Aktsionäride üldkoosolek

Üldkoosolek on ASi Ekspress Grupp kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

29.09.2020 AS Ekspress Grupp erakorralise üldkoosoleku otsused

29.09.2020 toimus Tallinnas Parda 6 ASi Ekspress Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 21 446 212 häält ehk 72,02% häältest. Kõik osalenud aktsionärid andsid enda hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas.

1. 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine

Kiita heaks järgmised optsiooniprogrammi täitmiseks vajalikud tegevused.

1.1. Ekspress Grupp emiteerib kuni 1,3 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,6 eurot aktsia. Aktsiad emiteeritakse nõukogu valitud optsiooniprogrammi korraldajale.

1.2. Ekspress Grupp sõlmib optsiooniprogrammi korraldamise lepingu nõukogu valitud usaldusväärse kolmanda isikuga (optsiooniprogrammi korraldaja). Lepingu alusel kohustub optsiooniprogrammi korraldaja omandama nominaalhinnaga Ekspress Grupi optsiooniprogrammi täitmiseks emiteeritud aktsiad ning need kokku lepitud tingimustel ja nominaalhinna eest Ekspress Grupile tagasi võõrandama.

1.3. Muuta ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku 13.06.2017 otsuse punkti 4.10 ning sõnastada see järgmiselt:

4.10. Aktsiaoptsioonide täitmiseks omandab aktsiaselts perioodil alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest kuni 01.04.2021. a optsiooniprogrammi korraldajalt kuni 1,3 miljonit oma aktsiat. Oma aktsiate omandamise miinimum- ja maksimumhind on aktsiate nominaalhind. Aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali, ning aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas

Välistada aktsionäride eesõigus märkida 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooni-programmi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

3. Põhikirja muutmine

Lisada põhikirja punkt 5.9 järgmiselt:

5.9. Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 780 000 (seitsmesaja kaheksakümne tuhande) euro võrra.

4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2021–2023.


EG_pohikiri_EST 2020 09 29

Aktsiaoptsiooniprogramm 2021_2023 EST

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll ja otsused nr 1761


29.09.2020 Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 29.09.2020. a algusega kell 10.00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9.30 koosoleku toimumiskohas.

Juhatus palub aktsionäridel arvestada, et koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haiguse tõttu on soovitatav minimeerida füüsiliste kogunemiste ulatust ning nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut ning üldkoosolekul füüsiliselt mitte osaleda.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/) kui ka Ekspress Grupi kodulehel, ning edastada see e-posti teel aadressile egrupp@egrupp.ee hiljemalt 28.09.2020. a kella 16.00-ks kas

 • digitaalselt allkirjastatuna

või

 • omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

Aktsionäri volitatud esindajal tuleb edastada lisaks hääletussedelile kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Ekspress Grupi veebilehel https://egrupp.ee/. Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koos hääletussedeliga koopia vastava välisriigi äriregistri kehtivast väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Elektroonilise hääletamise täpsem kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud veebilehtedel.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

 1. 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine
 2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas
 3. Põhikirja muutmine
 4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

ASi Ekspress Grupp juhatus teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud.

1. 06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine

Kiita heaks järgmised optsiooniprogrammi täitmiseks vajalikud tegevused.

1.1. Ekspress Grupp emiteerib kuni 1,3 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,6 eurot aktsia. Aktsiad emiteeritakse nõukogu valitud optsiooniprogrammi korraldajale.

1.2. Ekspress Grupp sõlmib optsiooniprogrammi korraldamise lepingu nõukogu valitud usaldusväärse kolmanda isikuga (optsiooniprogrammi korraldaja). Lepingu alusel kohustub optsiooniprogrammi korraldaja omandama nominaalhinnaga Ekspress Grupi optsiooniprogrammi täitmiseks emiteeritud aktsiad ning need kokku lepitud tingimustel ja nominaalhinna eest Ekspress Grupile tagasi võõrandama.

1.3. Muuta ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku 13.06.2017 otsuse punkti 4.10 ning sõnastada see järgmiselt:

4.10. Aktsiaoptsioonide täitmiseks omandab aktsiaselts perioodil alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest kuni 01.04.2021. a optsiooniprogrammi korraldajalt kuni 1,3 miljonit oma aktsiat. Oma aktsiate omandamise miinimum- ja maksimumhind on aktsiate nominaalhind. Aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali, ning aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas

Välistada aktsionäride eesõigus märkida 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

3. Põhikirja muutmine

Lisada põhikirja punkt 5.9 järgmiselt:

5.9. Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 780 000 (seitsmesaja kaheksakümne tuhande) euro võrra.

4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2021–2023.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 22.09.2020. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi ASi Ekspress Grupp erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi lehel (https://nasdaqbaltic.com/).

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 26.09.2020, esitades selle e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 7.09.2020. a seisuga 17 878 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

 • Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokument eesti või inglise keeles.
 • Välismaise juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada koopia vastava välisriigi äriregistri kehtivast väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema ingliskeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.
 • Aktsionäri volitatud esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv volitusi tõendav kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokument eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Ekspress Grupi veebilehel. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil egrupp@egrupp.ee või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 28.09.2020. a kell 16:00.

Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

AS Ekspress Grupp jätab endale õiguse üldkoosolek ära jätta, kui selgub, et riiklikult rakendatud uute piirangute tõttu või muul põhjusel ei ole koosoleku läbiviimine mõistlikult võimalik.


Aktsiaoptsiooniprogramm 2021_2023 EST

Elektroonilise hääletamise kord

EG_pohikiri_EST 2020 09 29

EG_otsuste eelnõud_EST 2020 09 29 Aktsiaoptsiooniprogramm 2021_2023 EST

volikirja tagasiv6tmine EST- 29 09 2020

Volikiri EST- 29 09 2020

Selgitus aktsionäride eelisõiguse välistamise ja emissioonihinna kohta

Hääletussedel 2020 09 29


17.06.2020 AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused

17.06.2020 toimus Tallinnas Parda tn 6 ASi Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 22 933 344 häält ehk 77,01% häältest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas. 

 • ASi Ekspress Grupp 2019. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2019–31.12.2019 majandusaasta aruanne.

 • Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 1394 tuhat eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 70 tuhande euro võrra ja kanda ülejäänud 1324 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

 • Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Priit Rohumaa (isikukood 37504030225) viieks aastaks kuni 16.06.2025.

 • Nõukogu liikme tasustamine

Maksta Priit Rohumaale kuutasu 1000 eurot.

 • Audiitori valimine perioodiks 1.01.2020.-31.12.2023

Valida ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodiks 1.01.2020-31.12.2023 OÜ KPMG Baltics (registrikood 10096082) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt OÜga KPMG Baltics sõlmitavale lepingule.

 • Põhikirja muutmine

Kiita heaks põhikirja muutmise ettepanekud järgmiselt.

Lugeda põhikirja p 2.2 õigeks järgmiselt:

2.2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,60 eurot. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

Kustutada endine punkt 2.4.

Lisada p 2.5 ja 2.7 järgmiselt:

2.5. Selts võib üldkoosoleku otsusel lasta aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.

2.7. Seltsi omakapitali hulka kuulub muu hulgas vabatahtlik reserv. Vabatahtlik reserv moodustatakse aktsionäride ja teiste isikute sissemaksetest ning muudest eraldistest. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi tehakse üldkoosoleku otsuse alusel. Vabatahtlikust reservist võib teha aktsionäridele väljamakseid üldkoosoleku otsusel vastavalt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvule. Väljamakseid võib teha, kui see ei too kaasa seltsi netovara vähenemist alla aktsiakapitali ning kohustusliku reservkapitali summa. Vabatahtlikku reservi tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi.

Kustutada endised punktid 4.6 ja 4.7.

Muuta punkti 5.6 ja lugeda see õigeks järgmiselt:

5.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata kas e-kirja teel hääletades või kirjaliku otsusena. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus seltsi huvidega.

Muuta punkte 5.8.5-5.8.8 ja lugeda need õigeks järgmiselt:

5.8.5. investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

5.8.6. laenude või mis tahes liiki võlakohustuste võtmine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud summa;

5.8.7. laenude andmine või võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest, v.a kontsernisiseste laenude andmine ja tagamine;

5.8.8. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine.

Muuta põhikirja 7. osa ja lugeda see õigeks järgmiselt:

7. ARUANDLUS

7.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

7.2. Juhatus koostab seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle koos audiitori aruandega nõukogule ja üldkoosolekule. 

7.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab juhatuse koostatud majandusaasta aruande heaks, ning kuidas nõukogu on seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.

7.4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.


2020 06 17 EG AGM presentatsioon

AS Ekspress Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll


17.06.2020. aasta korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 17.06.2020 algusega kell 10.00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9.30 koosoleku toimumiskohas.

Juhatus palub aktsionäridel arvestada, et koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haiguse pandeemia oludes on soovitatav minimeerida füüsiliste kogunemiste ulatust ning nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut ning üldkoosolekul füüsiliselt mitte osaleda.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/) kui ka Ekspress Grupi kodulehel. Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 16. juunil 2020. aastal kella 16.00-ks. Elektroonilise hääletamise kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud veebilehtedel.

Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks. Koosoleku toimumiskohas on olemas vajalikud desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendame rakendatavaid meetmeid vastavalt toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

 1. ASi Ekspress Grupp 2019. majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
 3. Nõukogu liikme valimine
 4. Nõukogu liikme tasustamine
 5. Audiitori valimine perioodiks 1.01.2020.-31.12.2023
 6. Põhikirja muutmine

ASi Ekspress Grupp juhatus teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud.

 • ASi Ekspress Grupp 2019. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2019–31.12.2019 majandusaasta aruanne.

 • Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2019. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 1394 tuhat eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 70 tuhande euro võrra ja kanda ülejäänud 1324 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

 • Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Priit Rohumaa (isikukood 37504030225) viieks aastaks kuni 16.06.2025.

 • Nõukogu liikme tasustamine

Maksta Priit Rohumaale kuutasu 1000 eurot.

 • Audiitori valimine perioodiks 1.01.2020.–31.12.2023

Valida ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodiks 1.01.2020–31.12.2023 OÜ KPMG Baltics (registrikood 100960829) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt OÜga KPMG Baltics sõlmitavale lepingule.

 • Põhikirja muutmine

Kiita heaks põhikirja muutmise ettepanekud järgmiselt.

Lugeda põhikirja p 2.2 õigeks järgmiselt:

2.2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,60 eurot. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

Kustutada endine punkt 2.4.

Lisada p 2.5 ja 2.7 järgmiselt:

2.5. Selts võib üldkoosoleku otsusel lasta aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.
2.7. Seltsi omakapitali hulka kuulub muu hulgas vabatahtlik reserv. Vabatahtlik reserv moodustatakse aktsionäride ja teiste isikute sissemaksetest ning muudest eraldistest. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi tehakse üldkoosoleku otsuse alusel. Vabatahtlikust reservist võib teha aktsionäridele väljamakseid üldkoosoleku otsusel vastavalt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvule. Väljamakseid võib teha, kui see ei too kaasa seltsi netovara vähenemist alla aktsiakapitali ning kohustusliku reservkapitali summa. Vabatahtlikku reservi tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi.

Kustutada endised punktid 4.6 ja 4.7.

Muuta punkti 5.6 ja lugeda see õigeks järgmiselt:

5.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata kas e-kirja teel hääletades või kirjaliku otsusena. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus seltsi huvidega.

Muuta punkte 5.8.5–5.8.8 ja lugeda need õigeks järgmiselt:

5.8.5. investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
5.8.6. laenude või mis tahes liiki võlakohustuste võtmine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud summa;
5.8.7. laenude andmine või võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest, v.a kontsernisiseste laenude andmine ja tagamine;
5.8.8. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine.

Muuta põhikirja 7. osa ja lugeda see õigeks järgmiselt:

7. ARUANDLUS

7.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
7.2. Juhatus koostab seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle koos audiitori aruandega nõukogule ja üldkoosolekule. 
7.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab juhatuse koostatud majandusaasta aruande heaks, ning kuidas nõukogu on seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.
7.4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 9.06.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi lehel (https://nasdaqbaltic.com/).

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 13.06.2020, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 1.06.2020, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 22.05.2020 seisuga 17 878 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

 • Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalik dokument.
 • Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil egrupp@egrupp.ee või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus (tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 16.06.2020 kell 16.00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp veebilehelt www.egrupp.ee Elektrooniliselt saab üldkoosolekul hääletada enne üldkoosoleku toimumist vastavalt juhatuse kinnitatud elektroonilise hääletamise korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.


EG_aruanne_2019

EG_noukogu aruanne_2019

EG_otsuste eeln6ud – 17 06 2020

EG_pohikiri 2020 05 19

Elektroonilise haaletamise kord

Haaletussedel

Priit Rohumaa CV

Volikiri – 17 06 2020

volikirja tagasiv6tmine – 17 06 2020