AS Ekspress Grupp: 2016.aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne 29.07

2016. aasta II kvartalis kasvas kontserni käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3%, ulatudes 16,5 miljoni euroni. Võttes arvesse ainult kontserni põhitegevuse ning jättes välja Titanicu näituse korraldamisega teenitud tulu, oli käibe kasv veelgi märkimisväärsem ehk 6%. Käive kasvas nii meedia kui ka trükiteenuste segmendis. Prognoosidega võrreldes osutus tegelik tulemus siiski 2% madalamaks ja seda eelkõige trükiteenuste segmendis, mida jätkuvalt mõjutab Venemaale kehtetatud sanktsioonidest tingitud tugev hinnakonkurents Skandinaavias. Kontserni EBITDA kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga II kvartalis 57%, ulatudes 2,3 miljoni euroni. Kui elimineerida Titanicu näitusega seotud kahjum summas 1,1 miljonit eurot, jäime põhitegevuse kasumis alla eelmisele aastale 11% ja oma prognoosidele 12%. Eelmisest aastast 0,3 miljonit eurot nõrgemad EBITDA ning puhaskasum põhitegevuses on eelkõige tingitud meediasegmendi tihedas konkurentsisituatsioonis teadlikult kasvatatud kulubaasist ja reklaamilehekülje madalamatest hindadest ning trükiteenuste segmendis tugevast hinnasurvest. Nimetatud numbritesse on arvatud ka meie ühisettevõtete (AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus ja AS Express Post) tulemused 50% ulatuses.

Meedia segment kasvatas võrreldes eelmise aastaga käivet II kvartalis 11,2 miljoni euroni ehk 7%, sh tulu digitaalsetest ja online kanalitest 15%. EBITDA ulatus 1,4 miljoni euroni, mis võrreldes eelmise aasta II kvartaliga kahanes 12% ehk ca 0,2 miljonit eurot. II kvartalis suutis Delfi Leedu kasvatada reklaamikäivet 8% ja suurendada EBITDA-d 15% võrreldes eelmise aastaga, kuid I kvartali mahajäämust päris tasa teha veel ei õnnestunud. Online reklaamikäive oli II kvartalis tugevas tõusutrendis kasvades 15%, kuid Leedu ajakirjade turg jätkuvalt langeb. Ekspress Meedia näitas II kvartalis taas tublit reklaamimüügikasvu nii on-lines (16%) kui ka prindis (3%). Viimane on märkimisväärne eelkõige võttes arvesse prindituru üldist negatiivset trendi. Selle taga on tugev ja efektiivne müügimeeskond, samuti järjest mitmekesisem portfell ning innovatiivsed lähenemised reklaamile ja tegevustele reklaamimüügiosakonnas. 3%-st kasvu näitasid ka tellimus- ja jaemüügitulud, vaatamata vähenevatele tiraažidele. 0,3 miljonit väiksema EBITDA põhjusteks on eelkõige täiendavad LP raamatusarja marketingikulud, mis eelmisel aastal Maalehe sarja puhul kajastusid I kvartalis, täienenud meekond ning reklaamimüügimahtude suurenemisest tingitud trüki- ja kandekulude kasv. Erinevatest projektidest väärib esiletõstmist Kalev25 ajaloolise korvpallimängu organiseerimine, mis läks täissaalile ning millest Delfi TV vahendusel sai osa rekordarv inimesi. Ekspress Meedia sõlmis ka uue lepingu Korvpalliliiduga, mille alusel sai Delfi kolmeks aastaks eksklusiivõiguse veebiülekannetele. Sel aastal on ka Läti internetiturg näidanud korralikku kasvu ning Delfi Läti on oma käivet kasvatanud II kvartalis 14%. Konkurentsiolukord internetiportaalide vahel on tihe, mis sunnib jätkuvalt panustama tugevasse toimetusse. Vaatamata sellele õnnestus Delfi Lätil kasvatada II kvartalis EBITDA-d 40% ulatudes 0,1 miljoni euroni.  

 

Meedia segmendi prioriteetideks on jätkuvalt innovatsioon nii erinevate toodete kui ka tehniliste platvormide arendamise näol. Kõigis kolmes riigis on lansseeritud mitmeid uusi teemaportaale, tehtud on mitmeid multimeedia projekte, arendatud on e-kommertsi pakkuvaid teenuseid, kasutusele on võetud erinevad reklaamimüügikanalid ja sihtrühmapõhised lahendused. Samuti jätkatakse aktiivselt sotsiaalmeedias.

 

Ajakirjade Kirjastuse käibe ja kasumi kasvu taga, mis olid vastavalt 12% ja 23%, on eelkõige meie suurenenud tooteportfell. Aprilli alguses omandati OÜ-lt Presshouse Eesti suurim naistele suunatud nädalakiri Naisteleht, samuti ajakirjade Nipiraamat ja Müstiline Ajalugu väljaandmisega seotud õigused ja kohustused. Tehingu tulemusena liideti olemasolev ajakiri Naised ja uus omandatud Naisteleht ning saavutati olulist sünergiat, mis on aidanud kasvatada nii käivet kui ka kasumit.

 

SL Õhtuleht kasvatas oma tulusid II kvartalis 6%.  Seda nii reklaamitulude, levitulude kui ka uute projektide toel. Anti välja Raio Piiroja raamat ja jalgpalli EM ajakiri. Struktuurimuudatused reklaamiosakonnas on andnud eriti hea tõuke paberlehtede reklaamimüügile. Õhtulehe reklaamitulud kasvasid mais ja juunis 5% ning Linnaleht püstitas mais viimase kuue aasta käiberekordi. Veebi reklaamimüük kasvas paberiga sarnase sammuga. Maikuu oli Õhtulehe veebireklaami müügis rekordkuu. Digitellijate arv on aasta algusega võrreldes kahekordistunud.

 

Trükitööstussegment on suutnud eelmise aasta käibe ning kasumi languse peatada. Kui I kvartalis oli tulemus eelmise perioodiga samal tasemel, siis II kvartalis kasvas käive juba 4%. Positiivne on tellimuste hulga ning töömahu kasv, kuid jätkuv hinnasurve ei lase käibel kasvada samas määras. Lisaks konkurentsile trükiturul mõjutab Printalli trükihindasid väljaspool eurotsooni negatiivselt ka tugevnenud euro. Meie jaoks on positiivse mõjuga 2016.aasta I poolaastal toimunud trükikodade sulgemised ja võimsuse vähendamine Skandinaavia trükiturul, mis avaldub juba praegu stabiliseerunud ja paranenud hinnatasemes. Järjepideva agressiivse müügitöö tulemusel oleme saanud Skandinaavias juurde uusi tooteid ning kliente. Kasvamas on ka Printalli tuntus perioodikast erinevates trükisektorites. Eesmärgiks on laieneda veelgi rohkem perioodikalt B2B segmenti, kes toodavad enda tarbeks tootekatalooge ja teisi erineva spetsiifikaga tooteid, mis on sobilikud meie poognamasinatele. EBITDA 10% languse taga on mahtude suurenemisest tingitud tööjõukulude kasv ning eelkõige madalamal tasemel töötajate palkade tõus. 

Juulis sõlmisime lepingu 50% osaluse soetamiseks OÜ-s Linna Ekraanid, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. AS Ekspress Grupp omandab 2019. aasta II kvartalis ka ülejäänud 50% aktsiatest ning saab seeläbi ettevõtte ainuaktsionäriks.

Omandamise eesmärgiks on luua eeldused kontserni uue äriliini käivitamiseks ning kasvatada seeläbi kontserni tegevusalade portfelli. AS-i Ekspress Grupp eesmärk on arendada digitaalse välireklaami äriliin välja kõigis kolmes Balti riigis ning võtta nimetatud äris turul juhtiv roll.

Kontserni finantspositsioon on jätkuvalt tugev, koguvõla ja EBITDA suhe läheneb juba 2,0-le ning laenumaksete ja intresside kattekordaja on ligi 2,4.

 

Nii järgmise kvartali kui ka terve aasta osas oleme jätkuvalt tagasihoidlikul positsioonil. Loodame siiski online meedia ja ka trükimeedia stabiilset kasvu ning trükiteenuste segmendi taastumist. Usume, et teine poolaasta tuleb edukam kui aasta algus ning meie põhitegevuse käive kasvab III kvartalis ligikaudu 8% ning  EBITDA jääb samale tasemele eelmise aastaga.

Meie missiooniks on jätkuvalt pakkuda uusi ja huvitavaid elamusi nii paberil kui digitaalses meedias, sealjuures järele andmata lugude kvaliteedis, teemade valikus ning ajakirjanduslikus objektiivsuses.

Kontserni eesmärgiks on olla moderne meediaettevõte tugeva kohalolekuga kõikidel meie turgudel ning liidripositsioonil online-meedias.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

 

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

 

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%
konsolideeritud (tuhandetes EUR)
II kv 2016II kv 2015Muutus %II kv 2014II kv
2013
II kv
2012
Perioodi kohta      
Müügitulu16 54515 9983%16 00715 11515 763
EBITDA2 3321 48857%2 9352 3842 525
EBITDA marginaal (%)14,1%9,3% 18,3%15,8%16,0%
Ärikasum1 546745107%2 1801 7421 670
Ärirentaablus (%)9,3%4,7% 13,6%11,5%10,6%
Intressikulud(134)(146)8%(181)(178)(553)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)1 324481175%1 8581 398972
Puhasrentaablus (%)8,0%3,0% 11,6%9,3%6,2%
Varade tootlus (%)1,7%0,6% 2,4%1,8%1,1%
Omakapitali tootlus (%)2,7%1,0% 4,3%3,3%2,5%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)0,050,02 0,060,050,03

 

 

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%
konsolideeritud (tuhandetes EUR)
I pa 2016I pa 2015Muutus %I pa 2014I pa
2013
I pa
2012
Perioodi kohta      
Müügitulu30 94730 1783%30 77328 92529 982
EBITDA3 5743 00519%4 3893 8884 140
EBITDA marginaal (%)11,5%10,0% 14,3%13,4%13,8%
Ärikasum2 0221 50734%2 8712 5822 426
Ärirentaablus (%)6,5%5,0% 9,3%8,9%8,1%
Intressikulud(269)(320)16%(357)(374)(1 041)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)1 6361 03758%2 3612 0361 151
Puhasrentaablus (%)5,3%3,4% 7,7%7,0%3,8%
Varade tootlus (%)2,1%1,3% 3,1%2,6%1,3%
Omakapitali tootlus (%)3,4%2,2% 5,5%4,9%3,1%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)0,060,03 0,080,070,04

 

 

 

Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)30.06.201631.12.2015Muutus %
Perioodi lõpu seisuga   
Käibevara16 01915 5533%
Põhivara60 79261 588-1%
Varad kokku76 81177 1410%
       sh. raha ja pangakontod4 8584 6664%
       sh. firmaväärtus38 23238 2320%
Lühiajalised kohustused13 36712 5397%
Pikaajalised kohustused15 20915 928-5%
Kohustused kokku28 57628 4670%
       sh. võlakohustused17 52018 787-7%
 Omakapital48 23548 674-1%
     

 

 

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud30.06.201631.12.2015
Omakapitali osakaal (%)63%63%
Võla ja omakapitali suhe (%)36%39%
Võla ja kapitali suhe (%)21%22%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)2,082,39
Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio)2,391,79
Likviidsuskordaja1,201,24

 

 

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)II kv 2016II kv
2015
Muutus %II kv 
2014
II kv
2013
II kv
2012
Perioodi kohta      
Müügitulu (ainult tütarettevõtted)14 12013 7653%13 76412 99813 570
EBITDA (ainult tütarettevõtted)1 9621 11376%2 6642 1962 345
EBITDA marginaal (%)13,9%8,1% 19,4%16,9%17,3%
Ärikasum (ainult tütarettevõtted)1 249429191%1 9361 5761 516
Ärirentaablus (%)8,8%3,1% 14,1%12,1%11,2%
Intressikulu (ainult tütarettevõtted)(121)(130)7%(181)(178)(553)
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil224225-1%1908264
Perioodi puhaskasum1 324481175%1 8581 398972
Puhasrentaablus (%)9,4%3,5% 13,5%10,8%7,2%
Varade tootlus (%)1,8%0,6% 2,5%1,8%1,2%
Omakapitali tootlus (%)2,7%1,0% 4,2%3,3%2,5%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)0,050,02 0,060,050,03

 

 

 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)I pa 2016I pa
2015
Muutus %I pa 
2014
I pa
2013
I pa
2012
Perioodi kohta      
Müügitulu (ainult tütarettevõtted)26 37525 8582%26 49824 81125 748
EBITDA (ainult tütarettevõtted)2 9872 35127%3 9933 6123 893
EBITDA marginaal (%)11,3%9,1% 15,1%14,6%15,1%
Ärikasum (ainult tütarettevõtted)1 57397262%2 5292 3542 236
Ärirentaablus (%)6,0%3,8% 9,5%9,5%8,7%
Intressikulu (ainult tütarettevõtted)(241)(285)15%(357)(374)(1 042)
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil356419-15%288146104
Perioodi puhaskasum1 6361 03758%2 3612 0361 151
Puhasrentaablus (%)6,2%4,0% 8,9%8,2%4,5%
Varade tootlus (%)2,2%1,4% 3,2%2,7%1,5%
Omakapitali tootlus (%)3,4%2,2% 5,5%4,9%3,0%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)0,060,03 0,080,070,04

 

 

 

Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
(tuhandetes EUR)
30.06.201631.12.2015Muutus %
Perioodi lõpu seisuga   
Käibevara13 40212 3868%
Põhivara59 91760 794-1%
Varad kokku73 31973 1800%
       sh. raha ja pangakontod3 6632 92725%
       sh. firmaväärtus36 95336 9530%
Lühiajalised kohustused10 7189 03319%
Pikaajalised kohustused14 36715 473-7%
Kohustused kokku25 08524 5062%
       sh. võlakohustused16 57017 687-6%
Omakapital48 23548 674-1%

 

 

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil30.06.201631.12.2015
Omakapitali osakaal (%)66%67%
Võla ja omakapitali suhe (%)34%36%
Võla ja kapitali suhe (%)21%23%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt / EBITDA ratio)2,262,65
Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio)2,301,67
Likviidsuskordaja1,251,37

 

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mis on põhjustatud üldiste majandustingimuste ja tarbijate käitumise muutumisest. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine nii kodu- kui ka eksportturgudel. Seda nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldine vähendamine kui ka teiste reklaamikanalite eelistamine nagu näiteks interneti eelistamine pabermeediale. Samuti mõjutab tulusid jaetarbijate endi tarbimisharjumuste muutumine, näiteks jooksvate uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ning muid suhtluskanaleid jne.

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, kuna tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige madalamad, samuti nagu jõulu- ja uusaastapidustuste järgselt aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini.

 

 

Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDAKasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
 
 
EBITDA marginaal (%) EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%) Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%) Puhaskasum/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%)Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%)Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)Intressikandvad võlakohustused/EBITDA
Laenumaksete ja intresside kattekordajaEBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
LikviidsuskordajaKäibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%)Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%)Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks - meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Eelmisel aastal eristati ka meelelahutuse segmenti.

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ning kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid kuna juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

Segmentide peamised finantsnäitajad II kv 2012-2016

 

(tuhandetes EUR)MüügituluMüügitulu
 II kv
 2016
II kv
2015
Muutus %II kv
 2014
II kv
 2013
II kv
 2012
meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)8 5117 9847%7 4926 7517 040
       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest4 7404 11615%3 7303 2572 984
trükiteenuste segment6 6636 3864%7 2107 1317 482
meelelahutuse segment392----
kesksed tegevused59348822%423385279
segmentidevahelised elimineerimised(1 648)(1 485) (1 361)(1 270)(1 231)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil14 12013 7653%13 76412 99813 570
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna11 23110 5077%9 9509 0829 443
       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest5 0674 40015%3 9633 4223 158
trükiteenuste segment6 6636 3864%7 2107 1317 482
meelelahutuse segment392----
kesksed tegevused59348822%423385279
segmentidevahelised elimineerimised(1 943)(1 775) (1 576)(1 483)(1 441)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna16 54515 9983%16 00715 11515 763

 

 

 

(tuhandetes EUR)EBITDAEBITDA
 II kv
 2016
II kv
2015
Muutus %II kv
 2014
II kv
 2013
II kv
 2012
meedia segment kapitaliosaluse meetodil1 0591 256-16%1 261800956
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna1 4301 631-12%1 5329891 138
trükiteenuste segment1 1481 271-10%1 5371 5991 563
meelelahutuse segment-(1 129)----
kesksed tegevused(246)(285)14%(134)(204)(175)
segmentidevahelised elimineerimised00 011
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil1 9621 11376%2 6642 1962 345
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna2 3321 48857%2 9352 3842 525

 

 

 

EBITDA marginaalII kv
 2016
II kv
 2015
II kv
 2014
II kv
 2013
II kv
 2012
meedia segment kapitaliosaluse meetodil12%16%17%12%14%
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna13%16%15%11%12%
trükiteenuste segment17%20%21%22%21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil14%8%19%17%17%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna14%9%18%16%16%

 

Segmentide peamised finantsnäitajad I poolaasta 2012-2016

 

(tuhandetes EUR)MüügituluMüügitulu
 I pa
 2016
I pa
2015
Muutus %I pa
 2014
I pa
 2013
I pa
 2012
meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)15 28214 5655%13 90612 67412 673
       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest8 2987 46611%6 5175 7275 217
trükiteenuste segment13 00412 7042%14 27213 74914 858
meelelahutuse segment453----
kesksed tegevused1 13296018%844740420
segmentidevahelised elimineerimised(3 043)(2 823) (2 524)(2 353)(2 202)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil26 37525 8582%26 49824 81125 748
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna20 42819 4695%18 58817 04416 300
       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest8 9067 96612%6 9496 0225 528
trükiteenuste segment13 00412 7042%14 27213 74914 858
meelelahutuse segment453----
kesksed tegevused1 13296018%844740420
segmentidevahelised elimineerimised(3 617)(3 408) (2 931)(2 752)(2 608)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna30 94730 1783%30 77328 92529 982

 

 

 

(tuhandetes EUR)EBITDAEBITDA
 I pa
 2016
I pa
2015
Muutus %I pa
 2014
I pa
 2013
I pa
 2012
meedia segment kapitaliosaluse meetodil1 0941 535-29%1 5991 0071 148
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna1 6812 189-23%1 9971 2831 397
trükiteenuste segment2 3302 432-4%2 9953 0133 093
meelelahutuse segment(1)(1 105)100%000
kesksed tegevused(436)(511)15%(601)(410)(349)
segmentidevahelised elimineerimised00 021
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil2 9872 35127%3 9933 6123 893
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna3 5743 00519%4 3893 8884 140

 

 

 

EBITDA marginaalI pa
 2016
I pa
 2015
I pa
 2014
I pa
 2013
I pa
 2012
meedia segment kapitaliosaluse meetodil7%11%12%8%9%
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna8%11%11%8%9%
trükiteenuste segment18%19%21%22%21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil11%9%15%15%15%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna12%10%14%13%14%

 

 

MEEDIA SEGMENT

Meedia segment hõlmab 100% tütarettevõtete Delfi tegevust Eestis, Lätis ja Leedus, ajalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja Eesti Päevalehe kirjastamist, raamatute kirjastamist Eestis, ajakirjade kirjastamist Leedus, pakkumiste portaali Zave tegevust ja valdusfirmat Delfi Holding. Siia segmenti kuuluvad ka 50% ühisettevõtted AS SL Õhtuleht (Õhtulehe ja Linnalehe kirjastaja), ajakirjade kirjastaja AS Ajakirjade Kirjastus ja perioodika kojukandega tegelev AS Express Post.

Ettevõtete EBITDA esitatakse enne Delfi kaubamärgi rojaltitasusid, mida maksti valdusfirmale Delfi Holding kuni aprillini 2015. Mais 2015 toimus Delfi grupi reorganiseerimine kajastamaks paremini aastate jooksul muutunud juhtimisstruktuuri ning mille tulemusena kuuluvad Delfi kohalikud ettevõtted nüüd otse AS-le Ekspress Grupp.

2015. aasta juulis ühinesid Eestis AS Delfi ja ajalehtede kirjastaja AS Eesti Ajalehed. Tegevust jätkatakse AS Ekspress Meedia nime all. 2014. aastal ühendati Delfi UAB-ga Leedu ajakirjade kirjastaja Ekspress Leidyba UAB.

Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid

 

OmanikPortaalOmanikPortaal
Ekspress Meediawww.delfi.eeEkspress Meediawww.ekspress.ee
 rus.delfi.ee www.maaleht.ee
Delfi Lätiwww.delfi.lv www.epl.ee
 rus.delfi.lv  
Delfi Leeduwww.delfi.ltAS SL Õhtulehtwww.ohtuleht.ee
 ru.delfi.lt www.vecherka.ee
 

 

 

 

(tuhandetes EUR)Müügitulu
 II kv 2016II kv 2015Muutus  %
Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed)5 2185 0084%
        sh. Delfi Eesti online käive1 9061 64716%
Delfi Läti89378514%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba)2 3052 1368%
        sh. Delfi Leedu online käive1 8191 57815%
OÜ Hea Lugu97124-22%
OÜ Zave Media00-
muud ettevõtted (Delfi Holding)0-
segmendisisesed elimineerimised(2)(69) 
KOKKU tütarettevõtted8 5117 9847%
AS SL Õhtuleht*1 1341 0746%
AS Ajakirjade Kirjastus*1 2181 08812%
AS Express Post*6806269%
segmendisisesed elimineerimised(312)(265) 
KOKKU ühisettevõtted2 7202 5238%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna11 23110 5077%

 

 

 

(tuhandetes EUR)EBITDA
 II kv 2016II kv 2015Muutus %
Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed)479743-36%
Delfi Läti956840%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba)50544015%
OÜ Hea Lugu(9)6-250%
OÜ Zave Media(10)0-
muud ettevõtted (Delfi Holding)(1)(1)0%
segmendisisesed elimineerimised(0)(0) 
KOKKU tütarettevõtted1 0591 256-16%
AS SL Õhtuleht*150166-10%
AS Ajakirjade Kirjastus*15712723%
AS Express Post*6482-21%
segmendisisesed elimineerimised(0)(0) 
KOKKU ühisettevõtted371375-1%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna1 4301 631-12%

 

 

 

(tuhandetes EUR)Müügitulu
 I pa 2016I pa 2015Muutus  %
Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed)9 4309 1183%
        sh. Delfi Eesti online käive3 3423 00511%
Delfi Läti1 6271 46011%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba)4 0263 8754%
        sh. Delfi Leedu online käive3 0612 78710%
OÜ Hea Lugu201241-17%
OÜ Zave Media10-
muud ettevõtted (Delfi Holding)0-
segmendisisesed elimineerimised(3)(129) 
KOKKU tütarettevõtted15 28214 5655%
AS SL Õhtuleht*2 1622 0884%
AS Ajakirjade Kirjastus*2 2592 1067%
AS Express Post*1 3211 2644%
segmendisisesed elimineerimised(596)(554) 
KOKKU ühisettevõtted5 1464 9045%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna20 42819 4695%

 

 

 

(tuhandetes EUR)EBITDA
 I pa 2016I pa 2015Muutus %
Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed)677861-21%
Delfi Läti92111-17%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba)402556-28%
OÜ Hea Lugu(17)11-255%
OÜ Zave Media(60)0-
muud ettevõtted (Delfi Holding)(1)(4)75%
segmendisisesed elimineerimised1(0) 
KOKKU tütarettevõtted1 0941 535-29%
AS SL Õhtuleht*247284-13%
AS Ajakirjade Kirjastus*2032002%
AS Express Post*137170-19%
segmendisisesed elimineerimised(0)(0) 
KOKKU ühisettevõtted587654-10%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna1 6812 189-23%

 

*Ühisettevõtete proportsionaalne osa

 

DELFI ja seotud tooted

Turuliidrina jätkab Delfi investeerimist uude tehnoloogiasse ja IT lahendustesse, eesmärgiga parandada oma lugejate ja reklaamijate kasutajakogemust. Möödunud aastal toodi turule uued Delfi mobiilsed rakendused nii iOS kui ka Android seadmetele, mis võimaldavad kasutada loovamaid lahendusi mobiilses keskkonnas. Kõigis kolmes riigis arendatakse edasi sihtrühma- ja arvutipõhist reklaamimüügi lahendust (programmatic advertising sales). Jätkuvalt täiendatakse ja arendatakse Delfi TV platvorme. Levira ja Starmani klientidel on Eestis võimalik Delfi TV ülekandeid ja saateid vaadata nüüd ka teleri ekraanilt.

Käesolevast aastast pakuvad meie reklaamimüügiosakonnad lisaks online reklaamile meie enda keskkondades võimalust osta reklaami ka teistesse kohalikesse või rahvusvahelistesse kanalitesse. Samuti pakume nüüd kliendile ka võimalust osta meie käest reklaamiteenust alates ideest ja teostusest kuni meediapinnani. 

Delfi oli Leedus esimene kirjastaja, mis tutvustas oma lugejatele Facebook messenger automaatvastaja (bot) võimalusi. Bot kattis kogu infovajaduse ja vajalikud meeldetuletused seoses jalgpalli EM-ga sh ajakava, meeskondade koosseisud, tulemused, uudised jms. Samuti oldi esimene kasutamaks Facebook Live striimingut.  Üle Baltikumi valmis arendustestFacebook Instant Article kasutamise võimalus ning toimub Reklaamivaba Delfi (AdFree Delfi) turuletoomise ettevalmistus.

Jätkuvalt laiendatakse vertikaalsete toodete sortimenti. II kvartalis käivitas Delfi Läti kaks videoalamvertikaali www.retvplay.lv ja www.360play.lv. Leedus avati koostöös Leedu Marketingi Assotsiatsiooniga (LiMA) uus marketingispetsialistidele mõeldud unikaalne veebileht soodustamaks omavahelist kommunikatsiooni. Uue e-kommertsi teenusena startis Eestiswww.spetsialist.ee, mis koondab ja vahendab tööotsijaid ja pisistööde pakkujaid.

Kõigis kolmes Balti riigis on seatud eesmärgiks kirjutada pikemaid analüütilisi artikleid, et tõsta Delfi kasutajatele pakutavat väärtust. Eestis tehakse seda koostöös meie päeva- ja nädalalehtede Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress ja Maaleht toimetustega. II kvartalis esitleti kõikides Balti riikides interaktiivset multimeedia projekti, mis oli pühendatud Tšernobõli tuumakatastroofi 30.aastapäevale. Lätis tehti pikem projekt muusikafestivalist Positivus.

Palju pööratakse tähelepanu sotsiaalselt vastutustundlikule käitumisele ning toetatakse erinevaid heategevusprojekte, kultuuri, sporti, ühiskondlikke ja ärisündmusi kõikides riikides.  

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2015-2016

2016. aasta I kvartalis liitis Postimees Eesti Meediale kuuluvad kuulutusteportaalid www.kv.ee ja www.osta.ee postimees.ee domeeni alla ja seeläbi kasvas Postimees.ee kasutajate arv 17%. 2016. aasta II kvartalis on see saavutatud vahe vähenenud ning Delfi.ee ja Postimees.ee kasutajate arv on praktiliselt võrdne. Teist kvartalit valitses turul tendents, kus mobiilikasutajate arv Eestis on vähenenud.

 

2016. aasta jooksul muutub nii Eesti, Lätis kui ka Leedus interneti kasutajate uuringu metoodika, mille tulemusena hakatakse lisaks ülaltoodud arvutikasutajate (PC) numbrile avaldama ka mobiiliseadmete ja tahvelarvutite kasutusstatistikat.

 

Läti internetiväljaannete lugejate arv 2015-2016

2016. aasta alguses muutis uuringufirma Gemius internetiuuringute metoodikat ja sellest tulenevalt on ka veebruaris langus internetikasutajate arvus. Antud number väljendab ainult arvutikasutajate (PC) internetikasutust.  Inbox.lv on endiselt suurima kasutajate arvuga internetiportaal arvutikasutajate hulgas. Delfi.lv on kasvatanud oma edumaad tvnet.lv ees. Kohalik sotsiaalvõrgustik draugiem.lv on aga järjekindlalt kaotamas oma kasutajaid Facebookile. Sarnaselt teistele Balti riikidele on ka Lätis põhiline konkurents mobiilikasutajate arvu suurendamise nimel. 2016 aasta II kvartalis olulisi muudatusi kolme suurema portaali omavahelises konkurentsis ei ole toimunud.

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2015-2016

Delfi.lt on Leedus jätkuvalt suurim internetiportaal. 2016. aasta II kvartalis ei ole toimunud Leedus märkimist väärivaid muutusi interneti kasutajate eelistuste osas. 15min.lt on pisut kaotanud oma lugejaid eriti viimasel kuul. Sarnaselt teistele riikidele keskendub arendus- ja turundustegevus Leedus mobiilikasutajate arvu suurendamisele. Selles segmendis on Delfi kasvatanud oma kasutajate arvu märkimisväärselt.

 

Trükimeedia Eestis

Eesti ajalehtede tiraaž 2015-2016

 

Eesti ajalehtede tiraažid on pikemas perspektiivis mõõdukalt langevad. 2015. aastal toimus siiski tiraažide stabiliseerumine. 2016. aastal näeme ilmselt samasuguseid trende – esimene poolaasta on olnud suhteliselt stabiilne võrreldes eelnevate perioodidega.

 

Ülalpool ära toodud paberajalehtede tiraažidele lisanduvad veel digitaalsete väljaannete tellijad. 2016. aasta II kvartali lõpu seisuga oli  Eesti Päevalehel ca 18 tuhat tellijat, Eesti Ekspressil ca 9 tuhat tellijat ja Maalehel ca 6 tuhat tellijat.

 

Eesti ajalehtede lugejaskond  2015-2016

Sarnaselt ajalehtede tiraažidega on väljannete lugejate arv 2016. aasta II kvartalis suhteliselt stabiilne. 2015. aasta II kvartaliga võrreldes on lugejate arv kasvanud Eesti Ekspressil ja Eesti Päevalehel. Langenud aga Postimehel Ja Õhtulehel.  Kuna digilehtede loetavus ei ole selle uuringuga kaetud, siis täielikke lugejanumbreid need andmed ei kajasta. Ekspress Grupi väljannete digitaalsete tellimuste arv kokku ulatub ca 30 tuhandeni. Digilehtede lugejate arvu kasvatamine on jätkuvalt kontserni väljaannete põhiline ülesanne.

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on üks suurimaid trükikodasid Eestis. Meie trükikojas on võimalik trükkida kõrgekvaliteedilisi ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. 2015.aastal paigaldatud uus trükipoognamasin on võimaldanud laiendada trükitavate toodete sortimenti veelgi. 

 

 

(tuhandetes EUR)Müügitulu
 II kv
2016
II kv
2015
Muutus
%
AS Printall6 6636 3864%

 

 

 

(tuhandetes EUR)EBITDA
 II kv
2016
II kv
2015
Muutus %
AS Printall1 1481 271-10%

 

 

 

(tuhandetes EUR)Müügitulu
 I pa
2016
I pa
2015
Muutus
%
AS Printall13 00412 7042%

 

 

 

(tuhandetes EUR)EBITDA
 I pa
2016
I pa
2015
Muutus %
AS Printall2 3302 432-4%

 

 

Trükitööstussegment kannatab jätkuvalt Venemaale kehtestatud majandussanktsioonide tõttu, mille negatiivne mõju Skandinaavia trükitööstusele mõjutab omakorda ka meid. Printalli tootmismaht kasvab, kuid hinnasurve on endiselt tugev tänu Skandinaavias vabanenud tootmisvõimsusele kui ka kallinevale paberihinnale. Käivet suudetakse kasvatada, kuid tulenevalt madalamale hinnale, tuleb järgi anda kasumimarginaalis. 

 

Trükiteenused ja keskkond

Lisaks majanduslikult väga efektiivsele ettevõttele keskendutakse Printallis ka keskkonnateadlikule tootmisele. Printallile on omistatud ISO 9001 juhtimissertifikaat ja ISO 14001 keskkonnasertifikaat.

Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on omistanud Printallile Suure Aasta Taaskasutaja auhinna, kuna ettevõte suunab taaskasutusse 95% tekkivatest jäätmetest.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu on omistanud Printallile keskkonnamärgistuse “The Nordic Ecolabel”, millega pärjatakse Põhjamaade säästlikult tootvaid ettevõtteid. Samuti on Printallil FSC ja PEFC Chain of Custody (COC) sertifikaadid, millega anname omapoolse panuse rohelise mõtteviisi elavdamisele trükitööstuses. Nimetatud sertifikaadid on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaadid, mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) kehtestatud nõudeid. Ettevõte, kellele omistatakse sellised sertifikaadid, toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist.

Printall hoolib keskkonnast ja kasutab rohelist energiat. POWERED BY GREEN sertifikaat kinnitab, et ettevõte ostab elektrienergiat, mille tootmisel on kasutatud vähemalt 70% taastuvaid energiaallikaid.

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)30.06.201631.12.2015
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid3 6582 927
Tähtajalised hoiused50
Nõuded ja ettemaksed7 2266 741
Tulumaksu ettemaks780
Varud2 4352 718
Käibevara kokku13 40212 386
Põhivara  
Nõuded ja ettemaksed1 1441 149
Edasilükkunud tulumaksuvara4242
Investeeringud ühisettevõtetesse1 1511 007
Investeeringud sidusettevõtetesse206215
Materiaalne põhivara13 03513 791
Immateriaalne põhivara44 33944 590
Põhivara kokku59 91760 794
VARAD KOKKU73 32073 180
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused2 2292 240
Võlad ja ettemaksed8 4266 679
Tulumaksukohustus63114
Lühiajalised kohustused kokku10 7189 033
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised laenukohustused 14 34115 447
Edasilükkunud tulumaksukohustus2626
Pikaajalised kohustused kokku14 36715 473
KOHUSTUSED KOKKU25 08524 506
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital17 87817 878
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(863)(176)
Reservid1 9901 787
Jaotamata kasum14 95314 908
OMAKAPITAL KOKKU48 23548 674
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU73 32073 180

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)II kv 2016II kv 2015I pa 2016I pa 2015
Müügitulu14 12013 76526 37525 857
Müüdud toodangu kulu(10 947)(11 550)(21 146)(21 344)
Brutokasum3 1732 2155 2294 513
Muud äritulud123138236246
Turunduskulud(684)(579)(1 201)(1 132)
Üldhalduskulud(1 340)(1 314)(2 649)(2 603)
Muud ärikulud(23)(31)(42)(52)
Ärikasum1 2494291 573972
Intressitulud10111922
Intressikulud(121)(130)(241)(285)
Muud finantskulud (18) (19) (33) (34)
Kokku finantstulud/kulud (129) (138) (255) (297)
Kasum ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt224225356419
Kasum sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt3424169
Kasum enne tulumaksustamist1 3785401 6901 103
Tulumaksukulu(54)(59)(54)(66)
Aruandeperioodi  kasum1 3244811 6361 037
Aruandeperioodi  puhaskasumi jaotus:    
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist1 3244811 6361 037
Muu koondkasum0000
Aruandeperioodi koondkasum1 3244811 6361 037
Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist1 3244811 6361 037
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta0,050,020,060,03

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)I pa 2016I pa 2015
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum1 573972
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus1 4131 379
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest(11)(3)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus6864
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus(497)170
Varude muutus28231
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus262521
Rahavoog põhitegevusest3 0903 134
Makstud ettevõtte tulumaks(184)(66)
Makstud intressid(241)(285)
Rahavood äritegevusest kokku2 6652 783
Rahavood investeerimistegevusest  
Tagatishoiuse vabastamine01 600
Saadud intressid1933
Põhivara soetamine(407)(457)
Põhivara müük1616
Antud laenud(9)0
Antud laenude tagasimaksed973
Rahavood investeerimistegevusest kokku(372)1 254
Rahavood finantseerimistegevusest  
Ühisettevõtetelt saadud dividendid246278
Tasutud kapitalirendi maksed(42)(40)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus0(1 117)
Saadud laen110
Saadud laenude tagasimaksed(1 086)(3 458)
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel(687)(81)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku(1 557)(4 419)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS736(382)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses2 9273 656
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus3 6633 274

 

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt