2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 30.04

ASi Ekspress Grupp 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 17,3 miljonit eurot. Kontserni I kvartali müügitulu kasvas 6% võrreldes eelmise aastaga. Digitaalsed tulud kasvasid seejuures 11% ning moodustavad kogukäibest 37%.

Digitaalsete tulude kasvatamine on ka Ekspress Grupi meediaäri üks olulisemaid eesmärke, mida juhtkond on ettevõttele seadnud.

Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) ulatus I kvartalis 0,68 miljoni euroni jäädes samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. I kvartalis olid Eesti ja Leedu meediaettevõtted edukad nii tellimuste kui ka reklaami müügis. Tellimuste puhul oli positiivne just Eestis digitellimuste osakaalu suurenemine.

Eestis ületas nii artiklite müük kui ka digitaalsete tellimuste vormistamine varem seatud eesmärke. Heale tulemusele aitas kaasa uudisterohke aasta algus, mis lõi soodsa pinnase kvaliteetse sisu tootmiseks, mille eest lugejad on nõus maksma. Juhtkond on optimistlik, et digitaalsete tellimuste kasvutrend jätkub ka edaspidi.

Aasta algus tõestas ka seda, et kui tegemist on uudisterohke perioodiga, kasvab Delfi keskkonna külastatavus konkurentidest enam. See näitab, et oleme suutnud luua uudistekeskonna, mida lugejad usaldavad ning eelistavad.

Negatiivset mõju avaldas kvartalitulemusele Läti reklaamiturg, mis oli I kvartalis paigalseisus. Sama trend iseloomustas nii kogu Läti turgu kui ka Läti Delfi tulemusi.

Kontserni trükikoja mahud kasvasid võrreldes eelmise aastaga ligikaudu 6%, kusjuures kõik tootmisvõimsused olid I kvartalis kasutuses. Samas on trükiteenuse partiide mahud vähenenud, mis omakorda suurendavad tootmiskulusid ning seavad kasumimarginaalid surve alla. Kui meedia segmendis suutis kontsern I kvartalis kasumit kasvatada, siis trükiteenuse segmendis vähenes kasum ligikaudu 22%. Olukorras, kui trükisegmendi ärimahud on Eestis vähenemas, oleme suutnud hoida eksporti ning I kvartali lõpu seisuga moodustas eksport 63% trükiteenuse koguportfellist.

I kvartalis omandas kontsern täiendava 50% osaluse ettevõttes Linna Ekraanid OÜ, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. Nüüdsest kuulub Ekspress Grupile 100%line osalus. Kontserni pikaajaline eesmärk on arendada digitaalse välireklaami äriliini ja võtta turul juhtiv roll. 2016. aastal sõlmitud lepingu kohaselt oli Ekspress Grupil kohustus omandada ülejäänud 50% ettevõttest 2019. aastal. Linna Ekraanid on jätkanud kasvukursil ning on aidanud kaasa digitaalsete reklaamitulude suurendamisele.

Esimeses kvartalis korraldas kontserni suurim meediaettevõte AS Ekspress Meedia mitmeid üritusi, näiteks Tähtede Mäng Tartus ja Baltikum e-kommertsi aastakonverents. Läti Delfi oli peamine meediapartner üritustel nagu jääetendus "Disney on ice", Tom Odelli kontsert, Ewert and the 2 Dragonsi kontsert, Techchill (Balti startup konverents), Miit&Links Baltic PR Awards konverents, Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi (Läti Animafilm), 1906 (Läti Film) ja moenädal Riga Fashion Week. Leedu Delfi koos partneritega korraldas läbi aegade esimese festivali talvel - Delfi muusikafestivali "Snowstorm". 2018. aasta IV kvartalis andis Leedu Delfi seoses projektiga "Pravieniskiu Mafija" välja raamatu, mis jõudis TOP3 enimmüüdud raamatu hulka Leedus. Sama projektiga seoses avaldas Leedu DELFI TV meeskond tänavu esimeses kvartalis ka ainulaadse 45-minutilise dokumentaalfilmi "Pravieniskese Mafija". Leedu Delfi korraldas teist korda kooliõpilastele suunatud suurürituse, kus lastele pakutakse ühe päeva vältel parimat väliõpet. Seekord osales üritusel “Parimate õppetundide päev” 14 000 last Leedu eri koolidest. Lastele anti interaktiivseid tunde bioloogiast, robootikast jne.

Vaatamata ärimahtude suurenemisele on kontserni kasumlikkus jätkuvalt surve all, seda eeskätt tulenevalt tihenevast konkurentsiolukorrast trükiteenuste segmendis. Juhtkond pöörab järgmistel perioodidel tähelepanu ja otsib lisavõimalusi kasumlikkuse parandamiseks ning efektiivsuse suurendamiseks.

 

KOKKUVÕTE I KVARTALI TULEMUSTEST 

Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemusi, konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud laenulepingus suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

MÜÜGITULU

2019. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,3 miljonit eurot (I kvartal 2018: 16,4 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 6% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamimüügi tulude kasvust nii Eestis kui ka Leedus. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustab I kvartali lõpus 37% kogukäibest. Kontserni 2019. aasta I kvartali digitaalsed tulud kasvasid 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 

KASUMLIKKUS

2019. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,68 miljonit eurot (I kvartal 2018: 0,67 miljonit eurot). EBITDA kasvas 1% võrreldes eelmise aastaga, millest +0,2 miljonit eurot oli alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju EBITDA-le. EBITDA marginaal vähenes 3,9%-ni (I kvartal 2018: 4,1%). 2019. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -0,61 miljonit eurot (I kvartal 2018: -0,24 miljonit eurot). Kasumlikkuse langus tuleneb eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenevast konkurentsist ning sisendhindade tõusust. Lisaks oli see seotud trükimeedia tulude languse ning suuremate kojukande- ja tööjõukuludega. I kvartalis oli täiendav kahjum 0,1 miljonit eurot osalustelt sidusettevõtetesse ja teistesse finantsinvesteeringutesse.

Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes.

IFRS 16 mõju konsolideeritud bilansile ja kasumiaruandele seisuga 31.03.2019 on toodud aruande leheküljel 17.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil proportsionaalselt konsolideerides vabu rahalisi vahendeid 1,6 miljonit eurot ning omakapitali 49,5 miljonit eurot (61% bilansimahust, jättes arvestamata IFRS 16 mõju - 63%). Võrreldavad andmed 2018. aasta 31. märts seisuga olid vastavalt 2,4 miljonit eurot ning 52,3 miljonit eurot (66% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2019 oli kontserni netovõlg 18,1 miljonit eurot, jättes arvestamata IFRS 16 mõju, oli kontserni netovõlg 13,1 miljonit eurot (31. märts 2018: 13,2 miljonit eurot).


ÄRITEGEVUS

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks versiooni näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele on kirjeldatud aruande leheküljel 17 ja lisas 1.

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)

I kv 2019

I kv 2018

Muutus %

12 kuud 2018

Perioodi kohta

 

 

 

 

Müügitulu

17 313

16 351

6%

69 096

EBITDA

677

668

1%

4 206

EBITDA marginaal (%)

3,9%

4,1%

 

6,1%

Ärikasum /(-kahjum)

(405)

(160)

-147%

944

Ärirentaablus (%)

-2,3%

-1,0%

 

1,4%

Intressikulud

(118)

(103)

-15%

(458)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)

(615)

(239)

-156%

25

Puhasrentaablus (%)

-3,5%

-1,5%

 

0,0%

Varade tootlus (%)

-0,8%

-0,3%

 

0,0%

Omakapitali tootlus (%)

-1,2%

-0,5%

 

0,0%

Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta (EPS)

(0,02)

(0,01)

 

0,00

 

Finantsnäitajad ja suhtarvud kapitaliosaluse meetodil on esitatud aruande lehekülgedel 16-17.

 

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised uudisteportaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis ning kojukandeteenuse osutamist.

Trükiteenustesegment hõlmab ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid.

Segmentide EBITDA ei sisalda ühekordseid firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlusi. Agentuuridele makstavaid mahupõhised ja muud tasud on maha arvatud segmentide reklaamimüügituludest.

Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele on kirjeldatud aruande leheküljel 17 ja lisas 1.

Segmentide peamised finantsnäitajad

 (tuhandetes EUR)

Müügitulu

 

I kv 2019

I kv 2018

Muutus %

12 kuud 2018

Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

9 357

8 095

16%

37 248

      sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

6 054

5 421

12%

24 561

Trükiteenuste segment

6 570

6 221

6%

25 242

Kesksed tegevused

539

691

-22%

2 341

Segmentidevahelised elimineerimised

(1 155)

(990)

 

(4 342)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

15 310

14 017

9%

60 489

Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)

11 523

10 708

8%

46 716

      sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

6 364

5 726

11%

25 954

Trükiteenuste segment

6 570

6 221

6%

25 242

Kesksed tegevused

539

691

-22%

2 341

Segmentidevahelised elimineerimised

(1 319)

(1 269)

 

(5 204)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

17 313

16 351

6%

69 096

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

 

I kv 2019

I kv 2018

Muutus %

12 kuud 2018

Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

436

246

77%

3 355

Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)

496

291

71%

3 329

Trükiteenuste segment

550

701

-22%

2 403

Kesksed tegevused

(363)

(324)

-12%

(1 492)

Segmentidevahelised elimineerimised

(7)

0

 

(2)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

616

623

-1%

4 263

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

677

668

1%

4 206

 

EBITDA marginaal

I kv 2019

I kv 2018

12 kuud 2018

Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

5%

3%

9%

Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)

4%

3%

7%

Trükiteenuste segment

8%

11%

10%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

4%

4%

7%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

4%

4%

6%

 

MEEDIA SEGMENT

ONLINE MEEDIA

Olulised edusammud ja märkimisväärsed saavutused riikide lõikes on toodud alljärgnevalt.

 

Eesti

 

Läti

 

Leedu

  • Leedu Delfi traditsiooniline projekt “Kangelased meie seas” oli sel aastal pühendatud õpetajatele.
  • Leedu Delfi ajakirjanikud võitsid kolm auhinda töö eest EU investeeringuprojektide kajastamisel.
  • DELFI TV valmistas 45-minutilise unikaalse dokumentaalfilmi „Pravieniskese Maffia“.
  • Leedu Delfi sõlmis ülekandekokkuleppe Leedu jalgpalli A-liigaga.
  • Debunk.eu projekti kajastas Financial Times.
  • Leedu Delfi koostöös partneritega korraldas “Parimate õppetundide päeva” ligi 14 tuhande koolilapse osavõtul, aktiivse meedikajastuse ja mitmete videoülekannetega.
  • Leedu Delfi avaldas ülevaate “DELFI on rohkem kui uudisportaal”, mis kajastab ettevõtte tugevat positsiooni mitmetes tegevusvaldkondades.

 

TRÜKIMEEDIA

Eesti Ajalehtede Liidu andmete põhjal on Õhtuleht viimase 12 kuu jooksul tervikuna jätkuvalt suurima tiraažiga päevaleht Eestis. Jaanuaris ja detsembris oli suurima tiraažiga ajaleht Maaleht. Viimase 12 kuu joosul on viie suurima ajalehe tiraažid langenud umbes 8000 eksemplari.

2019. aasta I kvartali meediasegmendi müügitulu oli kokku 11,5 miljonit eurot (I kvartal 2018: 10,7 miljonit eurot). Müügitulu suurenes 8% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamimüügi tulude kasvust nii Eestis kui ka Leedus.

Digimeedia kasvab ja vaatamata tõsisele konkurentsile ei ole kontsern turuosa kaotanud ning tulud kasvavad. I kvartali lõpuks ulatusid kontserni digitaalsed tulud 37%-ni kogutuludest. Kontserni digitaalsed tulud 2019. aasta I kvartali jooksul suurenesid 11% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal.

2019. aasta I kvartalis oli meediasegmendi EBITDA 0,5 miljonit eurot (I kvartal 2018: 0,3 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aastaga EBITDA kasvas 71%, millest +0,2 miljonit eurot oli alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju EBITDA-le.

 

KINNISVARAPORTAAL

2018. aasta lõpus tulenevalt kõrgendatud turundus- ja müügitegevusele edastas kinnisvaraportaal Kinnisvara24.ee oma peamist konkurenti city24.ee, seda nii kuulutuste arvu kui külastatavuse osas ning Kinnisvara24.ee saavutas kinnisvaraportaalide turul teise positsiooni. Alates 2019.aasta veebruari viimasest nädalast ei avalikusta city24.ee ja kv.ee enam andmeid portaali külastatavuse kohta. Kontsern jätkab aktiivselt portaali arendamisega saavutamaks kõrgemat positsiooni turul.

Kinnisvara24.ee tootearenduses arendatud esmaklassiline otsingumootor, kus saab näiteks otsida vara selliste kriteeriumitega nagu “basseiniga maja” ja “lemmikloom lubatud” (üürikorterid).

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) valis konkursi "Kinnisvarategu 2018" võitjaks kinnisvaraportaali Kinnisvara24.ee loomise.

 

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

AS Printalli 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 6,6 miljonit eurot (I kvartal 2018: 6,2 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 6% võrreldes eelmise aastaga ja seda mõjutas peamiselt kõrgem paberihind. Trükiteenuste müügitulu on langenud Eestis peamiselt seoses suurte kauplusekettide trükimeedia ja reklaamibrošüüride osakaalu langusega. 2019. aasta I kvartali EBITDA oli 0,6 miljonit eurot (I kvartal 2018: 0,7 miljonit eurot). EBITDA vähenes 22% võrreldes eelmise aastaga. Seda mõjutasid peamiselt kõrgemad sisendhinnad (paber, tööjõud, elekter ja maagaas jne.) ja samuti tihedam konkurents, mis avaldas negatiivset survet müügimarginaalidele.

Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvel. Jätkub tihe konkurents müügihindade osas. Trükitavate tiraažide müügimahud on vähenenud, mis omakorda suurendab trükikulusid. Lisaks on suureks väljakutseks sisendhindade (sh tööjõud, paber, elekter) kallinemine.

AS Printalli 2019. aasta I kvartali müügitulu osakaal väljaspool Eestit on 63% (I kvartal 2018: 62%).

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)

I kv 2019

I kv 2018

Muutus %

12 kuud 2018

Perioodi kohta

 

 

 

 

Müügitulu

15 310

14 017

9%

60 489

EBITDA

616

623

-1%

4 263

EBITDA marginaal (%)

4,0%

4,4%

 

7,0%

Ärikasum /(kahjum)

(357)

(106)

-225%

1 211

Ärirentaablus (%)

-2,3%

-0,8%

 

2,0%

Intressikulud

(117)

(97)

-21%

(443)

Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil

(51)

(61)

16%

(273)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)

(615)

(239)

-157%

25

Puhasrentaablus (%)

-4,0%

-1,7%

 

0,0%

Varade tootlus (%)

-0,8%

-0,3%

 

0,0%

Omakapitali tootlus (%)

-1,2%

-0,5%

 

0,0%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

(0,02)

(0,01)

 

0,00

 

Finantsnäitajad ja kasumlikkuse suhtarvud proportsionaalselt konsolideerituna on esitatud aruande leheküljel 11.

Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele ja bilansile on kirjeldatud aruande leheküljel 17 ja lisas 1.

 

Bilanss

(tuhandetes EUR)

ühisettevõtted 50% konsolideeritud

ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

31.03.2019

31.12.2018

Muutus %

31.03.2019

31.12.2018

Muutus %

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

 

 

 

Käibevara

14 950

15 631

-4%

13 606

13 831

-2%

Põhivara

66 771

63 286

6%

66 084

62 907

5%

Varad kokku

81 721

78 917

4%

79 690

76 738

4%

      sh raha ja pangakontod

1 566

2 228

-30%

805

1 268

-36%

      sh firmaväärtus

40 352

39 799

1%

39 308

37 969

4%

Lühiajalised kohustused

16 772

14 207

18%

14 937

12 186

23%

Pikaajalised kohustused

15 390

14 276

8%

15 153

14 118

7%

Kohustused kokku

32 163

28 483

13%

30 090

26 304

14%

      sh võlakohustused

18 146

15 554

17%

17 842

15 474

15%

Omakapital

49 558

50 434

-2%

49 600

50 434

-2%

 

Finantssuhtarvud (%)

ühisettevõtted 50% konsolideeritud

ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

31.03.2019

31.03.2019 ilma IFRS 16 mõjuta

31.12.2018

31.03.2019

31.03.2019 ilma IFRS 16 mõjuta

31.12.2018

Omakapitali osakaal (%)

61%

63%

64%

62%

65%

66%

Võla ja omakapitali suhe (%)

37%

29%

31%

36%

29%

31%

Võla ja kapitali suhe (%)

25%

21%

21%

26%

22%

22%

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

4,30

3,47

3,70

4,19

3,44

3,63

Likviidsuskordaja

0,89

0,93

1,10

0,91

0,95

1,13

 

Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes.

Seisuga 31.03.2019 on IFRS 16 mõju konsolideeritud bilansile ja kasumiaruandele alljärgnev:

Bilanss (tuhandetes EUR)

ühisettevõtted 50% konsolideeritud 31.03.2019

ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil 31.03.2019

Ehitiste kasutusõigus

3 239

2 975

Rendikohustus (lühiajaline)

616

549

Rendikohustus (pikaajaline)

2 881

2 644

Jaotamata kasum

(263)

(219)

 

Kasumiaruanne (tuhandetes EUR)

ühisettevõtted 50% konsolideeritud 31.03.2019

ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil 31.03.2019

Tegevuskulude vähenemine

231

194

Amortisatsioonikulu suurenemine

195

174

Arvestuslik intressikulu rendikohustustel

19

18

 

  Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid

EBITDA

Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.

EBITDA marginaal (%)

 EBITDA/müügitulu x 100

Ärirentaablus (%)

 Ärikasum/müügitulu x100

Puhasrentaablus (%)

 Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100

Puhaskasum aktsia kohta

 Puhaskasum/keskmine aktsiate arv

Omakapitali osakaal (%)

Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100

Dividendi määr (%)

Kokku väljamakstud dividendisumma / Puhaskasum

Võla ja omakapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100

Võla ja kapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

Intressikandvad võlakohustused/EBITDA

Laenumaksete ja intresside kattekordaja

EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed

Likviidsuskordaja

Käibevara/lühiajalised kohustused

Varade tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100

Omakapitali tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

31.03.2019

31.12.2018

VARAD

 

 

Käibevara

 

 

Raha ja raha ekvivalendid

805

1 268

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

9 106

9 154

Ettevõtte tulumaksu nõuded

96

27

Varud

3 600

3 382

Käibevara kokku

13 606

13 831

Põhivara

 

 

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

1 010

1 588

Edasilükkunud tulumaksu vara

44

44

Investeeringud ühisettevõtetesse

1 491

2 345

Investeeringud sidusettevõtetesse

319

319

Materiaalne põhivara

15 133

11 921

Immateriaalne põhivara

48 087

46 691

Põhivara kokku

66 084

62 907

VARAD KOKKU

79 690

76 738

KOHUSTUSED

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

Laenukohustused

3 754

1 356

Võlad ja ettemaksed

11 157

10 801

Ettevõtte tulumaksu kohustused

25

29

Lühiajalised kohustused kokku

14 937

12 186

Pikaajalised kohustused

 

 

Pikaajalised laenukohustused

14 088

14 118

Muud pikaajalised kohustused

1 065

0

Pikaajalised kohustused kokku

15 153

14 118

KOHUSTUSED KOKKU

30 090

26 304

OMAKAPITAL

 

 

Vähemusosalus

90

87

Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:

 

 

Aktsiakapital

17 878

17 878

Ülekurss

14 277

14 277

Omaaktsiad

(22)

(22)

Reservid

1 688

1 688

Jaotamata kasum

15 689

16 526

Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku

49 510

50 347

OMAKAPITAL KOKKU

49 600

50 434

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

79 690

76 738

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

I kv 2019

I kv 2018

12 kuud 2018

Müügitulu

15 310

14 017

60 489

Müüdud toodangu kulu

(13 097)

(11 564)

(48 874)

Brutokasum

2 214

2 453

11 615

Muud äritulud

119

39

394

Turunduskulud

(731)

(767)

(3 108)

Üldhalduskulud

(1 938)

(1 816)

(7 609)

Muud ärikulud

(21)

(16)

(82)

Ärikasum /(kahjum)

(357)

(106)

1 211

Intressitulud

6

44

143

Intressikulud

(117)

(97)

(443)

Muud finantstulud/(kulud)

(36)

(19)

(103)

Kokku finantstulud/(kulud)

(147)

(72)

(403)

Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt

(51)

(61)

(273)

Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

(59)

0

(234)

Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist

(614)

(239)

302

Tulumaks

(1)

0

(276)

Aruandeperioodi kasum /(kahjum)

(615)

(239)

25

Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav

 

 

 

Emaettevõtte aktsionäridele

(618)

(239)

6

Vähemusosalusele

3

0

19

Koondkasum /(kahjum) kokku

(615)

(239)

25

Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav

 

 

 

Emaettevõtte aktsionäridele

(618)

(239)

6

Vähemusosalusele

3

0

19

Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta

(0,02)

(0,01)

0,00

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

I kv 2019

I kv 2018

Rahavood äritegevusest

 

 

Aruandeperioodi ärikasum / (-kahjum)

(357)

(106)

Korrigeerimised:

 

 

Põhivara kulum ja väärtuse langus

962

729

(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest

(1)

(3)

Äritegevuse rahavood:

 

 

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

(16)

330

Varude muutus

(217)

(454)

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

993

656

Rahavood põhitegevusest

 

 

Makstud ettevõtte tulumaks

(73)

(11)

Makstud intressid

(134)

(97)

Rahavood äritegevusest kokku

1 158

1 044

Rahavood investeerimistegevusest

 

 

Tütarettevõtete ost (miinus omandatud sularaha)

(459)

0

Saadud intressid

6

25

Põhivara soetamine

(597)

(580)

Põhivara müük

3

12

Antud laenud

(49)

(422)

Antud laenude tagasimaksed

199

0

Rahavood investeerimistegevusest kokku

(897)

(966)

Rahavood finantseerimistegevusest

 

 

Tasutud kapitalirendi maksed

(196)

(18)

Arvelduskrediidi kasutuse muutus

(665)

(92)

Saadud laenud / laenude tagasimaksed

138

0

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

(723)

(111)

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

(462)

(32)

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

1 268

1 073

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

805

1 041


Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt