Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade 03.10

Lugupeetud AS-i Ekspress Grupp aktsionär

AS-i Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) aktsionär, kelle aktsiatega on esindatud 26,7253% aktsiakapitalist, kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 26.10.2016.a. algusega kell 14:00 AS-i Ekspress Grupp asukohas, Tallinna linnas, Parda 6 VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 13:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt AS-i Ekspress Grupp üldkoosoleku kokku kutsunud aktsionäri otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine

2. Nõukogu liikmete valimine 

AS-i Ekspress Grupp erakorralise üldkoosoleku kokku kutsunud aktsionär teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

1. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine

Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liikmed Viktor Mahhov (isikukood 36712140214), Indrek Kasela (isikukood 37112100291), Jaak Ennuste (isikukood 36409210319) ja Kari Sakari Salonen (sünniaeg 11.02.1960).

2. Nõukogu liikmete valimine

Valida nõukogu liikmeteks Marek Kiisa (isikukood 36811160335), Peeter Saks (isikukood 37007230226), Aleksandras Česnavičius (sünniaeg 01.03.1975), kelle volitused nõukogu liikmetena algavad alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast ja valida uueks nõukogu liikmeks Gunnar Kobin (isikukood 37104090222), kelle volitused nõukogu liikmena algavad alates 01.01.2017.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 18.10.2016.a. kell 23:59.

Kõigi AS-i Ekspress Grupp erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda AS-i Ekspress Grupp kodulehel aadressilwww.egrupp.ee ja AS-i Ekspress Grupp kontoris, Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus, tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a). 

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS-i Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui AS-i Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad AS-ile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 22.10.2016.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Parda 6, Tallinn 10151.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad AS-ilt Ekspress Grupp nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 10.10.2016.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Parda 6, Tallinn 10151. 

AS-i Ekspress Grupp aktsiakapital on 03.10.2016.a. seisuga 17 878 104.60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna AS-ile Ekspress Grupp kuuluvad 677 927 oma aktsiat.

Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ning volitusi tõendav kirjalik dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: andres@egrupp.ee  või toimetades eelpool nimetatud dokumendi(d) AS-i Ekspress Grupp kontorisse, Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 25.10.2016.a kell 16:00, kasutades selleks AS-i Ekspress Grupp kodulehe aadressil www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Ekspress Grupp kodulehelt www.egrupp.ee.                                       

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee

Lisad: otsuste eelnõud; volikirja näidisvolikirja tagasivõtmise näidis.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt