Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade 18.05

Lugupeetud ASi Ekspress Grupp aktsionär

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub  13.06.2017.a algusega kell 10:00 ASi Ekspress Grupp asukohas, Tallinna linnas, Parda 6 VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. 01.01.2016.a – 31.12.2016.a majandusaasta aruande kinnitamine

2. 2016.a kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

3. Perioodi 01.01.2017.a – 31.12.2019.a majandusaasta aruannete auditeerimiseks audiitori nimetamine

4. Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine

  

ASi Ekspress Grupp nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

1. 01.01.2016.a – 31.12.2016.a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2016.a – 31.12.2016.a majandusaasta aruanne.

2. 2016.a kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2016.a puhaskasumist, milleks on 4406 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali 220 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 6 (kuus) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 2398 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 29.06.2017.a kell 23:59 kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 06.07.2017.a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Perioodi 01.01.2017.a – 31.12.2019.a majandusaasta aruannete auditeerimiseks audiitori nimetamine

3.1. Nimetada ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodil 01.01.2017.a – 31.12.2019.a KPMG Baltics OÜ (registrikoodiga 10096082).

3.2. AS Ekspress Grupp maksab KPMG Baltics OÜle majandusaasta aruannete auditeerimise eest tasu KPMG Baltics OÜga audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.

4. Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine

Kinnitada Ekspress Grupp ASi (edaspidi Aktsiaselts) aktsiaoptsiooniprogrammi tingimused alljärgnevalt:

4.1. Aktsiaoptsiooni programmi raames väljastab Aktsiaselts kokku kuni 1 300 000 (üks miljon kolmsada tuhat) aktsiaoptsiooni.

4.2. Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 (ühe) Aktsiaseltsi aktsia.

4.3. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on Aktsiaseltsi juhatuse liikmed ning Aktsiaseltsi juhatuse poolt valitud Aktsiaseltsi ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmed ja juhtivtöötajad (edaspidi kõik õigustatud subjektid koos: juhtivtöötajad). 

4.4. Juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu ja alused määrab Aktsiaseltsi juhatus v.a. Aktsiaseltsi enda juhatuse liikmed, kellele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab Aktsiaseltsi nõukogu.

4.5. Juhtivtöötajal on õigus välja kirjutatud optsioone kasutada pärast kolme aastase perioodi möödumist alates talle optsiooni välja kirjutamisest (st pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist).

4.6. Aktsiaoptsioonide alusel saadavad aktsiad antakse juhtivtöötajatele üle tasuta.

4.7. Juhtivtöötajal ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.

4.8. Aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimise täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks Aktsiaseltsi nõukogu.

4.9. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Aktsiaseltsi ning juhtivtöötaja vahel.

4.10. Aktsiaoptsioonide täitmiseks omandab Aktsiaselts aktsiad ühe tehinguga või osade kaupa börsilt või börsiväliselt 5 aasta jooksul alates üldkoosoleku otsuse avalikustamisest, kokku kuni 1 300 000 aktsiat. Aktsiate eest tasutakse tehingu päeval börsil kujunev hind või börsivälisel omandamisel vastavalt tehingupäevale eelneva börsipäeva sulgemishind. Seega on miinimum- ja maksimumhinnaks omaaktsiate tagasiostul börsihind. Aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali ning aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.  

4.11. Aktsiaseltsil on õigus pärast aktsiaoptsioonide realiseerumist osta juhtivtöötajatelt tagasi kuni 1 300 000 omaaktsiat turuhinnas.  Aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali ning aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 06.06.2017.a kell 23:59.

Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, ASi Ekspress Grupp 2016.a majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse, nõukogu aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste projektiga on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp kodulehel aadressil www.egrupp.ee ja ASi Ekspress Grupp kontoris, Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus, tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 09.06.2017.a (k.a), esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Parda 6, Tallinn 10151.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 29.05.2017.a (k.a), esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Parda 6, Tallinn 10151.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 18.05.2017.a seisuga 17 878 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: 

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ning volitusi tõendav kirjalik dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte varem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: elise.nassar@egrupp.ee  või toimetades eelpool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse, Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 12.06.2017.a kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp kodulehe aadressil www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp kodulehelt www.egrupp.ee.

         Lisainformatsioon:
         Mari-Liis Rüütsalu
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 512 2591
         e-mail: mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

Otsuste eelnõud_EST_180517.pdf


Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt