AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 13.06.2016 14.06

13.06.2016.a. toimus Tallinnas, aadressil Parda tn 6 AS-i Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 22 886 296 häält, mis moodustab 78,6% häältest.

AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1. 01.01.2015. a – 31.12.2015. a majandusaasta aruande kinnitamine

22 877 383 poolthäälega (vastu 100 häält, 8813 ei hääletanud) kinnitada AS Ekspress Grupp majandusaasta 01.01.2015.a. - 31.12.2015.a. aruanne.

 2.      2015.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

22 886 196 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid 0) kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2015.a. puhaskasumist, milleks on 2707 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali  135 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 5 (viis) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 1116 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 29.06.2016.a. kell 23:59 kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 06.07.2016.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Põhikirja muutmine.

22 886 196 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid 0) muuta põhikirja selliselt, et parandada põhikirjas esinevad numeratsiooniga seotud vead ning lisada põhikirja järgmised punktid:

“6.10. Juhatus võib otsustada, et aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja oma õigusi teostada elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata.

6.11. Elektroonilise hääletamise viisid on:

6.11.1. üldkoosolekul osalemine kogu üldkoosoleku kestel reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab aktsionäril eemal viibides üldkoosolekut jälgida, üldkoosoleku kestel iga otsuse eelnõu osas elektrooniliselt hääletada ja üldkoosoleku juhataja määratud ajal sõna võtta;

6.11.2. üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamine elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel.

6.12. Elektroonilise hääletamise kasutamise ja korra määrab igakordselt juhatus.

6.13. Elektroonilise hääletamise kord peab tagama aktsionäride tuvastamise ning elektroonilise hääletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse ning olema nende eesmärkide saavutamiseks proportsionaalne.”

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt