2010. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne 28.02

2010. aasta neljandas kvartalis kasvas Ekspress Grupi käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10% ning EBITDA üle kahe korra. Möödunud aasta IV kvartalis toimus kontsernis firmaväärtuste allahindlus ning seetõtt on käesoleva aasta IV kvartali ärikasum ning puhaskasum oluliselt paremad. Normaliseeritud ärikasum (ehk ärikasum ilma firmaväärtuste allahindluseta) on kasvanud kordades ning sisuliselt nulltulemusest on jõutud märgatavasse kasumisse. Eriti rõõmustas Delfi Grupi 22%-line käibe kasv ning oluline EBITDA kasv (250%). Hea tulemuse tegi ka AS Printall, kasvatades käivet IV kvartalis 18% ja EBITDA-d 59% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Perioodiliste väljaannete segmendis suutis positiivset tulemust näidata ainult Ajakirjade Kirjastus. Teiste ettevõtete käive kahanes.

2010 12 kuud  olid kontsernile pöördelised. Aasta alguse käibe kahanemine võrreldes eelmise perioodiga pöördus aasta keskel kasvuks, saavutades parimatel kuudel üle 10%-lise kasvu võrreldes eelmise aasta samade kuudega. EBITDA ja marginaali osas saavutas kontsern aasta algul loodetust parema tulemuse. EBITDA kasvas varasema aastaga võrreldes 98% ning EBITDA marginaaliks saavutasime samuti pea kaks korda suurema tulemuse, teenides 12% tootlust.

Paranenud tulemuste peamine põhjus on trükiteenuste ja online-meedia segmentide kasv.

Online-meedia segment näitas 2010. aasta II kvartalis pea 20%-list kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Volatiilse suve möödudes kasvas online-meedia segmendi käive detsembris 41% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Trükiteenuste segmendis kasvas kasumlikkus aasta algusest alates tänu erinevatele kulukontrolli mehhanismide kasutuselevõtule, kuid alates teisest poolaastast kasvas ka käive, mis oli parimatel kuudel 23% parem eelmise aasta sama perioodi tulemusest. Perioodiliste väljaannete segment oli 2010 aastal endiselt surve all, kuid jõudis aasta lõpus käivete näol peaaegu varasema aasta tasemele.

2011. aastal ootame online-meedia segmendis kasvu jätkumist kõigis Balti riikides. Samuti oleme seadnud eesmärgiks hinnata jooksvalt Delfi Ukraina jätkusuutlikkust pärast aset leidnud tooteuuendust ning müügitegevuse aktiivistamist.

Perioodiliste väljaannete segmendis ootame 2011. aastal möödunud aastaga võrreldavat käivet ning tulusid. Leedu ajakirjade kirjastuselt Express Leidyba, ootame positiivse EBITDA-ni jõudmist, Ajakirjade Kirjastuselt arvestatavat kasumi kasvu võrreldes 2010. aastaga. 2011. veebruaris sõlmisime eellepingu kojukandega tegeleva ühisettevõtte Express Post aktsiate müügiks, mis hetkel ootab konkurentsiameti heakskiitu.

Grupi trükiettevõttelt ootame 2011. aastal mõõdukat käibe ja kasumi kasvu, mida hetkel pärsib ettevõtte seadmepargi kõrge hõivatus. Seetõttu oleme asunud kaaluma täiendavate seadmete soetamise vajalikkust.

Suurema osa erinevatest efektiivsust tõstvatest tegevustest viis kontsern läbi 2009. aasta jooksul, mistõttu 2010. aastal enam olulisi restruktureerimisi ei toimunud va. Eesti Päevalehes, kus viidi kevadel läbi agressiivne palgakulude vähendamine. Ekspress Grupi EBITDA marginaal oli tugevaim edukatel reklaamikuudel kevadel ja sügisel. IV kvartali EBITDA marginaali vähendas reklaamiagentuuridega sõlmitud lepingutest tulenevate mahuallahindluste kuhjumine viimasesse kvartalisse. Olulise tähelepanekuna efektiivsuse osas tuleb märkida, et kui 2009. aastal oli keskmine tööjõukulu suhe käibesse 37,7% siis 2010. aastal oli see näitaja 34,5%.

Lisaks paranevatele majandustulemustele õnnestus 2010. aastal stabiliseerida ka kontserni fiskaalne seisukord tänu kevadel läbi viidud täiendavale kapitali kaasamisele, kontserni rahastavate pankadega sõlmitud uutele laenulepingutele ning kahe lõpule viidud tütarettevõtte müügile.

2010. aasta majandustulemuse ning eelpool kirjeldatud laenude restruktureerimise ning uue kaasatud kapitali taustal saame väita, et kontsern on edukalt väljunud majanduskriisist ja juhatus vaatab järgnevatele aastatele lootusrikkalt.

Erinevalt 2009. aastast, ei sisaldu 2010. aasta majandustulemustes olulisel määral erakorralisi kulusid, samuti ei ole olnud vajadust kontserni varade allahindamiseks. 2010. aasta tulude trendid online-meedia segmendis on toetanud meie varasemaid hinnanguid ettevõtete väärtustele, samuti on vilja kandnud kontserni konservatiivne poliitika deebitoride osas, mis on taganud ebatõenäoliste võlgade jooksva allahindluse ning vältinud üllatusi aastaaruande koostamisel.

Kontsern on strateegiliselt liikumas järjest enam digitaalse meedia suunas. Kui 2009. aasta algul moodustasid online-meedia segmendi tulud 12,5% kontserni tuludest, siis 2010. aasta lõpuks on osakaal tõusnud 14,4%. 2011. aasta tulustruktuuris peaks online-meedia segmendi osakaal kasvama 16.3%-ni. Kontsern kavatseb jätkata keskendumist digitaalsele meediale läbi täna portfellis olevate tütarettevõtete arendamise ning samuti läbi võimalike uute ettevõtete ostmise kõigis riikides, kus grupi ettevõtted on esindatud. Lisaks online-meedia segmendi jätkuvale arengule oleme optimistlikud ka perioodiliste väljaannete digitaliseerumise protsessi osas ning arvame, et erinevate kaasaskantavate infokandjate levik kiirendab digitaliseerumise protsessi, mis omakorda loob võimalused efektiivsuse oluliseks paranemiseks perioodiliste väljaannete sektoris.

2011. aastal ootame kogu grupile mõõdukat käibe ja marginaali kasvu. Oleme seadnud eesmärgiks tõsta kontserni käivet kuni 10% ning EBITDA marginaali 14%-ni. Seda peamiselt läbi online-meedia segmendi marginaali paranemise, mida loodetavasti toetab perioodiliste väljaannete segment.

AS Ekspress Grupp 2010. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt