Omaaktsiate tagasiostmine – TÄIENDUS TEHINGU ANDMETE OSAS 04.05

AS Ekspress Grupp ostab kuni 6. maini aktsionäridelt tagasi kuni 500 000 omaaktsiat, hinnaga 1,30 eurot aktsia kohta. Tehingukorraldusi saab esitada kuni 06.05.2016 kella 16:00ni. 

Müügikorraldust saab edastada internetipangas, kasutades vormi "tehing teise isikuga".

Väärtpaber (ISIN): Ekspress Grupp (EE3100016965)

Tehingu tüüp: müük

Tehingu arveldamine: makse vastu

Hind: 1,30 eurot

Vastaspoole nimi: EKSPRESS GRUPP AS

Vastaspoole väärtpaberikonto: 99101229416

Vastaspoole väärtpaberikonto haldur: SEB Pank

Tehingupäev: (korralduse andmise päev)

Tehingu väärtuspäev: 11.05.2016

Esitatud müügikorraldusi ei saa muuta ega tagasi võtta. Enne tehingu tegemist palume kindlasti tutvuda tagasiostupakkumise tingimustega:

1. Ostuhind on 1,30 eurot ühe AS-i Ekspress Grupp aktsia (edaspidi: Aktsia) kohta.

2. Kõigil investoritel on võimalik oma aktsiaid võrdsetel tingimustel emitendile tagasi müüa, esitades vastava tahteavalduse oma kontohaldurpanga kaudu 02. maist 2016 kl 10:00 kuni 06. maini 2016 kl 16:00 (edaspidi: Tehinguperiood). Tehingu väärtuspäevaks on 11. mai 2016. Tagasiostuprogrammi tulemustest teavitab emitent 09. mail 2016.

3. Müügisoovi teates peab olema näidatud Aktsiate arv, mida investor (edaspidi: Müüja) soovib müüa ja mis ei tohi ületada 500 000 Aktsiat. Kõikide müügikorralduste puhul, kus müüdavate Aktsiate arv on suurem kui 500 000 aktsiat, loetakse lõplikuks müügisooviks 500 000 Aktsiat.

4. Müüjal on õigus Tehinguperioodi käigus esitada mitu müügisoovi teadet. Juhul, kui Müüja on esitanud mitu müügisoovi teadet, liidetakse neis nimetatud Aktsiate arv tunnuskoodi (registrikood/isikukood/sünniaeg) alusel ja käsitletakse kui teadet sooviga müüa vastavat kokkuliidetud hulka Aktsiaid, eeldusel, et Müüjale kuulub vähemalt sellises koguses Aktsiaid. Müüjal ei ole õigust müügisoovi tagasi võtta.

5. Juhul, kui kõikide Müüjate poolt kokku soovitakse tagasiostu käigus müüa rohkem kui 500 000 Aktsiat, ostab emitent Aktsiaid proportsionaalselt vastavalt järgnevatele tingimustele. Igal Müüjal, kes soovib müüa vähem kui 1000 aktsiat, võimaldatakse müüa kõik tema soovitud Aktsiad (edaspidi Garanteeritud Osa I). Müüjal, kes soovib müüa rohkem kui 1000 aktsiat, võimaldatakse müüa 1000 Aktsiat (edaspidi Garanteeritud Osa II), millele võib lisanduda talle langev proportsionaalne osa (edaspidi Proportsionaalne Osa).

6. Proportsionaalne Osa kujuneb järgmiselt. Viiesajast tuhandest lahutatakse Aktsiate arv, mille ostmine on tagatud õigusega müüa Garanteeritud Osa I ja Garanteeritud Osa II. Saadud tulemus jagatakse müüa soovitavate Aktsiate kogu arvuga, mis ei sisalda Garanteeritud Osa I ega II. Saadud jagatisega korrutatakse iga Müüja poolt müüa soovitavate Aktsiate arv, mis ületab tema Garanteeritud Osa II. Selle tehte tulemus ümardatakse ümardamise reeglite kohaselt. Tulemuseks on Müüja Proportsionaalne Osa. Ümardamisel tekkiv jääk jaotatakse Müüjate vahel juhuslikkuse printsiibi alusel.

7. Juhul, kui Garanteeritud Osa I ja Garanteeritud Osa II kokku ületab 500 000 Aktsiat, loetakse Garanteeritud Osaks II 100 Aktsiat ja Garanteeritud Osaks I müügiks pakutud kogus alla 100 Aktsia ning kõigi Müüjate poolt müüdavate ülejäänud Aktsiate hulka vähendatakse proportsionaalselt.

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt