,5%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,11

0,15

 

0,09

0,17

0,04

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

(tuhandetes EUR)

31.12.2017

31.12.2016

Muutus %

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

 

 

 

Käibevara

13 827

13 094

6%

12 386

12 303

11 357

Põhivara

62 130

61 074

2%

60 794

64 292

63 899

Varad kokku

75 957

74 168

2%

73 180

76 595

75 256

      sh. raha ja pangakontod

1 073

2 856

-62%

2 927

5 275

2 209

      sh. firmaväärtus

37 969

36 953

3%

36 953

38 153

39 596

Lühiajalised kohustused

8 372

9 591

-13%

9 033

11 481

12 259

Pikaajalised kohustused

15 091

13 504

12%

15 473

17 939

20 672

Kohustused kokku

23 463

23 095

2%

24 506

29 420

32 931

      sh. võlakohustused

15 257

15 784

-3%

17 687

23 152

24 432

Omakapital

52 494

51 073

3%

48 674

47 175

42 325

 

Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Omakapitali osakaal (%)

69%

69%

67%

62%

56%

Võla ja omakapitali suhe (%)

29%

31%

36%

49%

58%

Võla ja kapitali suhe (%)

21%

20%

23%

27%

34%

Koguvõla ja EBITDA suhe

(total debt / EBITDA ratio)

2,44

2,17

2,65

2,93

3,71

Likviidsuskordaja

1,65

1,37

1,37

1,07

0,93

 

Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid

EBITDA

Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.

 

 

EBITDA marginaal (%)

 EBITDA/müügitulu x 100

Ärirentaablus* (%)

 Ärikasum*/müügitulu x100

Puhasrentaablus* (%)

 Puhaskasum*/müügitulu x100

Puhasrentaablus (%)

 Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100

Puhaskasum aktsia kohta

 Puhaskasum/keskmine aktsiate arv

Omakapitali osakaal (%)

Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100

Võla ja omakapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100

Võla ja kapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

Intressikandvad võlakohustused/EBITDA

Laenumaksete ja intresside kattekordaja

EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed

Likviidsuskordaja

Käibevara/lühiajalised kohustused

Varade tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100

Omakapitali tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mida põhjustab üldiste majandustingimuste ja tarbijate käitumise muutumine. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine nii kodu- kui ka eksportturgudel. See avaldub nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldises vähenemises kui ka teiste reklaamikanalite eelistamises nagu näiteks interneti eelistamine pabermeediale. Samuti mõjutab tulusid jaetarbijate tarbimisharjumuste muutumine, näiteks uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ja muid suhtluskanaleid jne.

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, sest tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige väiksemad, samuti pärast jõulu- ja uusaastapidustusi aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini.

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Segmentide peamised finantsnäitajad 2013-2017

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks.

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid, sest juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

Müügitulu

 

2017

2016

Muutus %

2015

2014

2013

meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

33 498

31 579

6%

30 063

27 459

25 842

      sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

19 963

17 307

15%

15 555

13 449

11 595

trükiteenuste segment

23 879

25 585

-7%

25 842

28 951

27 462

meelelahutuse segment

0

0

-

517

0

0

kesksed tegevused

2 486

2 233

11%

1 937

1 731

1 530

segmentidevahelised elimineerimised

(5 793)

(6 073)

 

(5 586)

(5 347)

(4 748)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

54 070

53 324

1%

52 773

52 793

50 086

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

44 429

42 229

5%

39 942

36 930

34 954

      sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

21 024

18 094

16%

16 619

14 306

12 226

trükiteenuste segment

23 879

25 585

-7%

25 842

28 951

27 462

meelelahutuse segment

0

0

-

517

0

0

kesksed tegevused

2 486

2 233

11%

1 937

1 731

1 530

segmentidevahelised elimineerimised

(7 095)

(7 254)

 

(6 710)

(6 228)

(5 520)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

63 699

62 793

1%

61 528

61 384

58 426

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

EBITDA

 

2017

2016

Muutus %

2015

2014

2013

meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

3 729

3 572

4%

3 724

3 026

2 124

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

4 181

4 779

-13%

4 913

4 010

2 796

trükiteenuste segment

3 734

4 645

-20%

4 966

5 944

5 862

meelelahutuse segment

(0)

(2)

-76%

(1 110)

0

0

kesksed tegevused

(1 201)

(936)

-28%

(899)

(1 076)

(1 356)

segmentidevahelised elimineerimised

0

0

 

0

0

(38)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

6 261

7 280

-14%

6 680

7 894

6 591

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

6 713

8 487

-21%

7 869

8 878

7 264

 

EBITDA marginaal

2017

2016

2015

2014

2013

meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

11%

11%

12%

11%

8%

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

9%

11%

12%

11%

8%

trükiteenuste segment

16%

18%

19%

21%

21%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

12%

14%

13%

15%

13%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

11%

14%

13%

14%

12%

MEEDIA SEGMENT  

Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised uudiseportaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis ja Leedus, kojukandeteenuse osutamist.

2017. aasta III kvartalis soetasime Läti digitaalse välireklaamimüügi ettevõtte ACM LV ja 2017. aasta IV kvartalis 100%-lise osaluse ettevõttes Adnet Media.

Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid

Omanik

Portaal

Omanik

Portaal

Ekspress Meedia

www.delfi.ee

Ekspress Meedia

www.ekspress.ee

 

rus.delfi.ee

 

www.maaleht.ee

Delfi Läti

www.delfi.lv

 

www.epl.ee

 

rus.delfi.lv

 

 

Delfi Leedu

www.delfi.lt

AS SL Õhtuleht

www.ohtuleht.ee

 

ru.delfi.lt

 

www.vecherka.ee

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

EBITDA

 

 

 2017

2016

Muutus
%

2017

2016

Muutus %

Ekspress Meedia

19 309

19 116

1%

1 554

1 448

7%

        sh. Delfi Eesti online müügitulu

6 853

6 728

2%

 

 

 

Delfi Läti

3 811

3 375

13%

395

413

-4%

Delfi Leedu

9 544

8 563

11%

1 799

1 741

3%

        sh. Delfi Leedu online müügitulu

7 831

6 602

19%

 

 

 

Adnet

384

-

-

24

-

-

Hea Lugu

523

538

-3%

26

33

-21%

Zave Media

0

1

-1

0

(61)

100%

ACM LV

54

-

-

(55)

-

-

muud ettevõtted

-

-

-

(16)

(2)

-574%

segmendisisesed elimineerimised

(126)

(14)

 

2

0

 

KOKKU tütarettevõtted

33 498

31 579

6%

3 729

3 572

4%

SL Õhtuleht*

4 625

4 329

7%

433

394

10%

Ajakirjade Kirjastus*

4 576

4 765

-4%

69

544

-87%

Express Post*

2 369

2 609

-9%

(117)

247

-147%

Linna Ekraanid*

411

166

148%

66

22

195%

segmendisisesed elimineerimised

(1 052)

(1 219)

 

2

0

 

KOKKU ühisettevõtted

10 931

10 651

3%

453

1 207

-62%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

44 429

42 229

5%

4 181

4 779

-13%

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa

 

ONLINE MEEDIA

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

2016. aasta III kvartalis muutis Gemius internetikasutajate uuringu metoodikat nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Selle tulemusena on arvutikasutajate ehk PC andmetele liidetud nüüdsest ka mobiilsete kasutajate ja tahvelarvutite kasutajate andmed. Võrreldavad andmed on olemas alates eelmise aasta septembrist.

Delfi Eesti kasutajate arv on jäänud läbi aasta stabiilseks. Juulis 2017 näha olev tõus on tehniline mõõtmisviga ega peegelda tegelikku kasutajate arvu suurenemist.

Läti internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

Delfi on jätkuvalt suurima kasutajaskonnaga uudisportaal Lätis. Läti valitsuse tellimusel 2017. a kevadel tehtud uuringu järgi on Delfi.lv Läti kõige usaldusväärsem meediakanal, edestades ka riiklikku telekanalit. Juulis 2017 näha olev tõus on tehniline mõõtmisviga ega peegelda tegelikku kasutajate arvu suurenemist.

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

Delfi.lt on jätkuvalt Leedu kõige suurem ja nähtavam portaal. Leedu interneti lugejaskond on jäänud stabiilseks ja olulisi muutuseid ei ole. 2017. aastal on õnnestunud Delfil tänu oma uutele toodetele, heale turundustööle ja rõhuasetusega mobiilile suurendada vahet konkurendiga veelgi.

 

PRINT MEEDIA

Eesti ajalehtede tiraažid 2016–2017

Alates oktoobrist 2016 ja kogu 2017. aasta on püsinud suurima tiraažiga ajalehena Õhtuleht. Traditsiooniliselt on jaanuaris ja detsembris korra tiraažilt kõige suurem Maaleht. Ülaltoodud tabelis kajastuvad ainult paberajalehtede tiraažid ning see ei sisalda digitaalsete tellijate andmeid.

Kontserni ajalehtede tiraažid koos digitaalsete tellimustega 2016–2017

Selleks, et pakkuda täielikku ülevaadet ajalehtede turudünaamikast, tuleks vaadata paberajalehtede tiraaže koos digitellijatega. Siin on näha, kuidas digiväljaannete tellijate arvu kasv kompenseeris paberlehtede tellijate arvu languse ja kuidas 2017. aasta teises pooles kasvas paberlehtede tiraaž koos digitaalsete tellijate arvuga kõikide ajalehtede puhul. Eesti Päevaleht oli selles osas esimene ning on siiani väga edukas digitaalse ärisuuna arendaja. Et digitaalsete tellijate arv on meile kättesaadav ainult kontserni enda väljaannete kohta, saame sellist pilti esitada enda väljaannete ning mitte kõikide turuosaliste kohta.

 

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Meie trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid.

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

EBITDA

 

2017

2016

Muutus %

2017

2016

Muutus %

AS Printall

23 879

25 585

-7%

3 734

4 645

-20%

 

Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvelt. Hinnasurve on väga tugev Skandinaavias ja Eestis, sest ka teised Balti riigid pakuvad väga konkurentsivõimelisi teenuseid. Käibe veelgi suuremat langust on aidanud ära hoida kaks aastat tagasi soetatud poognamasin, mis on andnud võimaluse laiendada tootesortimenti ka väljaspool tavapärast ajakirjandussektorit. Samuti teeme aktiivset müügitööd väljaspool Põhjamaid.

Konsolideeritud bilanss

(tuhandetes EUR)

31.12.2017

31.12.2016

VARAD

 

 

Käibevara

 

 

Raha ja raha ekvivalendid

1 037

2 805

Tähtajalised hoiused

36

51

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

9 917

7 468

Ettevõtte tulumaksu nõuded

4

0

Varud

2 832

2 770

Käibevara kokku

13 827

13 094

Põhivara

 

 

Muud nõuded ja investeeringud

1 750

982

Edasilükkunud tulumaksu vara

47

34

Investeeringud ühisettevõtetesse

2 372

2 435

Investeeringud sidusettevõtetesse

354

591

Materiaalne põhivara

12 189

12 722

Immateriaalne põhivara

45 419

44 310

Põhivara kokku

62 130

61 074

VARAD KOKKU

75 957

74 168

KOHUSTUSED

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

Laenukohustused

166

2 313

Võlad ja ettemaksed

8 095

7 170

Ettevõtte tulumaksu kohustused

111

108

Lühiajalised kohustused kokku

8 372

9 591

Pikaajalised kohustused

 

 

Pikaajalised laenukohustused

15 091

13 471

Edasilükkunud tulumaksukohustus

0

33

Pikaajalised kohustused kokku

15 091

13 504

KOHUSTUSED KOKKU

23 463

23 095

OMAKAPITAL

 

 

Vähemusosalus

68

0

Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:

 

 

Aktsiakapital

17 878

17 878

Ülekurss

14 277

14 277

Omaaktsiad

(22)

(863)

Reservid

1 531

2 058

Jaotamata kasum

18 762

17 723

Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku

52 426

51 073

OMAKAPITAL KOKKU

52 494

51 073

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

75 957

74 168

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes EUR)

2017

2016

Müügitulu

54 070

53 324

Müüdud toodangu kulu

(42 869)

(42 122)

Brutokasum

11 201

11 202

Muud äritulud

1 189

1 085

Turunduskulud

(2 898)

(2 488)

Üldhalduskulud

(5 921)

(5 357)

Muud ärikulud

(97)

(114)

Kasum äritegevusega seotud varade müügist

194

0

Ärikasum

3 669

4 328

Intressitulud

173

32

Intressikulud

(400)

(471)

Kasum/(kahjum) valuutakursi muutusest

(11)

(10)

Muud finantstulud/kulud

129

(56)

Kokku finantstulud/kulud

(109)

(505)

Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt

(2)

772

Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

(68)

113

Kasum enne tulumaksustamist

3 490

4 708

Tulumaks

(344)

(302)

Aruandeperioodi kasum

3 146

4 406

Aruandeperioodi kasum, mis on omistatav

 

 

Emaettevõtte aktsionäridele

3 140

4 406

Vähemusosalusele

6

0

Muu koondkasum

0

0

Muu koondkasum kokku

3 146

4 406

Aruandeperioodi koondkasum, mis on omistatav

 

 

Emaettevõtte aktsionäridele

3 140

4 406

Vähemusosalusele

6

0

Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta

0,11

0,15

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(tuhandetes EUR)

2017

2016

Jätkuvate tegevusvaldkondade rahavood äritegevusest

 

 

Aruandeperioodi ärikasum

3 669

4 328

Korrigeerimised:

 

 

Põhivara kulum ja väärtuse langus

2 787

2 953

Kasum äritegevusega seotud varade müügist

(194)

0

(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest

(11)

37

Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus

0

136

Äritegevuse rahavood:

 

 

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

(105)

(709)

Varude muutus

(62)

(53)

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

(497)

484

Rahavood põhitegevusest

5 587

7 175

Makstud ettevõtte tulumaks

(371)

(293)

Makstud intressid

(448)

(519)

Rahavood äritegevusest kokku

4 769

6 363

Rahavood investeerimistegevusest

 

 

Tütarettevõtete soetamine (miinus raha ettevõttes)

(546)

0

Ühisettevõtete soetamine

0

(868)

Sidusettevõtte soetamine

(74)

(311)

Muude investeeringute ost ja tagasilaekumised

(785)

5

Äritegevusega seotud varade müük

130

0

Saadud intressid

169

32

Põhivara soetamine

(2 023)

(1 335)

Põhivara müük

12

39

Antud laenud

(2 227)

(25)

Antud laenude tagasimaksed

1 054

175

Rahavood investeerimistegevusest kokku

(4 290)

(2 289)

Rahavood finantseerimistegevusest

 

 

Makstud dividendid

(1 787)

(1 456)

Sidusettevõtetelt ja ühisettevõtetelt saadud dividendid

56

246

Tasutud kapitalirendi maksed

(71)

(72)

Arvelduskrediidi kasutuse muutus

92

0

Saadud laen

0

11

Saadud laenude tagasimaksed

(552)

(2 186)

Omaaktsiate soetamine

0

(687)

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

(2 261)

(4 144)

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

(1 782)

(71)

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 856

2 927

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

1 073

2 856


Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt