Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade 18.10

Lugupeetud ASi Ekspress Grupp aktsionär 

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 11E, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub  21.11.2013.a. algusega kell 12:00 ASi Ekspress Grupp asukohas, Tallinna linnas, Narva mnt 11E VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 11:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine: 

1.      AS Ekspress Grupp juhatuse liikme aktsiaoptsiooni tingimuste heakskiitmine.

2.      Oma aktsiate omandamine.

ASi Ekspress Grupp nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud: 

1.         Kiita heaks AS Ekspress Grupp juhatuse liikme aktsiaoptsiooni tingimused:

         a.  Optsiooni õigustatud subjekt on AS Ekspress Grupp juhatuse liige (esimees) Gunnar Kobin (edaspidi:                      Juhatuse Liige);

        b.  Juhatuse Liikmel on optsiooniprogrammi raames õigus omandada ajavahemikus 01.01.2017.a. kuni                        31.03.2017.a. kuni 700.000 (seitsesada tuhat) AS Ekspress Grupp aktsiat;

         c.  Nõukogul on õigus optsiooniaktsiate arvu osaliselt vähendada Juhatuse Liikmele pandud eesmärkide                      täitmata jätmisel;

         d.  Juhatuse Liikmel on õigus omandada aktsiad tasuta. 

2.         Omandada Juhatuse Liikme aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks ja kooskõlas äriseadustiku § 283 lg-ga 2             kuni 700.000 AS Ekspress Grupp aktsiat (edaspidi: Aktsiad) järgmistel tingimustel:

         a.  AS Ekspress Grupp võib Aktsiad omandada ühe tehinguga või osade kaupa  börsilt või börsiväliselt                         ajavahemikul alates erakorralise üldkoosoleku otsuse avalikustamisest kuni 31.12.2016.a.;

         b.  Ühe aktsia eest võib tasuda minimaalselt tehingu päeval börsil kujuneva hinna või börsivälisel                                   omandamisel põhikirjas sätestatud aktsia nimiväärtuses ehk 0,60EUR (kuuskümmend eurosenti) ning                     maksimaalselt tehingu päeval börsil kujuneva hinna või börsivälisel omandamisel                                                   maksimaalselt 1,35 EUR;

         c.   Aktsiate eest tasuda varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali;

         d.   Aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

 

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 14.11.2013.a. kell 23:59. 

Kõigi ASi Ekspress Grupp erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp kodulehel aadressil www.egrupp.ee ja ASi Ekspress Grupp kontoris, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus, tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a). 

Aktsionäril on õigus erakorralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 18.11.2013.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 06.11.2013.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151. 

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 18.10.2013.a. seisuga 17 878 104.60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle.

Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: 

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ning volitusi tõendav kirjalik dokument. 

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 15 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri erakorralisel üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.  

Aktsionär võib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: diana@egrupp.ee  või toimetades eelpool nimetatud dokumendi (d) ASi Ekspress Grupp kontorisse, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 20.11.2013.a kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp kodulehe aadressil www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp kodulehelt www.egrupp.ee.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt