AS Ekspress Grupp: 2016.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne 31.10

2016. aasta III kvartalis kasvas kontserni käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2%, ulatudes 14,4 miljoni euroni. Meedia segmendi käive kasvas 6% ning tulu digitaalsetest ja online kanalitest kerkis märkimisväärsed 12% võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga. Seda vaatamata meediaturu keerulisele olukorrale kõikides riikides. Positiivne on ka see, et meediasegmendi tegelikud tulud ületasid prognoose 1%. Trükiteenuste segmendis jätkub turuolukorrast tingitud madalseis ja kaasnev tugev hinnakonkurents. Tootmismahud on küll kasvanud, kuid käive III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langes 2% ning jäi alla ka prognoosile ca 11%.  Kontserni EBITDA ulatus 1,9 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 10% ja meie viimase prognoosiga võrreldes 8% madalam. Eelkõige mõjutas seda  trükiteenuste segmendi madalam EBITDA tase. Nimetatud numbritesse on arvatud ka meie ühisettevõtete (AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus ja AS Express Post) tulemused 50% ulatuses.

Meedia segment kasvatas võrreldes eelmise aastaga käivet III kvartalis 10 miljoni euroni ehk 6%, sh tulu digitaalsetest ja online kanalitest 12%. EBITDA ulatus 1,2 miljoni euroni, mis võrreldes eelmise aasta III kvartaliga kasvas 1%.

Meeldiva üllatusena suutis Delfi Läti III kvartalis taas 11% käivet ning 76% EBITDA-d kasvatada, kuigi konkurentsiolukord internetiportaalide vahel on jätkuvalt tihe ning vajadus panustada tugevasse toimetusse on pidev. See on taganud Delfi Lätile viimasel 8 kuul suurima kasutajaskonnaga internetiportaali tiitli Gemiuse Total Reach andmete järgi. Ettevõtte tulud kasvasid 751 tuhande euroni ning EBITDA ulatus 58 tuhande euroni. Juulis soetasime Lätis oma nišis juhtiva kuulutusteportaali www.atverskapi.lv.

Ekspress Meedia käive kasvas III kvartalis 5% ja ulatus 4,6 miljoni euroni. Sellest online reklaamimüük kasvas 18% ning printreklaam isegi 2%. Selle taga on eelkõige panustamine müügimeeskonna efektiivsusesse, portfelli mitmekesistamisse ja innovatsiooni. Ajakirjanduse tellimus- ja jaemüügitulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 1,3%. Investeerime järjepidevalt uutesse toodetesse ja IT lahendustesse, mistõttu jäi EBITDA III kvartalis 0,3 miljoni euro osas eelmisele aastale alla. Kvartali tulemust mõjutasid ka paari probleemse kliendi nõuete allahindlused. Tavapäraselt vaikne suveperiood oli sel aastal täis mitmeid suuri projekte nagu jalgpalli EM, Rio olümpiamängud, intensiivne presidendivalimiste kajastamine. Alustasime koostööd Tallinna Kalev/Cramo ja BC Tartu korvpallimeeskonnaga, kus oleme mõlema meeskonna striimi- ja reklaamipartnerid. Augustis alustas meestele pühendatud vertikaal www.homme.ee - sõnavalik on ajendatud prantsuskeelsest sõnast "mees" ja kunagi Ekspressi vahel ilmunud erilehest. Septembris tõime turule Perepaketi, mis sisaldab endas 15 Eesti juhtiva ajakirjandusväljaande lugemisõigust ühe kindla kuumaksu eest. Arendustest jõudis turule reklaamivaba Delfi lahendus mobiilis, kus kasutaja saab kuumaksu eest vabaneda kõikidest reklaamidest Delfi keskkonnas. Suve jooksul viidi koostöös Ajakirjade Kirjastusega digitaalsele platvormile viimaste üheksa ajakirjabrändi. Samuti on Maakodu ajakiri saadav digiajakirjana.  

III kvartalis suutis Delfi Leedu kasvatada reklaamikäivet 8% ja suurendada EBITDA-d 52%. Kogukäive ulatus 2 miljoni euroni ning EBITDA 474 tuhande euroni. Kasv jätkub online’s, kuid ajakirjade tiraažid, trükireklaam ja levitulud vähenevad stabiilselt. 

Ajakirjade Kirjastuse käibe ja kasumi kasvu taga, mis olid vastavalt 11% ja 70%, on eelkõige meie aprillis suurenenud tooteportfell, mil soetati Eesti suurim naistele suunatud nädalakiri Naisteleht ning ajakirjad Nipiraamat ja Müstiline Ajalugu. Tehingu tulemusena liideti olemasolev ajakiri Naised ja uus omandatud Naisteleht ning saavutati olulist sünergiat, mis on aidanud kasvatada nii käivet kui ka kasumit. Ajakirjade Kirjastuse käive ulatus III kvartalis 1,1 miljoni euroni ning EBITDA 0,2 miljoni euroni. 

SL Õhtuleht kasvatas oma tulusid, mis ulatusid üle ühe miljoni euro, 3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasvasid nii reklaamimüük kui ka levitulud. Õhtuleht on jätkuvalt argipäeviti suurima tiraažiga ajaleht, tellijate tase on kõrge ning üksikmüük on planeeritust tugevam. Digitellijate arv on aasta algusega võrreldes kolmekordistunud . Senisest aktiivsemalt oleme arendanud uusi tooteid: ajakirjasid ja raamatuid. Septembris püstitasime parimad veebitulemused suurte portaalide vastu ning kasvasime iseäranis naiste sihtrühmas. Turule on edukalt toodud uus portaal www.televeeb.ee. Venekeelne uudisteportaal www.vecherka.ee  on alates juunist olnud stabiilselt poole suurem kui aasta alguses. Palju on investeeritud reklaamimüügi võimekusse. Augustis läksime üle uuele reklaamimootorile mobiilis ja kohe on see teostunud ka põhiveebis. Meie müügiteamiga on liitunud mitmed tugevad kogemustega spetsialistid. SL Õhtulehe EBITDA jäi III kvartalis 27% tagasihoidlikumaks, kui aasta tagasi.

Trükitööstussegmendis oli III kvartal taas keeruline. Kui eelmisel kvartalil käive kasvas, siis III kvartalis oli käibelangus 2%. Suureneb tellimuste hulk ja töömaht, kuid jätkuv hinnasurve ei lase käibel kasvada. EBITDA 16% languse taga on mahtude suurenemisest tingitud tööjõukulude kasv.  2016.aasta I poolaastal toimusid Skandinaavias mõned trükikodade sulgemised, mis päris oodataval määral pole hinnasurvet vähendanud. Turul on tekkimas uus tendents, kus mõnelgi Skandinaavia trükikojal on võimalik jätkata riigipoolse toega. Vaatamata raskele olukorrale oleme järjepideva agressiivse müügitöö tulemusel saanud Skandinaavias juurde uusi tooteid ja kliente ning parandanud siiski ka hinnataset. Tasapisi kasvab Printalli tuntus perioodikast erinevates trükisektorites. See aitab laieneda B2B segmenti, kes toodavad enda tarbeks tootekatalooge ja muid tooteid, mis on sobilikud just meie poognamasinatele. Viimase aastaga on Printall suurest ja eliitsest tehasest muutumas laiapõhjaliseks kommunikatsiooni edendamise töövahendiks.

Juulis sõlmisime lepingu 50% osaluse soetamiseks OÜ-s Linna Ekraanid, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. Septembris soetasime 49%-lise osaluse ettevõttes Babahh Media OÜ, mis tegeleb videoproduktsiooni, meedialahenduste ja videotega seotud taristulahenduste müügiga Eestis. 2019. aasta II kvartalis omandame ülejäänud 50% OÜ Linna Ekraanid osadest, mille tulemusena saab kontsern  ettevõtte ainuaktsionäriks. Omandamise eesmärgiks oli luua eeldused kontserni uue äriliini käivitamiseks ning kasvatada seeläbi kontserni tegevusalade portfelli. AS-i Ekspress Grupp eesmärk on arendada digitaalse välireklaami äriliin välja kõigis kolmes Balti riigis ning võtta nimetatud äris turul juhtiv roll. Babahh Media OÜ osas on kontsernil optsioon omandada 2021. aastal täiendav osalus, mille tulemusel suureneks AS-i Ekspress Grupp osalus kokku 70%-ni. Omandamise eesmärgiks on laiendada oma äritegevust kiiresti kasvavas interneti videotootmise ja videoedastuse valdkonnas.

Kontserni finantspositsioon on jätkuvalt tugev, koguvõla ja EBITDA suhe läheneb tasemele 2,0 ning laenumaksete ja intresside kattekordaja on ligi 2,7.

Nii järgmise kvartali kui ka terve aasta osas oleme oma prognoosides muutunud veelgi tagasihoidlikumaks. Loodame IV kvartalis siiski online meedia väikest kasvu ning trükiteenuste segmendi mõningast taastumist, mis lubab viimasel kvartalil saavutada eelmise aasta käibe ja EBITDA. Aasta alguses tekkinud puudujääki suure tõenäosusega tasa teha ei õnnestu.

Meie missiooniks on jätkuvalt pakkuda uusi ja huvitavaid elamusi nii paberil kui digitaalses meedias, sealjuures järele andmata lugude kvaliteedis, teemade valikus ning ajakirjanduslikus objektiivsuses.

Kontserni eesmärgiks on olla moderne meediaettevõte tugeva kohalolekuga kõikidel meie turgudel ning liidripositsioonil online-meedias.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes. 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%

konsolideeritud (tuhandetes EUR)

III kv 2016

III kv 2015

Muutus %

III kv 2014

III kv

2013

III kv

2012

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

14 437

14 169

2%

13 833

12 977

13 278

EBITDA

1 932

2 143

-10%

1 732

1 359

1 495

EBITDA marginaal (%)

13,4%

15,1%

 

12,5%

10,5%

11,3%

Ärikasum

1 085

1 423

-24%

872

718

676

Ärirentaablus (%)

7,5%

10,0%

 

6,3%

5,5%

5,1%

Intressikulud

(125)

(157)

20%

(189)

(204)

(301)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)*

902

1 210

-25%

644

455

263

Puhasrentaablus (%)*

6,2%

8,5%

 

4,7%

3,5%

2,0%

Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes 

(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)

902

1 210

-25%

1 599

455

263

Puhasrentaablus (%)

6,2%

8,5%

 

11,6%

3,5%

2,0%

Varade tootlus (%)

1,2%

1,6%

 

2,1%

0,6%

0,3%

Omakapitali tootlus (%)

1,9%

2,5%

 

3,6%

1,1%

0,7%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,03 

0,04

 

0,05

0,02

0,01

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%

konsolideeritud (tuhandetes EUR)

9 kuud 2016

9 kuud 2015

Muutus %

9 kuud 2014

9 kuud

2013

9 kuud

2012

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

45 384

44 346

2%

44 606

41 901

43 260

EBITDA

5 507

5 148

7%

6 124

5 246

5 634

EBITDA marginaal (%)

12,1%

11,6%

 

13,7%

12,5%

13,0%

Ärikasum

3 108

2 930

6%

3 743

3 299

3 102

Ärirentaablus (%)

6,8%

6,6%

 

8,4%

7,9%

7,2%

Intressikulud

(394)

(477)

17%

(546)

(578)

(1 343)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)*

2 538

2 247

13%

3 005

2 490

1 414

Puhasrentaablus (%)*

5,6%

5,1%

 

6,7%

5,9%

3,3%

Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes 

(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)

2 538

2 247

13%

3 960

2 490

1 414

Puhasrentaablus (%)

5,6%

5,1%

 

8,9%

5,9%

3,3%

Varade tootlus (%)

3,3%

2,9%

 

5,1%

3,2%

1,7%

Omakapitali tootlus (%)

5,2%

4,7%

 

9,0%

5,9%

3,7%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,09

0,08

 

0,13

0,08

0,05


* Tulemused ei sisalda 2014.aastal AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate omandamisest AS-lt Eesti Meedia, nende müümisel OÜ-le Suits Meedia ja hilisemast reorganiseerimisest tekkinud tulu summas 1,0 miljonit eurot, kus sisuliselt lõpetati ühisettevõted AS-ga Eesti Meedia ning loodi uued ühisettevõtted OÜ-ga Suits Meedia.

Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)

30.09.2016

31.12.2015

Muutus %

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

Käibevara

13 308

15 553

-14%

Põhivara

61 950

61 588

1%

Varad kokku

75 258

77 141

-2%

       sh. raha ja pangakontod

2 270

4 666

-51%

       sh. firmaväärtus

39 035

38 232

2%

Lühiajalised kohustused

10 840

12 539

-14%

Pikaajalised kohustused

15 247

15 928

-4%

Kohustused kokku

26 087

28 467

-8%

       sh. võlakohustused

17 241

18 787

-8%

 

Omakapital

49 171

48 674

1%

 

 

 

 

 

  

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud

30.09.2016

31.12.2015

Omakapitali osakaal (%)

65%

63%

Võla ja omakapitali suhe (%)

35%

39%

Võla ja kapitali suhe (%)

23%

22%

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

2,10

2,39

Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio)

2,66

1,79

Likviidsuskordaja

1,23

1,24

 FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)

III kv 2016

III kv

2015

Muutus %

III kv 

2014

III kv

2013

III kv

2012

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu (ainult tütarettevõtted)

12 205

12 105

1%

11 841

10 985

11 377

EBITDA (ainult tütarettevõtted)

1 633

1 889

-14%

1 487

1 164

1 435

EBITDA marginaal (%)

13,4%

15,6%

 

12,6%

10,6%

12,6%

Ärikasum (ainult tütarettevõtted)

867

1 230

-30%

783

544

643

Ärirentaablus (%)

7,1%

10,2%

 

6,6%

5,0%

5,7%

Intressikulu (ainult tütarettevõtted)

(117)

(140)

17%

(175)

(204)

(301)

Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil

206

170

21%

87

174

33

Perioodi puhaskasum*

902

1 210

-25%

658

455

263

Puhasrentaablus (%)*

7,4%

10,0%

 

5,6%

4,1%

2,3%

Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes 

(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)

902

1 210

-25%

1 613

455

263

Puhasrentaablus (%)

7,4%

10,0%

 

13,6%

4,1%

2,3%

Varade tootlus (%)

1,3%

1,6%

 

2,2%

0,6%

0,3%

Omakapitali tootlus (%)

1,9%

2,5%

 

3,5%

1,1%

0,7%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,03 

0,04

 

0,05

0,02

0,01

 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)

9 kuud 2016

9 kuud

2015

Muutus %

9 kuud 

2014

9 kuud

2013

9 kuud

2012

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu (ainult tütarettevõtted)

38 581

37 962

2%

38 338

35 796

37 125

EBITDA (ainult tütarettevõtted)

4 620

4 240

9%

5 481

4 777

5 328

EBITDA marginaal (%)

12,0%

11,2%

 

14,3%

13,3%

14,4%

Ärikasum (ainult tütarettevõtted)

2 439

2 202

11%

3 313

2 897

2 879

Ärirentaablus (%)

6,3%

5,8%

 

8,6%

8,1%

7,8%

Intressikulu (ainult tütarettevõtted)

(357)

(425)

16%

(531)

(578)

(1 344)

Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil

562

589

-5%

375

320

137

Perioodi puhaskasum*

2 538

2 247

13%

3 019

2 490

1 414

Puhasrentaablus (%)*

6,6%

5,9%

 

7,9%

7,0%

3,8%

Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes 

(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)

2 538

2 247

13%

3 974

2 490

1 414

Puhasrentaablus (%)

6,6%

5,9%

 

10,4%

7,0%

3,8%

Varade tootlus (%)

3,5%

3,0%

 

5,3%

3,3%

1,8%

Omakapitali tootlus (%)

5,2%

4,7%

 

9,0%

5,9%

3,6%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,09 

0,08

 

0,13

0,08

0,05

 

* Tulemused ei sisalda 2014.aastal AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate omandamisest AS-lt Eesti Meedia, nende müümisel OÜ-le Suits Meedia ja hilisemast reorganiseerimisest tekkinud tulu summas 1,0 miljonit eurot, kus sisuliselt lõpetati ühisettevõted AS-ga Eesti Meedia ning loodi uued ühisettevõtted OÜ-ga Suits Meedia.

 

 

Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

(tuhandetes EUR)

30.09.2016

31.12.2015

Muutus %

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

Käibevara

10 554

12 386

-15%

Põhivara

61 353

60 794

1%

Varad kokku

71 907

73 180

-2%

       sh. raha ja pangakontod

913

2 927

-69%

       sh. firmaväärtus

36 953

36 953

0%

Lühiajalised kohustused

8 656

9 033

-4%

Pikaajalised kohustused

14 080

15 473

-9%

Kohustused kokku

22 736

24 506

-7%

       sh. võlakohustused

16 356

17 687

-8%

Omakapital

49 171

48 674

1%

 

 

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

30.09.2016

31.12.2015

Omakapitali osakaal (%)

68%

67%

Võla ja omakapitali suhe (%)

33%

36%

Võla ja kapitali suhe (%)

24%

23%

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt / EBITDA ratio)

2,32

2,65

Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio)

2,58

1,67

Likviidsuskordaja

1,22

1,3

 

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mis on põhjustatud üldiste majandustingimuste ja tarbijate käitumise muutumisest. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine nii kodu- kui ka eksportturgudel. Seda nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldine vähendamine kui ka teiste reklaamikanalite eelistamine nagu näiteks interneti eelistamine pabermeediale. Samuti mõjutab tulusid jaetarbijate endi tarbimisharjumuste muutumine, näiteks jooksvate uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ning muid suhtluskanaleid jne.

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, kuna tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige madalamad, samuti nagu jõulu- ja uusaastapidustuste järgselt aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini.

 

Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid

EBITDA

Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.

 

 

EBITDA marginaal (%)

 EBITDA/müügitulu x 100

Ärirentaablus (%)

 Ärikasum/müügitulu x100

Puhasrentaablus* (%)

 Puhaskasum*/müügitulu x100

Puhasrentaablus (%)

 Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100

Puhaskasum aktsia kohta

 Puhaskasum/keskmine aktsiate arv

Omakapitali osakaal (%)

Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100

Võla ja omakapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100

Võla ja kapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

Intressikandvad võlakohustused/EBITDA

Laenumaksete ja intresside kattekordaja

EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed

Likviidsuskordaja

Käibevara/lühiajalised kohustused

Varade tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100

Omakapitali tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks - meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Eelmisel aastal eristati ka meelelahutuse segmenti.

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ning kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid kuna juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

Segmentide peamised finantsnäitajad III kv 2012-2016

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

Müügitulu

 

III kv

 2016

III kv

2015

Muutus %

III kv

 2014

III kv

 2013

III kv

 2012

meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

7 436

7 098

5%

6 017

5 551

5 841

       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

3 996

3 544

13%

2 918

2 479

2 315

trükiteenuste segment

5 629

5 753

-2%

6 596

6 147

6 263

meelelahutuse segment

64

-

0

0

0

kesksed tegevused

535

434

23%

427

396

268

segmentidevahelised elimineerimised

(1 395)

(1 245)

 

(1 200)

(1 109)

(995)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

12 205

12 105

1%

11 841

10 985

11 377

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

9 965

9 432

6%

8 202

7 724

7 929

       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

4 268

3 812

12%

3 101

2 621

2 435

trükiteenuste segment

5 629

5 753

-2%

6 596

6 147

6 263

meelelahutuse segment

64

-

0

0

0

kesksed tegevused

535

434

23%

427

396

268

segmentidevahelised elimineerimised

(1 692)

(1 514)

 

(1 392)

(1 290)

(1 182)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

14 437

14 169

2%

13 833

12 977

13 278

 

 

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

EBITDA

 

III kv

 2016

III kv

2015

Muutus %

III kv

 2014

III kv

 2013

III kv

 2012

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

860

889

-3%

323

102

330

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

1 159

1 143

1%

567

297

390

trükiteenuste segment

986

1 178

-16%

1 326

1 245

1 310

meelelahutuse segment

0

(1)

95%

0

0

0

kesksed tegevused

(213)

(178)

-20%

(162)

(183)

(206)

segmentidevahelised elimineerimised

0

0

 

0

0

1

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

1 633

1 889

-14%

1 487

1 164

1 435

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

1 932

2 143

-10%

1 732

1 359

1 495

 

 

 

EBITDA marginaal

III kv

 2016

III kv

 2015

III kv

 2014

III kv

 2013

III kv

 2012

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

12%

13%

5%

2%

6%

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

11%

12%

7%

4%

5%

trükiteenuste segment

18%

20%

20%

20%

21%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

13%

16%

13%

11%

13%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

13%

15%

13%

10%

11%


Segmentide peamised finantsnäitajad 9 kuud 2012-2016

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

Müügitulu

 

9 kuud

 2016

9 kuud

2015

Muutus %

9 kuud

 2014

9 kuud

 2013

9 kuud

 2012

meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

22 718

21 663

5%

19 923

18 225

18 513

       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

12 294

11 011

12%

9 434

8 206

7 532

trükiteenuste segment

18 633

18 457

1%

20 868

19 896

21 121

meelelahutuse segment

517

-

0

0

0

kesksed tegevused

1 667

1 394

20%

1 271

1 137

688

segmentidevahelised elimineerimised

(4 438)

(4 068)

 

(3 725)

(3 462)

(3 197)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

38 581

37 962

2%

38 338

35 796

37 125

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

30 394

28 899

5%

26 788

24 912

25 241

       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

13 193

11 778

12%

10 050

8 643

7 963

trükiteenuste segment

18 633

18 457

1%

20 868

19 896

21 121

meelelahutuse segment

517

-

0

0

0

kesksed tegevused

1 667

1 394

20%

1 271

1 137

688

segmentidevahelised elimineerimised

(5 310)

(4 921)

 

(4 321)

(4 044)

(3 790)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

45 384

44 346

2%

44 606

41 901

43 260

 

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

EBITDA

 

9 kuud

 2016

9 kuud

2015

Muutus %

9 kuud

 2014

9 kuud

 2013

9 kuud

 2012

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

1 954

2 425

-19%

1 922

1 109

1 478

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

2 840

3 334

-15%

2 565

1 579

1 785

trükiteenuste segment

3 317

3 611

-8%

4 321

4 258

4 402

meelelahutuse segment

(1)

(1 106)

100%

0

0

0

kesksed tegevused

(649)

(689)

6%

(763)

(593)

(555)

segmentidevahelised elimineerimised

0

0

 

0

2

2

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

4 620

4 240

9%

5 481

4 777

5 328

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

5 507

5 148

7%

6 124

5 246

5 634

 

 

 

EBITDA marginaal

9 kuud

 2016

9 kuud

 2015

9 kuud

 2014

9 kuud

 2013

9 kuud

 2012

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

9%

11%

10%

6%

8%

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

9%

12%

10%

6%

7%

trükiteenuste segment

18%

20%

21%

21%

21%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

12%

11%

14%

13%

14%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

12%

12%

14%

13%

13%

  

MEEDIA SEGMENT

Meedia segment hõlmab 100% tütarettevõtete Delfi tegevust Eestis, Lätis ja Leedus, ajalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja Eesti Päevalehe kirjastamist, raamatute kirjastamist Eestis, ajakirjade kirjastamist Leedus, pakkumiste portaali Zave tegevust ja valdusfirmat Delfi Holding. Siia segmenti kuuluvad ka 50% ühisettevõtted AS SL Õhtuleht (Õhtulehe ja Linnalehe kirjastaja), ajakirjade kirjastaja AS Ajakirjade Kirjastus, perioodika kojukandega tegelev AS Express Post ning 2016 suvel lisandunud digitaalse välireklaami müügiga tegelev OÜ Linna Ekraanid.

2015. aasta juulis ühinesid Eestis AS Delfi ja ajalehtede kirjastaja AS Eesti Ajalehed. Tegevust jätkatakse AS Ekspress Meedia nime all. 2014. aastal ühendati Delfi UAB-ga Leedu ajakirjade kirjastaja Ekspress Leidyba UAB.

Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid

 

Omanik

Portaal

Omanik

Portaal

Ekspress Meedia

www.delfi.ee

Ekspress Meedia

www.ekspress.ee

 

rus.delfi.ee

 

www.maaleht.ee

Delfi Läti

www.delfi.lv

 

www.epl.ee

 

rus.delfi.lv

 

 

Delfi Leedu

www.delfi.lt

SL Õhtuleht

www.ohtuleht.ee

 

ru.delfi.lt

 

www.vecherka.ee


(tuhandetes EUR)

Müügitulu

 

III kv 2016

III kv 2015

Muutus  %

Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed)

4 601

4 373

5%

        sh. Delfi Eesti online käive

1 615

1 363

18%

Delfi Läti

751

678

11%

Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba)

1 979

1 941

2%

        sh. Delfi Leedu online käive

1 498

1 377

8%

OÜ Hea Lugu

106

106

0%

OÜ Zave Media

0

3

-100%

muud ettevõtted (Delfi Holding)

-

 

segmendisisesed elimineerimised

(1)

(2)

 

KOKKU tütarettevõtted

7 436

7 098

5%

AS SL Õhtuleht*

1 034

1 001

3%

AS Ajakirjade Kirjastus*

1 139

1 024

11%

AS Express Post*

612

564

8%

Linna Ekraanid OÜ*

51

-

-

segmendisisesed elimineerimised

(306)

(256)

 

KOKKU ühisettevõtted

2 529

2 333

8%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

9 965

9 432

6%


(tuhandetes EUR)

EBITDA

 

III kv 2016

III kv 2015

Muutus %

Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed)

328

613

-46%

Delfi Läti

58

33

76%

Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba)

474

311

52%

OÜ Hea Lugu

0

(5)

100%

OÜ Zave Media

0

(60)

99%

muud ettevõtted (Delfi Holding)

0

(2)

100%

segmendisisesed elimineerimised

0

(1)

 

KOKKU tütarettevõtted

860

889

-3%

AS SL Õhtuleht*

81

111

-27%

AS Ajakirjade Kirjastus*

181

107

70%

AS Express Post*

35

36

-5%

Linna Ekraanid OÜ*

2

-

-

segmendisisesed elimineerimised

0

0

 

KOKKU ühisettevõtted

299

254

18%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

1 159

1 143

1%


*Ühisettevõtete proportsionaalne osa

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

 

9 kuud 2016

9 kuud 2015

Muutus  %

Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed)

14 031

13 491

4%

        sh. Delfi Eesti online käive

4 957

4 339

14%

Delfi Läti

2 378

2 139

11%

Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba)

6 005

5 816

3%

        sh. Delfi Leedu online käive

4 560

4 164

9%

OÜ Hea Lugu

307

347

-12%

OÜ Zave Media

1

3

-62%

muud ettevõtted (Delfi Holding)

-

 

segmendisisesed elimineerimised

(4)

(133)

 

KOKKU tütarettevõtted

22 718

21 663

5%

AS SL Õhtuleht*

3 195

3 089

3%

AS Ajakirjade Kirjastus*

3 398

3 130

9%

AS Express Post*

1 933

1 828

6%

Linna Ekraanid OÜ*

51

-

-

segmendisisesed elimineerimised

(901)

(810)

 

KOKKU ühisettevõtted

7 675

7 237

6%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

30 394

28 899

5%


(tuhandetes EUR)

EBITDA

 

9 kuud 2016

9 kuud 2015

Muutus %

Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed)

1 005

1 474

-32%

Delfi Läti

150

144

4%

Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba)

876

867

1%

OÜ Hea Lugu

(17)

6

-383%

OÜ Zave Media

(60)

(60)

0%

muud ettevõtted (Delfi Holding)

(1)

(5)

80%

segmendisisesed elimineerimised

1

(1)

 

KOKKU tütarettevõtted

1 953

2 425

-19%

AS SL Õhtuleht*

328

396

-17%

AS Ajakirjade Kirjastus*

384

306

25%

AS Express Post*

172

206

-17%

Linna Ekraanid OÜ*

2

-

-

segmendisisesed elimineerimised

0

0

 

KOKKU ühisettevõtted

887

908

-2%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

2 840

3 334

-15%


*Ühisettevõtete proportsionaalne osa

DELFI ja seotud tooted

Turuliidrina jätkab Delfi investeerimist uude tehnoloogiasse ja IT lahendustesse, eesmärgiga parandada oma lugejate ja reklaamijate kasutajakogemust. Möödunud aastal toodi turule uued Delfi mobiilsed rakendused nii iOS kui ka Android seadmetele, mis võimaldavad kasutada loovamaid lahendusi mobiilses keskkonnas. Kõigis kolmes riigis arendatakse edasi sihtrühma- ja arvutipõhist reklaamimüügi lahendust (programmatic advertising sales). Jätkuvalt täiendatakse ja arendatakse Delfi TV platvorme. Levira ja Starmani klientidel on Eestis võimalik Delfi TV ülekandeid ja saateid vaadata nüüd ka teleri ekraanilt. Leedus jõudis turule Delfi äpp Apple TV ja Sony Android TV kasutajatele.

Käesolevast aastast pakuvad meie reklaamimüügiosakonnad lisaks online reklaamile meie enda keskkondades võimalust osta reklaami ka teistesse kohalikesse või rahvusvahelistesse kanalitesse. Samuti pakume nüüd kliendile ka võimalust osta meie käest reklaamiteenust alates ideest ja teostusest kuni meediapinnani. 

Delfi oli Leedus esimene kirjastaja, mis tutvustas oma lugejatele Facebook messenger automaatvastaja (bot) võimalusi. Samuti oldi esimene kasutamaks Facebook Live striimingut.  Üle Baltikumi valmis arendustest Facebook Instant Article kasutamise võimalus ning valmis Reklaamivaba Delfi (AdFree Delfi) lahendus mobiilis,  kus kasutaja saab kuumaksu eest vabaneda kõikidest reklaamidest Delfi keskkonnas.

Jätkuvalt laiendatakse vertikaalsete toodete sortimenti. Sellel aastal on Eestis käivitatud filmikunstile pühendatud www.filmiveeb.ee ning meestele pühendatud vertikaal www.homme.ee, mis tuletatud Eesti Ekspressi vahel ilmunud samanimelisest erilehest. Delfi Läti on kävitanud esoteerikaportaali www.orakuls.lv ning kaks videoalamvertikaali www.retvplay.lv ja www.360play.lv. Leedus avati koostöös Leedu Marketingi Assotsiatsiooniga (LiMA) uus marketingispetsialistidele mõeldud unikaalne veebileht soodustamaks omavahelist kommunikatsiooni. Koostöös Leedu korvpalli föderatsiooniga lansseeriti tervislikke eluviise toetav Delfi alamsait Delfi FIT. Samuti käivitati lapseootel emadele suunatud portaal www.busiumama.lt ning Delfi uus alamsait Delfi Style.

Delfi Leedu jätkab kuulutusteportaali www.alio.lt edasiarendusi. Lätis soetati juulis nišikuulutusteportaal www.atverskapi.lv. Uue e-kommertsi teenusena startis Eestis www.spetsialist.ee, mis koondab ja vahendab tööotsijaid ja pisistööde pakkujaid.

Kõigis kolmes Balti riigis on seatud eesmärgiks kirjutada pikemaid analüütilisi artikleid, et tõsta Delfi kasutajatele pakutavat väärtust. Eestis tehakse seda koostöös meie päeva- ja nädalalehtede Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress ja Maaleht toimetustega.

Palju pööratakse tähelepanu sotsiaalselt vastutustundlikule käitumisele ning toetatakse erinevaid heategevusprojekte, kultuuri, sporti, ühiskondlikke ja ärisündmusi kõikides riikides.  

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2015-2016

2016. aasta I kvartalis liitis Postimees Eesti Meediale kuuluvad kuulutusteportaalid www.kv.ee ja www.osta.ee postimees.ee domeeni alla ja seeläbi kasvas Postimees.ee kasutajate arv 17%. 2016. aasta III kvartalis muutis Gemius internetikasutuajte uuringu metoodikat ja lisaks arvutikasutajate ehk PC andmetele on nüüdsest saadaval ka mobiilsete kasutajate ja tahvelarvutite kasutajate andmed. Septembris toimunud metoodika muudatuse tulemusena langes PC kasutajate koguarv Eestis 11%. Postimees.ee PC kasutajate arv langes vähem kui Delfi PC kasutajate arv.

Läti internetiväljaannete lugejate arv 2015-2016

2016. aasta alguses muutis uuringufirma Gemius internetiuuringute metoodikat ja sellest tulenevalt on ka veebruaris langus internetikasutajate arvus. Antud number väljendab ainult arvutikasutajate (PC) internetikasutust.  Inbox.lv on endiselt suurima kasutajate arvuga internetiportaal arvutikasutajate hulgas. Delfi.lv on kasvatanud oma edumaad tvnet.lv ees. Kohalik sotsiaalvõrgustik draugiem.lv on aga järjekindlalt kaotamas oma kasutajaid Facebookile. Sarnaselt teistele Balti riikidele on ka Lätis põhiline konkurents mobiilikasutajate arvu suurendamise nimel. 2016 aasta III kvartalis olulisi muudatusi kolme suurema portaali omavahelises konkurentsis ei ole toimunud.

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2015-2016

Delfi.lt on Leedus jätkuvalt suurim internetiportaal. 2016. aasta III kvartalis ei ole toimunud Leedus märkimist väärivaid muutusi interneti kasutajate eelistuste osas. 15min.lt on pisut kaotanud oma lugejaid. Delfi on pisut kasvatanud lugejate arvu. Kolmanda koha pärast konkureeriv TV3 on langenud neljandaks ja Lietuvas Rytas on stabiilsel kolmandal kohal. Sarnaselt teistele riikidele keskendub arendus- ja turundustegevus Leedus mobiilikasutajate arvu suurendamisele. Selles segmendis on Delfi kasvatanud oma kasutajate arvu märkimisväärselt.

Trükimeedia Eestis

Eesti ajalehtede tiraaž 2015-2016

Eesti ajalehtede tiraažid on pikemas perspektiivis mõõdukalt langevad. 2015. aastal toimus siiski tiraažide stabiliseerumine. 2016. aastal näeme ilmselt samasuguseid trende – esimesed kolm kvartalit on olnud suhteliselt stabiilne võrreldes eelnevate perioodidega. Nädalalehed on tiraažides kaotanud. Päevalehtedel on tiraažid suhteliselt stabiilsed.

Ülalpool ära toodud paberajalehtede tiraažidele lisanduvad veel digitaalsete väljaannete tellijad. 2016. aasta III kvartali lõpu seisuga oli  Eesti Päevalehel ca 23 tuhat tellijat, Eesti Ekspressil ca 10 tuhat tellijat ja Maalehel ca 6,5 tuhat tellijat.

Eesti ajalehtede lugejaskond  2015-2016

Sarnaselt ajalehtede tiraažidega on väljannete lugejate arv 2016. aasta III kvartalis suhteliselt stabiilne. 2015. aasta III kvartaliga võrreldes on lugejate arv kasvanud Eesti Ekspressil ja Õhtulehel. Langenud aga Postimehel Ja Õhtulehel.  Kuna digilehtede loetavus ei ole selle uuringuga kaetud, siis täielikke lugejanumbreid need andmed ei kajasta. Ekspress Grupi väljannete digitaalsete lugejate arv kokku ulatub ca 40 tuhandeni. Digilehtede lugejate arvu kasvatamine on jätkuvalt kontserni väljaannete põhiline ülesanne.

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on üks suurimaid trükikodasid Eestis. Meie trükikojas on võimalik trükkida kõrgekvaliteedilisi ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. 2015.aastal paigaldatud uus trükipoognamasin on võimaldanud laiendada trükitavate toodete sortimenti veelgi. 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

 

III kv

2016

III kv

2015

Muutus

%

AS Printall

5 629

5 753

-2%

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

 

III kv

2016

III kv

2015

Muutus %

AS Printall

986

1 178

-16%

  

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

 

9 kuud

2016

9 kuud

2015

Muutus

%

AS Printall

18 633

18 457

1%

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

 

9 kuud

2016

9 kuud

2015

Muutus %

AS Printall

3 317

3 611

-8%

 

Trükitööstussegment kannatab jätkuvalt Venemaale kehtestatud majandussanktsioonide tõttu, mille negatiivne mõju Skandinaavia trükitööstusele mõjutab omakorda ka meid. Printalli tootmismaht kasvab, kuid hinnasurve on endiselt tugev eelkõige just Skandinaavias vabanenud tootmisvõimsusele. Käivet suudetakse hoida, kuid tulenevalt madalamast hinnatasemest, tuleb järgi anda kasumimarginaalis. 

Trükiteenused ja keskkond

Põhjamaade Ministrite Nõukogu on omistanud Printallile keskkonnamärgistuse “The Nordic Ecolabel”, millega pärjatakse Põhjamaade säästlikult tootvaid ettevõtteid. Printall kasutab rohelist energiat. GREEN CHOICE sertifikaat kinnitab, et ettevõte ostab elektrienergiat, mille tootmisel on kasutatud 100% taastuvaid energiaallikaid. Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on omistanud Printallile Suure Aasta Taaskasutaja auhinna, kuna ettevõte suunab taaskasutusse 95% tekkivatest jäätmetest.

Printallil on nii FSC kui ka PEFC sertifikaadid, millega anname omapoolse panuse rohelise mõtteviisi elavdamisele trükitööstuses. Mõlemad on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaadid, mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad vastavalt FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) kehtestatud nõudeid. Ettevõte, kellele on omistatud selline sertifikaat, toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist.

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

30.09.2016

31.12.2015

VARAD

 

 

Käibevara

 

 

Raha ja raha ekvivalendid

868

2 927

Tähtajalised hoiused

45

0

Nõuded ja ettemaksed

7 068

6 741

Tulumaksu ettemaks

123

0

Varud

2 450

2 718

Käibevara kokku

10 554

12 386

Põhivara

 

 

Nõuded ja ettemaksed

1 144

1 149

Edasilükkunud tulumaksuvara

42

42

Investeeringud ühisettevõtetesse

2 225

1 007

Investeeringud sidusettevõtetesse

536

215

Materiaalne põhivara

13 159

13 791

Immateriaalne põhivara

44 247

44 590

Põhivara kokku

61 353

60 794

VARAD KOKKU

71 907

73 180

KOHUSTUSED

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

Laenukohustused

2 302

2 240

Võlad ja ettemaksed

6 224

6 679

Tulumaksukohustus

130

114

Lühiajalised kohustused kokku

8 656

9 033

Pikaajalised kohustused

 

 

Pikaajalised laenukohustused

14 054

15 447

Edasilükkunud tulumaksukohustus

26

26

Pikaajalised kohustused kokku

14 080

15 473

KOHUSTUSED KOKKU

22 736

24 506

OMAKAPITAL

 

 

Aktsiakapital

17 878

17 878

Ülekurss

14 277

14 277

Omaaktsiad

(863)

(176)

Reservid

2 024

1 787

Jaotamata kasum

15 855

14 908

OMAKAPITAL KOKKU

49 171

48 674

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

71 907

73 180

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

III kv 2016

III kv 2015

9 kuud 2016

9 kuud 2015

Müügitulu

12 205

12 105

38 581

37 962

Müüdud toodangu kulu

(9 812)

(9 315)

(30 959)

(30 660)

Brutokasum

2 393

2 790

7 622

7 302

Muud äritulud

270

132

505

378

Turunduskulud

(517)

(502)

(1 717)

(1 634)

Üldhalduskulud

(1 262)

(1 161)

(3 911)

(3 764)

Muud ärikulud

(17)

(29)

(60)

(80)

Ärikasum

867

1 230

2 439

2 202

Intressitulud

6

11

25

32

Intressikulud

(117)

(140)

(357)

(425)

Muud finantskulud

 (17)

 (27)

 (49)

 (61)

Kokku finantstulud/kulud

 (128)

 (156)

 (381)

 (454)

Kasum ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt

206

170

562

589

Kasum sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

25

5

41

14

Kasum enne tulumaksustamist

970

1 249

2 661

2 351

Tulumaksukulu

(68)

(39)

(123)

(104)

Aruandeperioodi  kasum

902

1 210

2 538

2 247

Aruandeperioodi  puhaskasumi jaotus:

 

 

 

 

Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist

902

1 210

2 538

2 247

Muu koondkasum

0

0

0

0

Aruandeperioodi koondkasum

902

1 210

2 538

2 247

Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist

902

1 210

2 538

2 247

Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta

0,03

0,04

0,09

0,08

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

9 kuud 2016

9 kuud 2015

Rahavood äritegevusest

 

 

Aruandeperioodi ärikasum

2 439

2 202

Korrigeerimised:

 

 

Põhivara kulum ja väärtuse langus

2 180

2 038

(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest

(25)

(3)

Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus

102

98

Äritegevuse rahavood:

 

 

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

(319)

(7)

Varude muutus

267

(25)

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

(496)

(434)

Rahavoog põhitegevusest

4 148

3 869

Makstud ettevõtte tulumaks

(231)

(110)

Makstud intressid

(357)

(425)

Rahavood äritegevusest kokku

3 560

3 334

Rahavood investeerimistegevusest

 

 

Tagatishoiuse vabastamine

0

1 600

Ühisettevõtte ost

(868)

0

Sidusettevõtte ost

(311)

0

Muude investeeringute ost

0

(50)

Saadud intressid

25

32

Põhivara soetamine

(866)

(1 429)

Põhivara müük

31

147

Antud laenud

(25)

0

Antud laenude tagasimaksed

12

74

Rahavood investeerimistegevusest kokku

(2 002)

374

Rahavood finantseerimistegevusest

 

 

Makstud dividendid

(1 456)

0

Ühisettevõtetelt saadud dividendid

246

278

Tasutud kapitalirendi maksed

(52)

(62)

Arvelduskrediidi kasutuse muutus

0

(1 117)

Saadud laen

11

687

Saadud laenude tagasimaksed

(1 634)

(4 414)

Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel

(687)

(103)

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

(3 572)

(4 731)

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

(2 014)

(1 023)

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 927

3 656

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

913

2 633

 

         Lisainformatsioon:

         Gunnar Kobin

         Juhatuse esimees

         GSM: +372 5188111

         e-mail: gunnar@egrupp.ee

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt