Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade 19.05

Lugupeetud ASi Ekspress Grupp aktsionär

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub  13.06.2016.a. algusega kell 12:00 ASi Ekspress Grupp asukohas, Tallinna linnas, Parda 6 VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 11:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. 01.01.2015.a. - 31.12.2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2015.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
3. Põhikirja muutmine

ASi Ekspress Grupp nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

1. 01.01.2015.a.-31.12.2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2015.a. – 31.12.2015.a. majandusaasta aruanne.

2. 2015.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2015.a. puhaskasumist, milleks on 2707 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali  135 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 5 (viis) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 1116 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 29.06.2016.a. kell 23:59 kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 06.07.2016.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Põhikirja muutmine
Muuta põhikirja selliselt, et parandada põhikirjas esinevad numeratsiooniga seotud vead ning lisada põhikirja järgmised punktid:
“6.10. Juhatus võib otsustada, et aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja oma õigusi teostada elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata.
6.11. Elektroonilise hääletamise viisid on:
6.11.1. üldkoosolekul osalemine kogu üldkoosoleku kestel reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab aktsionäril eemal viibides üldkoosolekut jälgida, üldkoosoleku kestel iga otsuse eelnõu osas elektrooniliselt hääletada ja üldkoosoleku juhataja määratud ajal sõna võtta;
6.11.2. üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamine elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel.
6.12. Elektroonilise hääletamise kasutamise ja korra määrab igakordselt juhatus.
6.13. Elektroonilise hääletamise kord peab tagama aktsionäride tuvastamise ning elektroonilise hääletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse ning olema nende eesmärkide saavutamiseks proportsionaalne.”

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 06.06.2016.a. kell 23:59.

Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, ASi Ekspress Grupp 2015.a. majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse, nõukogu aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja põhikirja muudatuste projektiga on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp kodulehel aadressil www.egrupp.ee ja ASi Ekspress Grupp kontoris, Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus, tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 09.06.2016.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Parda 6, Tallinn 10151.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 28.05.2016.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Parda 6, Tallinn 10151.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 19.05.2016.a. seisuga 17 878 104.60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 677 927 oma aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ning volitusi tõendav kirjalik dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: andres@egrupp.ee  või toimetades eelpool nimetatud dokumendi (d) ASi Ekspress Grupp kontorisse, Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 10.06.2016.a kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp kodulehe aadressil www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp kodulehelt www.egrupp.ee.

Üldkoosoleku materjalid:
1) Otsuse eelnõud
2) Ekspress Grupp konsolideeritud majandusaasta aruanne 2015
3) AS Ekspress Grupp nõukogu aruanne 2015 majandusaasta kohta
4) Põhikirja muudatuste projekt
5) Volikiri
6) Volikirja tagasivõtmine


Lugupidamisega
Gunnar Kobin
AS Ekspress Grupp
Juhatuse esimees
GSM: +372 5188111
e-post: gunnar@egrupp.ee
 

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt