AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 30.05

30. mail 2011.a. toimus Tallinnas, aadressil Narva mnt 11E AS-i Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek. 29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 16 293 699 häält s.o. 54,68 % häältest.

AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1. 01.01.2010. a – 31.12.2010. a majandusaasta aruande kinnitamine

16 293 674 hääle ehk 100% poolthäälega kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Ekspress Grupp majandusaasta 01.01.2010.a. - 31.12.2010.a. aruanne.

2. Juhatuse esitatud 2010.a. kahjumi katmise ettepaneku kinnitamine.

16 293 674 hääle ehk 100% poolthäälega kinnitada juhatuse esitatud kahjumi katmise ettepanek, mille kohaselt 2010.a. kahjum, milleks on 2 305 tuhat krooni (146 tuhat eurot), millest emaettevõtte omanikele kuuluv osa kahjumist moodustab 2 017 tuhat krooni (129 tuhat eurot) ja vähemusosanikele kuuluv osa kahjumist moodustab 288 tuhat krooni (18 tuhat eurot), katta eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt. Aktsionäridele dividende mitte maksta, eraldisi reservidesse mitte teha.

3. Aktsiakapitali ümberarvutamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine

16 293 310 hääle ehk 100% poolthäälega otsustati Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis arvestada aktsiaseltsi aktsiad ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümberarvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi registreeritud aktsiakapital on 297 968 410 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümberarvestatuna 19 043 652,30 eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel puudub õiguslik tähendus. Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väikseim nimiväärtus on 10 euro senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia nimiväärtus on suurem kui 10 euro senti, peab see olema 10 euro sendi täiskordne, vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 165 545,70 euro võrra aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 17 878 104,60 euroni ning aktsiate nimiväärtust vähendada 4 euro sendi võrra 60 euro sendini. Seoses aktsiakapitali vähendamisega väljamakseid aktsionäridele ei tehta. Aktsiakapitali vähendamisel tekkinud summa 1 165 545, 70 eurot kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13.06.2011.a. kella 23:59 seisuga.

4. Põhikirja muutmine

16 293 674 hääle ehk 100% poolthäälega muuta aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada see uues redaktsioonis.

5. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

16 293 674 hääle ehk 100% poolthäälega nimetada AS Ekspress Grupp 01.01.2011.a. – 31.12.2011.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876) (nõusolek lisatud). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt