Aktsionäride üldkoosolek 2011 05.05

AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 11E, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 30.05.2011.a. algusega kell 12:00 AS Ekspress Grupp asukohas, Tallinna linnas, Narva mnt 11E VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 11:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt AS Ekspress Grupp nõukogu 04.05.2011.a. otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. 01.01.2010.a. -31.12.2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine.                                                                                       2. Juhatuse esitatud 2010.a. kahjumi katmise ettepaneku kinnitamine.                                                                                3. Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine.                                                                                        3. Põhikirja muutmine.                                                                                                                                                      4. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine.                                                                                                     5. AS Ekspress Grupp nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

     1. 01.01.2010.a.-31.12.2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Ekspress Grupp 01.01.2010.a. – 31.12.2010.a. majandusaasta aruanne.

     2.  Juhatuse esitatud 2010.a. kahjumi katmise ettepaneku kinnitamine.

Kinnitada juhatuse esitatud kahjumi katmise ettepanek, mille kohaselt 2010.a. kahjum, milleks on 2 305 tuhat krooni (146 tuhat eurot), millest emaettevõtte omanikele kuuluv osa kahjumist moodustab 2 017 tuhat krooni (129 tuhat eurot) ja vähemusosanikele kuuluv osa kahjumist moodustab 288 tuhat krooni (18 tuhat eurot), katta eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt. Aktsionäridele dividende mitte maksta, eraldisi reservidesse mitte teha.

    3.   Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine.

Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis arvestada aktsiaseltsi aktsiad ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi registreeritud aktsiakapital on 297 968 410 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 19 043 652,30 eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümber arvestamise tulemi ümardamisel puudub õiguslik tähendus. Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väikseim nimiväärtus on 10 euro senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia nimiväärtus on suurem kui 10 euro senti, peab see olema 10 euro sendi täiskordne, vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 165 547,70 euro võrra aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 17 878 104,60 euroni ning aktsiate nimiväärtust vähendada 4 euro sendi võrra 60 euro sendini. Seoses aktsiakapitali vähendamisega väljamakseid aktsionäridele ei tehta. Aktsiakapitali vähendamisel tekkinud summa 1 165 547,70 eurot kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13.06.2011.a. kella 23:59 seisuga.

    4.   Põhikirja muutmine.

Muuta aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada see uues redaktsioonis.

    5.   Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine.

Nimetada AS Ekspress Grupp 01.01.2011.a.– 31.12.2011.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 23.05.2011.a. kell 23:59.

Kõigi AS-i Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, uue põhikirja tekstiga, AS-i Ekspress Grupp 2010.a. majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kahjumi katmise ettepanekuga ning nõukogu aruandega on võimalik tutvuda AS-i Ekspress Grupp kodulehel aadressil www.egrupp.ee ja AS-i Ekspress Grupp kontoris, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus, tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul kui AS Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad AS-ile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 27.05.2011.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad AS-ilt Ekspress Grupp nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 15.05.2011.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151.

AS-i Ekspress Grupp aktsiakapital on  05.05.2011.a. seisuga 297 968 410 krooni. Aktsiaid on kokku 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ning volitusi tõendav kirjalik dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: diana@egrupp.ee  või toimetades eelpool nimetatud dokumendi (d) AS-i Ekspress Grupp kontorisse, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 27.05.2011.a kell 16:00, kasutades selleks AS-i Ekspress Grupp kodulehe aadressil www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Ekspress Grupp kodulehe aadressilt www.egrupp.ee.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt