Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade 22.04

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 17.05.2019 algusega kell 10:00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1.   ASi Ekspress Grupp 2018. majandusaasta aruande kinnitamine

2.   Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

3.   Nõukogu liikmete volituste pikendamine

ASi Ekspress Grupp juhatus teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud.

1. ASi Ekspress Grupp 2018. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2018–31.12.2018 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2018. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 6491 eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 325 euro võrra ja kanda ülejäänud 6166 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Pikendada Hans H. Luige, Indrek Kasela ja Harri Helmer Roschieri volitusi nõukogu liikmena 21. maist 2019 kuni 20. maini 2024.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 9.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja ASi Ekspress Grupp kontoris Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a).

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 13.05.2019, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 1.05.2019, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 17.04.2019 seisuga 17 878 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalik dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil egrupp@egrupp.ee või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 16.05.2019 kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp veebilehelt www.egrupp.ee.

Otsuste eelnõud

Nõukogu aruanne

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt