Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade 05.04

Lugupeetud AS Ekspress Grupp aktsionär 

AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 11E, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub  04.05.2012.a. algusega kell 12:00 AS Ekspress Grupp asukohas, Tallinna linnas, Narva mnt 11E VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 11:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt AS Ekspress Grupp nõukogu 14.03.2012.a. otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine: 

1.                  01.01.2011.a. -31.12.2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

2.                  Juhatuse esitatud 2011.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.

3.                  Nõukogu liikme volituste pikendamine.

4.                  Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine.

5.                  Nõusoleku andmine tehinguks nõukogu liikmega.

6.                  Nõukogu liikme tagasi kutsumine.

7.                  Täiendava nõukogu liikme valimine. 

AS Ekspress Grupp nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud: 

1.      01.01.2011.a.-31.12.2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Ekspress Grupp 01.01.2011.a. – 31.12.2011.a. majandusaasta aruanne. 

2.      Juhatuse esitatud 2011.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.

Kinnitada juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2011.a. puhaskasumist, milleks on 1 683 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali 84 tuhande euro võrra ja 1 599 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Aktsionäridele dividende mitte maksta. 

3.      Nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Harri Helmer Roschier (sündinud 11.02.1957) volitusi nõukogu liikmena. 

4.      Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine.

Nimetada AS Ekspress Grupp 01.01.2012.a.– 31.12.2012.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel. 

5.      Nõusoleku andmine tehinguks nõukogu liikmega.

Anda juhatusele nõusolek teha nõukogu liikme Hans Luigega tehing, mille sisuks on AS-i Ekspress Grupp poolt sõlmitud ja/või tulevikus sõlmitavatest laenulepingutest tulenevate käsutuspiirangute talumine ja/või käendus(t)e andmine AS-i Ekspress Grupp kohustuste tagamiseks Hans Luige poolt ja talle selle eest tasu maksmine 1,5% aastas Hans Luige võetavast kohustusest kuni vastava piirangu ja/või tagatise kehtivuse lõpuni arvestusega, et Hans Luigele makstav maksimaalne summa vastava piirangu talumise ja/või tagatise eest ei ole rohkem kui 1,5% aastas 4 miljonist eurost.

6.      Nõukogu liikme tagasi kutsumine.

Kutsuda nõukogust tagasi Antti Mikael Partanen, sündinud 13.05.1969. 

7.      Täiendava nõukogu liikme valimine.

Valida täiendavaks nõukogu liikmeks Kari Salonen, sündinud 11.02 1960. 


Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 27.04.2012.a. kell 23:59. 

Kõigi AS-i Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, AS-i Ekspress Grupp 2011.a. majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga ning nõukogu aruandega on võimalik tutvuda AS-i Ekspress Grupp kodulehel aadressil www.egrupp.ee ja AS-i Ekspress Grupp kontoris, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus, tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui AS Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad AS-ile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 01.05.2012.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad AS-ilt Ekspress Grupp nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 19.04.2012.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151. 

AS-i Ekspress Grupp aktsiakapital on  05.04.2012.a. seisuga 17 878 104.60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841 aktsiat, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ning volitusi tõendav kirjalik dokument. 

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.  

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: diana@egrupp.ee  või toimetades eelpool nimetatud dokumendi (d) AS-i Ekspress Grupp kontorisse, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 03.05.2012.a kell 16:00, kasutades selleks AS-i Ekspress Grupp kodulehe aadressil www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Ekspress Grupp kodulehe aadressilt www.egrupp.ee.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt